(18.40 hodin)

(pokračuje Langer)

Děkuji paní zpravodajce, panu navrhovateli. Tím jsme se vypořádali s bodem č. 14.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,
ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a zákon č. 359/1992 Sb.,
o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 699/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství pan Jan Fencl. Prosím, aby zvýšil intenzitu svého hlasu, a všechny ostatní, aby učinili pravý opak.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane místopředsedo, ctěná sněmovno, hlavním důvodem předložení návrhu novely zákona o zeměměřictví je dosažení kompatibility s právem Evropského společenství. Tento návrh odstraňuje dnes platná omezení pro cizí státní příslušníky, kteří se rozhodnou vykonávat zeměměřické činnosti v naší republice. V současné době totiž zákon o zeměměřictví upravuje podmínky pro výkon zeměměřických činností a u ověřování výsledků zeměměřických činností váže tento výkon na podmínku občanství České republiky. To je v rozporu s právem Evropského společenství, zejména směrnice Rady 89/48 EEC a 92/51 EEC o druhém všeobecném systému uznávání profesního vzdělávání a přípravy. Napříště by měla být tato podmínka ze zákona vypuštěna a současně upraveny podmínky pro získání úředních oprávnění k ověřování geometrických plánů a dalších výsledků zeměměřických činností pro osoby, které jsou občany členských států EU a jsou držiteli oprávnění obdobného úřednímu oprávnění podle zákona o zeměměřictví. Účinnost této části novely se však navrhuje odložit až ke dni, kdy nabude platnosti smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii.

Druhým významným zásahem do zákona je obnovení zkoušky odborné způsobilosti pro udělení úředního oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností. Po více než pěti letech účinnosti zákona o zeměměřictví se ukazuje, že nebylo vhodné upustit od prověřování znalostí žadatelů o udělení úředního oprávnění zkouškou. Podle stávající právní úpravy totiž stačí k prokázání odborné způsobilosti splnění podmínky vzdělání a praxe. Úřední oprávnění je tak vydáváno i osobám, u kterých se teprve při zjištění závažných nedostatků při ověřování výsledků zeměměřických činností ukáže, že sice formálně podmínky stanovené zákonem splnily, ale odpovídající odborné znalosti a také dovednosti prostě nemají. I když je jim poté úřední oprávnění odňato, zůstávají způsobené škody a nepříjemné komplikace způsobené např. objednatelem geometrického plánu.

Cílem této novely je proto zvýšit tlak na kvalitu výsledků zeměměřických činností. Nástrojem k dosažení tohoto cíle má být také doplnění právní úpravy porušování pořádku na úseku zeměměřictví a její přesun do tohoto zákona, a to ze zákona č. 359/92 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech.

Kromě uvedených změn jsou navrhována některá zpřesnění stávajícího zákona, která by měla vést k jednoznačnému právnímu výkladu a bezproblémové aplikaci zákona o zeměměřictví.

Vláda schválila návrh novely zákona 26. července 2000 a doporučuji, abyste tento zákon propustili do druhého čtení. Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Slovo má zpravodajka pro prvé čtení paní kolegyně Veronika Nedvědová. Dříve než jí dám slovo, tentokrát již konkrétně a jmenovitě prosím pana ministra životního prostředí, pana předsedu Škromacha, pana poslance Skopala.

Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, předkládaná novela si klade za cíl upravit nově podmínky pro podnikání fyzických osob v zeměměřických činnostech. Platná právní úprava váže udělení úředního oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností na splnění podmínek v zákoně stanovených. Jedna z podmínek - občanství České republiky - není v souladu s právem Evropského společenství a se směrnicí Rady č. 89/48 EEC a se směrnicí Rady č. 92/51 EEC, které byly schváleny 18. 6. 1992. Proto bylo tuto podmínku potřeba ze zákona vypustit.

Předložená novela dále stanoví podmínky přezkoušení žadatelů o udělení úředního oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností. Nově se zpřesňuje problematika porušení pořádku na úseku zeměměřictví a vstup na pozemky. Předkládaná právní úprava přináší i další drobné legislativní úpravy.

Nově navrhovanou úpravu považuji za potřebnou a navrhuji postoupit projednání této novely do druhého čtení. Navrhuji k projednání zemědělskému výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádné písemné přihlášky, žádnou ani nevidím, obecnou rozpravu končím. Přikročíme k návrhu na přikázání.

Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 255. Kdo je pro přikázat tento návrh k projednání zemědělskému výboru? Kdo je proti?

Z přítomných 154 pro návrh 108, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru.

 

Vážené kolegyně a kolegové, přistoupíme k projednávání bodu č. 45, kterým je

 

45.
Vládní návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (o vodovodech a kanalizacích)
/sněmovní tisk 740/ - prvé čtení

 

Návrh uvede ministr zemědělství Jan Fencl.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane místopředsedo, ctěná sněmovno, předstupuji před Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky s předlohou zákona o vodovodech a kanalizacích, kterou jsem před chvílí avizoval. Tento zákon upravuje vztahy vznikající při zřizování a provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě, jejich přípojek, jakož i působnost orgánů územních správních celků a správních úřadů na tomto úseku. Jde zejména o vzájemné vztahy mezi subjekty, které se v důsledku privatizace staly vlastníky vodovodů a kanalizací, s jejich provozovateli a vlastníky pozemků a staveb, na které je voda dodávána nebo z nichž je odpadní voda odváděna.

Návrh dále upravuje vlastnická práva k vodovodním a kanalizačním přípojkám, zavádí evidenci vlastnictví vodovodů a kanalizací, stanoví podmínky pro udělení povolení k provozování vodovodů a kanalizací a také způsob hrazení vodného a stočného a působnost orgánů veřejné správy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP