(11.40 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 221 z přítomných 177 hlasovalo 116 pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s usnesením vyslovila Poslanecká sněmovna souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Končím projednávání bodu č. 90.

 

Přistupujeme k projednávání bodu

 

91.
Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky,
jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2000 do 30. 6. 2000
/sněmovní tisk 716/

 

Prosím, aby se slova ujal předseda petičního výboru, pan poslanec Cyril Svoboda, a předloženou zprávu uvedl.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, předkládám vám za petiční výbor pravidelnou zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou a o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. ledna t. r. do 30. června t. r. Chci vás ujistit, že všemi peticemi jsme se velmi intenzivně zabývali. Bylo přijato celkem 113 petic, které podepsalo 97 548 občanů. Pokud jde o počet petic, nejvíce se jich týkalo problému družstevních záložen. Pokud jde o počet podpisů, tak trochu k mému překvapení nejvíce podpisů bylo shromážděno pod petici na ochranu zvířat.

Odkazuji dále na text této zprávy, protože zpráva je standardní a obsahuje všechny údaje, které požaduje sněmovna. Jen si dovolím ještě upozornit, že náš petiční výbor se chce vážně zabývat otázkou družstevních záložen, nikoliv toho, co se stalo v minulosti, ale co nového přináší pro členy družstevních záložen nová právní úprava, tedy zákon č. 100/2000 Sb., a příští petiční výbor 16. listopadu se bude touto otázkou zabývat. Očekáváme velký zájem ze strany petentů, protože zatím se žádný orgán Poslanecké sněmovny nezabýval diskusí s těmi, kteří tyto petice podávali. To neznamená, že se tento problém neřeší, ale myslíme si, že by bylo dobré mluvit o tom, co nového přináší nová právní úprava.

To je vše, co jsem chtěl říci k této zprávě. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Štrait. Žádám ho, aby se také ujal funkce zpravodaje k projednávané zprávě.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi několik poznámek ke zprávě o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou v prvním pololetí roku 2000.

Zpráva o peticích je nepoměrně lépe zpracována, než tomu bylo v letech minulých. To je třeba objektivně konstatovat. Také z úvodu lze získat určitou konkrétní představu o obsahu petic a o jejich řešení.

Znovu jsem si ale vzal zákon o právu petičním č. 85/90 Sb. a musím i nadále konstatovat, že paragrafu 5 tohoto zákona o vyřizování petic ještě mnoho dlužíme, i když pan kolega předkladatel naznačil blýskání na lepší časy.

Abych doložil toto tvrzení konkrétním příkladem, vybral jsem si petici, která se týká mého volebního kraje - bývalé východní Čechy. Na straně 6 je způsob vyřízení petice, kterou spolupodepsalo 1098 občanů. To není málo, to je celá vesnice nebo celý městys Choltice. Upozorňují na průtahy a nezákonnosti ve věci snah o restituci nacisty Thuna-Hohensteina. K této petici lakonicky řešitelé této petice poznamenali, že jde o soudní spor a že do toho nemůže nikdo zasahovat. To je sice pravda, o uměle vyvolaném soudním sporu nebudu pochybovat, ten existuje a já respektuji stav. Avšak petice obsahuje další záležitosti, např. to, že potomku Bertholdovi Thun-Hohensteinovi, italskému státnímu občanu, vydal na mobiliář zámku Památkový ústav středních Čech a úředník Ministerstva kultury vývozní povolení. Zařízení zámku bylo tak zcela protiprávně vyvezeno do zahraničí. Jak Ministerstvo kultury, tak Ministerstvo vnitra bezvýsledně tento postup po léta řeší. To je úplně jiná záležitost, nedávám to do souvislosti se soudním sporem, a to už vyřizovatelé petice nebrali v úvahu. Odpověděli víceméně formálně jak sněmovně, že je to soudní záležitost, tak občanům do Choltic, kteří obdrželi obdobnou lakonickou odpověď.

Ve své krátké poznámce jsem chtěl upozornit, že stále ještě není vyřizování peticí v tomto Parlamentě na odpovídající úrovni, je málo důsledné.

Usnesení žádné nenavrhuji, poněvadž jsme dostali toto usnesení, které je součástí zprávy, a zcela to vystihuje bod II a v rámci toho je i tato připomínka řešitelná.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Hlásí se pan poslanec Cyril Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já jen chci reagovat na to, co bylo před chvílí řečeno. Náš zákon o právu petičním a naše ústavní právo říká, že peticemi se nesmí zasahovat do soudního řízení. To není otázka libovůle. Jakmile my bychom reagovali jinak, než jak jsme reagovali, tak bychom zasahovali do tohoto sporu. To není jen o tom, jestli se vyjadřujeme ke konkrétnímu řízení, ale my bychom se vyjadřovali k věci u těch, kteří jsou zainteresováni na sporu.

My jsme té věci věnovali pozornost, ale chci upozornit, že zákon nám výslovně zakazuje, že právem petičním nesmí být zasahováno do rozhodování nezávislých soudů.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Předseda klubu KSČM poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Já mám jednu připomínku, protože jsem členem petičního výboru a se zprávou souhlasím. Celý problém je v euforickém znění petičního zákona, který pochází z počátku roku 1990, a v podstatě z neexistujících sankcí za to, že se odpovědné orgány nezabývají peticemi. Existuje takový spor, který má v podstatě ústavní rovinu, jestli petiční výbor má věcně odpovídat na tu nebo onu petici, protože věcně to přináleží některým výborům Poslanecké sněmovny, nebo konkrétním ministerstvům, případně vládě jako celku. My, pokud se rozhodneme, že petici postoupíme příslušnému výboru nebo požádáme ministerstvo, tak jsme většinou odkázáni na to, že petice byla adresována nám, ať se s tím vypořádáme.

Já si myslím, že to je jeden z důvodů, pro které je třeba, aby se Poslanecká sněmovna posléze rozhodla zákon novelizovat. Zatím - myslím, že to je obecná shoda, která panuje v petičním výboru - by bylo dobré, kdybychom alespoň v současné době nejen naši zprávu, ale přijaté petice a odpovědi na ně zveřejňovali na internetové stránce Poslanecké sněmovny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP