(11.30 hodin)

(pokračuje Gross)

Tam jsme si postupy rozdělili půl na půl, ale základ byl dán právě postojem, který zvolil pan ministr Grulich.

Co se týče vystoupení pana kolegy Filipa k událostem 1. května 2000, nemohu udělat nic jiného, než konstatovat, že postup Policie České republiky byl striktně v rámci zákona, a k tomu nemá smysl více dodávat.

Co se týče konstatování, že disciplinované násilí je také násilí, s tím souhlasím, dokonce si myslím, že je nebezpečnější, to je vcelku bez debat. Ale pro postih a pro represi je samozřejmě hůře zvládnutelné než nahodilé neorganizované, tak jak je to se zločinem obecně, prostě organizovanost s sebou nese větší míru nebezpečí a komplikuje život policii při odhalování a při postihu. To platí i v tomto případě.

Jinak k diskusím "levicový, pravicový extremismus", já si myslím, že zpochybňovat nebezpečnost toho, co jsme viděli v Praze před několika málo týdny při zasedání Mezinárodního měnového fondu, si myslím, že nelze. Povinností Ministerstva vnitra je, aby se snažilo vytvářet podmínky pro boj s jakýmkoli projevem extremismu, s jakýmkoli porušováním zákona, a v tomto směru nemohu říci nic jiného, než že se budu snažit, aby metr byl stejný pro projevy extremismu, ať už je levicový, nebo pravicový, a aby postup policie byl v mezích zákona, ale pokud možno tvrdý vůči komukoli, kdo bude porušovat zákon, ať už se bude ohánět sebevznosnějšími zájmy, nebo bude hovořit o tom, jak má na mysli blaho lidstva nebo blaho národa.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Vzhledem k tomu, že nepadly žádné jiné návrhy, přednesu návrh na usnesení:

"Poslanecká sněmovna bere zprávu o problematice extremismu na území České republiky v roce 1999, sněmovní tisk 687, na vědomí."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 220 se z přítomných 178 poslanců pro vyslovilo 130, proti 20. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s usnesením Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas, a končím projednávání bodu č. 78. Děkuji panu ministrovi Grossovi i panu zpravodaji Havlíčkovi.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je bod

 

90.
Informace vlády České republiky o nově sjednaných vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky a mimo území České republiky na 2. pololetí 2000 a přehled o realizovaných průjezdech a přeletech přes území České republiky za období leden - květen 2000
/sněmovní tisk 685/

 

Prosím, aby předloženou informaci uvedl ministr obrany Vladimír Vetchý.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vláda vzala na vědomí v prosinci minulého roku informaci o účasti na vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery v roce 2000.

Informaci o účasti na vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery v tomto roce vzal na vědomí výbor pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky svým usnesením č. 101 ze dne 13. ledna.

Dovolte, abych vám dnes předložil materiál, který doplňuje již zmíněnou informaci o nově sjednaných vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na a mimo území České republiky na druhé pololetí 2000, jež vychází z výcvikových aktivit dodatečně sjednaný generálním štábem Armády České republiky. Současně vám předkládám přehled o realizovaných průjezdech a přeletech přes území České republiky za období leden až květen 2000.

Nově sjednaná cvičení reagují na potřeby Armády České republiky procvičit činnost úzce specializovaných jednotek sil rychlé reakce podle standardu NATO a stmelit štáb nově budované první mechanizované divize. Další cvičení svou tematikou navazují na potřebu procvičovat součinnost se zahraničními partnery při likvidaci živelních katastrof.

Informace poskytuje rovněž stručný přehled o již uskutečněných 30 cvičeních se zahraničními partnery za období leden až květen tohoto roku, která jednoznačně směřovala k přípravě jednotek a štábů na úkoly související se začleňováním do vojenských struktur NATO. Prioritní pozornost je proto věnována jednotkám vyčleněným pro působení v silách okamžité a rychlé reakce. Upouští se od výcviku jednotek do stupně četa, rota a úsilí se soustřeďuje na výcvik praporů a štábů brigád. Nově sjednaná cvičení s mezinárodními partnery jsou finančně zabezpečena z rozpočtu resortu obrany.

S ohledem na kladné(?) nároky je vhodné zdůraznit, že během hodnoceného období nedošlo v souvislosti s těmito cvičeními k žádné mimořádné události.

Druhá část materiálu má pouze informativní charakter a zabývá se přehledem o realizovaných průjezdech a přeletech cizích ozbrojených sil přes nebo na území České republiky v období leden až květen 2000, které zabezpečovalo vládou schválené Národní centrum pro koordinaci přesunů a dopravy ozbrojených sil a rovněž velitelství vzdušných sil Armády České republiky.

U tranzitu a pozemních přeprav se jednalo především o zabezpečení plánovaných cvičení. U letecké přepravy to bylo jednak zabezpečení těchto cvičení na území České republiky, ale i účast na plánovaných cvičeních mimo území České republiky, dále přelety přes naše území za účelem zabezpečování jednotek v Bosně a Hercegovině a v Kosovu. Do seznamu přeletů nad územím České republiky jsou rovněž zahrnuty přepravy ústavních činitelů cizích států letadly jejich ozbrojených sil. Všechny přelety přes území České republiky se uskutečnily na základě diplomatického povolení uděleného Ministerstvem zahraničních věcí.

Pane předsedající, dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Informaci projednal výbor pro obranu a bezpečnost a zahraniční výbor, jejichž usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisky 685/1 a 2.

Prosím, aby se nyní slova ujal zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost pan poslanec Miloš Titz.

 

Poslanec Miloš Titz: Vážený pane předsedající, členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, na 40. schůzi, která se odehrávala 6. září letošního roku, odůvodnil informaci vlády České republiky náměstek ministra obrany Ing. Jindřich Tomáš a po mé zpravodajské zprávě výbor pro obranu a bezpečnost doporučil sněmovně, aby vzala tuto informaci vlády České republiky na vědomí, a mě pověřila, abych s tímto seznámil Poslaneckou sněmovnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní bych měl vyzvat pana poslance Jiřího Payna za zahraniční výbor, který byl určen zpravodajem, ale bohužel jsem ho od rána ve sněmovně neviděl. Ptám se pana předsedy zahraničního výboru, jestli se nechce ujmout - ten zde také není.

Pokud vezmeme obě usnesení, která máme písemně předložena, jsem přesvědčen, že jejich návrhy jsou identické, a to v tom smyslu, aby Poslanecká sněmovna vzala tuto informaci na vědomí. Přesto otevírám všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pokud tomu tak není, všeobecnou rozpravu končím.

Žádné návrhy nepadly, přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Požádám ještě jednou zpravodaje Titze, aby v podrobné rozpravě přednesl návrh na usnesení.

 

Poslanec Miloš Titz: Dovolte, abych přednesl návrh na usnesení: Výbor pro obranu a bezpečnost po diskusi na své 40. schůzi doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby informaci vlády České republiky o nově sjednaných vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky a mimo území České republiky na druhé pololetí roku 2000 a přehled o realizovaných průjezdech a průletech přes území České republiky za období leden až květen roku 2000, sněmovní tisk 685, vzala na vědomí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP