(18.10 hodin)

(pokračuje Kühnl)

Jinými slovy možnost lépe sledovat své zájmy v obchodních a civilních záležitostech soudní cestou, a to za stejných podmínek, jaké platí pro příslušníky smluvních stran v jejich státech.

Doporučuji propuštění tohoto návrhu do závěrečného čtení a zároveň přikázání tohoto návrhu výboru zahraničnímu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které se do třetice všeho dobrého i zlého přihlásil pan poslanec Kohlíček. (Potlesk.) Prosím o klid, aby pan poslanec Kohlíček měl důstojnou atmosféru.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji, pane předsedající. Trochu vás překvapím, protože budu stručný. Sněmovní tisk 641, kterým se Parlamentu ČR předkládá k vyslovení souhlasu Úmluva o mezinárodním přístupu k soudům, sjednaná v Haagu 25. října 1980, je úmluva o mezinárodním přístupu, která umožňuje za stanovených podmínek a prostřednictvím určeného ústředního orgánu přijímat a vyřizovat žádosti o právní pomoc, a to na základě obvyklého bydliště v některém ze smluvních států. To je základní podmínka, aby tato žádost mohla být podána. Kde žadatel takové bydliště ve smluvním státě nemá, může svou žádost předložit konzulární cestou.

Úmluva krom náležitostí žádosti řeší i způsob jejího vyřízení a některé další související otázky. Tato úmluva je opět vyhotovena ve dvou rovnocenných originálech - francouzském a anglickém.

Doporučuji, protože se týká některých otázek sociální oblasti, a to velmi důležitých, aby byla projednána ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví kromě výboru zahraničního. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Pardon, omlouvám se. Pane ministře, závěrečné slovo? Ne, pan zpravodaj také ne. Takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nezazněl na mikrofon, máme pouze jediný návrh, o kterém budeme neprodleně hlasovat.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán zahraničnímu výboru? Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti?

Sděluji, že v hlasování pořadové číslo 274 z přítomných 112 poslanců pro 99, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Ještě pan poslanec Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Jen aby se nezapomnělo, že pan kolega Kohlíček navrhl ještě přikázání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Omlouvám se, v tom případě jsem pana Kohlíčka přeslechl. Takže budeme ještě jednou hlasovat, a to o přikázání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Sděluji, že v hlasování pořadové číslo 275 z přítomných 113 poslanců pro 40, proti 54. Návrh nebyl přijat.

 

Takže ještě jednou konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji panu ministrovi Motejlovi i panu zpravodaji Kühnlovi a končím projednávání bodu č. 71 a tím i blok prvního čtení smluv.

 

Jako poslední bod dnešního jednání je

 

90.
Vládní návrh zákona o informačních systémech veřejné správy
/sněmovní tisk 457/ - třetí čtení

 

O slovo se hlásí pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, my jsme na návrh paní místopředsedkyně Buzkové zařadili svým způsobem nenadále do programu této schůze třetí, to je konečné čtení tohoto návrhu zákona. Byl jsem pro, myslím, že je to rozumné, ale stejně tak si myslím, že je rozumné, aby teď byla vyhlášena aspoň pětiminutová přestávka, abychom si návrh zákona mohli vzít do lavic. Málokdo ho tady má. Takže tento návrh činím.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vyhovím vám, pane poslanče, vyhlašuji přestávku do 18.25 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 18.16 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP