(Jednání opět zahájeno v 18.25 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dalším bodem je bod 90. - "Vládní návrh zákona o informačních systémech veřejné správy, sněmovní tisk 457, třetí čtení". Místo u stolku zpravodajů zaujal jak ministr Karel Březina, tak zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Tom Zajíček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 457/3.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí, neboť písemné přihlášky nemám. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Táži se na závěrečná slova. Pan ministr nehodlá vystoupit, pan zpravodaj také ne. Prosím ho tedy, aby předložil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil jak on, tak pan ministr.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolím si Poslanecké sněmovně se odvděčit za pochopení, se kterým zařadila tento bod na projednání, absolutní stručností.

Chci jenom poznamenat, že ve sněmovním tisku 457/3 máte komplexní pozměňovací návrhy, z nichž první je komplexní pozměňovací návrh k vládnímu návrhu, a sice usnesení hospodářského výboru. Poslanecká sněmovna ve druhém čtení se rozhodla, že za základ projednávání vezme druhou část materiálu, to znamená pozměňovací návrhy v usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Tímto svým rozhodnutím řekla, že pozměňovací návrhy obsažené v usnesení hospodářského výboru se stávají nehlasovatelné.

Aby se diference, které byly mezi těmito dvěma usneseními - tedy pozměňovací návrhy, které by se tím, že usnesení hospodářského výboru se stane nehlasovatelným, ztratily -, pan kolega Tešnar vzal všechny tyto pozměňovací návrhy, osvojil si je a jsou v předloženém tisku pod písmenem C.

Nyní již k samotné proceduře. Domnívám se, že bychom měli hlasovat nejdříve o pozměňovacích návrzích pana kolegy Tešnara pod písmenem C. Navrhuji, abychom hlasovali pozměňovací návrhy C1, C2, C3, C4 a C8 najednou, protože u nich je shodné stanovisko předkladatele a zpravodaje.

Poté bychom hlasovali odděleně C5, C6, C7 dvakrát - odděleně § 8 a § 9. Následovalo by hlasování o pozměňovacích návrzích pod písmenem D pana kolegy Exnera, nebude-li mít námitku, jedním hlasováním.

Pak máme pozměňovací návrhy pod písmenem E pana kolegy Vymětala, kde budou dvě hlasování. První o číslovce 5 milionů, druhé o číslovce 10 milionů. Pokud projde některý z nich, bude zařazen do komplexního pozměňovacího návrhu.

Poslední jsou legislativně technická opatření, která jsou pod písmenem F, která jsem si osvojil. To by bylo vše. Pak se vrátíme k B, což je komplexní pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který bychom odhlasovali, pokud nebude námitek, naráz. Zbývá nám poslední hlasování o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji.

 

Poslanec Tom Zajíček: Ještě se omlouvám. Pan ministr mě upozornil na to, že bod C1 nemůžeme zařadit do společného bloku. Budeme muset hlasovat odděleně, protože tam nejsou shodná stanoviska. Budeme tedy hlasovat C1 zvlášť písmeno k) a C1 písmeno l) zvlášť. Omlouvám se Poslanecké sněmovně, ale takto procedura je.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Táži se, jestli má někdo připomínky k proceduře. Pokud tomu tak není, všechny vás na žádost z pléna odhlašuji. Žádám vás o novou registraci.

 

Prvním hlasováním odsouhlasíme proceduru, jak ji přednesl pan poslanec Zajíček. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Sděluji, že v hlasování pořadové číslo 276 z přítomných 127 poslanců bylo pro 122, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane poslanče, můžeme přistoupit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

 

Poslanec Tom Zajíček: První hlasování je o bodu C1.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ne, ten jsme vyloučili.

 

Poslanec Tom Zajíček: C1 písmeno k). Bude to oddělené hlasování. Pak bude C1 písmeno l), pak C2, C3, C4 a C8 dohromady, pak C5, C6, C7. Odděleně § 8 a § 9. Dále podle předložené procedury.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Omlouvám se, bod C1 jsem si dal do samostatných hlasování. Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu pod bodem C1 písmeno k). Pan ministr nedoporučuje, pan zpravodaj rovněž.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 277 z přítomných 129 poslanců pro 2, proti 125. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dalším pozměňovacím návrhem je C1 písmeno l). Pan ministr souhlasí, zpravodaj nesouhlasí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP