(15.40 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane poslanče, měl jsem debatu se zástupcem klubu Unie svobody. Ještě jednou vás požádám.

 

Poslanec Martin Kocourek: Zopakuji ještě jednou. Dávám návrh, aby byly staženy mé pozměňovací návrhy pod písmenem E č. 8, 9 a 10. Dávám návrh sněmovně, aby stažení těchto návrhů schválila.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Jedná se tedy o stažení pozměňovacích návrhů pana poslance Kocourka, jak je označil. Pan zpravodaj Tlustý se s tím poté vyrovná v proceduře. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi přednést legislativně technickou úpravu ve třetím čtení tohoto tisku. Ve smyslu § 95 odstavec 2 jednacího řádu navrhuje legislativa parlamentu, aby byla provedena následující logická úprava v návrhu textu zákona: v § 78 se odstavce 7, 8 a 9 zrušují. Odůvodnění: jedná se o úpravu vyplývající z režimu tzv. "ISIN", kdy je třeba v této souvislosti vypustit ustanovení týkající se jeho odebírání.

Vzhledem k tomu, že si umím představit námitky proti takovémuto návrhu, přesně řečeno námitky vůči tomu, že se jedná výlučně o legislativně technickou úpravu, navrhuji, aby sněmovna hlasovala o tom, zda považuje tuto úpravu za legislativně technickou.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Dále se hlásí pan poslanec Šafařík.

 

Poslanec Pavel Šafařík: Vážený pane předsedající, dovolím si požádat o opravu. V mém pozměňovacím návrhu č. 9 je uveden § 97. Z logiky textu vyplývá, že by tam měl být uveden § 98. A co se týká procedury - vzhledem k provázanosti mého pozměňovacího návrhu pod písmenem B žádám hlasovat v celku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Věřím, že pan zpravodaj zaznamenal váš návrh. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Zeptám se pana ministra, zda chce vystoupit se svým závěrečným slovem.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pouze velmi krátce. Jak doputoval tento návrh zákona ke konci třetího čtení, domnívám se, že je rozumné jej schválit tak, že bude především schválen komplexní pozměňovací návrh rozpočtového výboru a spolu s tím návrhy pana poslance Gongola a Sobotky.

Co se týče návrhu, který zde byl vznesen jako legislativně technický před chvílí panem zpravodajem, domnívám se, že nemá povahu legislativně technického návrhu. Měl by být hlasován.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Táži se pana zpravodaje.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Já bych si dovolil sněmovně navrhnout postup hlasování.

Za prvé mi dovolte konstatovat, že sněmovna ve druhém čtení vzala za základ projednávání usnesení rozpočtového výboru, které zahrnuje kompletní znění zákona, a to z důvodu jeho přehlednosti. Proto první hlasování musí být o přijetí textu označeného v textu 531/3 písmenem A. Je to prvních 74 stran tohoto tisku.

Poté bych doporučoval hlasováním rozhodnout o návrhu, který jsem přednesl ve třetím čtení jako legislativně technickou úpravu, ale pan ministr to zpochybnil, jak jsem ostatně předpokládal.

Poté bychom hlasovali o všech návrzích pana poslance Šafaříka, které jsou pod písmenem B na stranách 75, 76 a 77. Jsou to návrhy označené B1 až B9. Poté jednotlivě o návrzích pana poslance Gongola - ten je jeden - pana poslance Sobotky, Kocourka atd., jak jsou uvedeny v tisku, přičemž o návrzích pana poslance Kocourka budeme hlasovat individuálně s tím, že je potřeba na začátku souhlasit se stažením jeho návrhů 8, 9 a 10.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaje. Já mám ještě jeden návrh. Pokud by neprošla vaše žádost o tom, že stažení oněch paragrafů 78, 79 atd. nebude uznáno jako legislativní námitka, táži se, zda budete žádat, abychom o těchto paragrafech hlasovali samostatně. Ne, nebudete. V každém případě budeme hlasovat o celém usnesení rozpočtového výboru v celku.

 

Nechám tuto proceduru, jak ji navrhl pan zpravodaj, odsouhlasit. Táži se, zda je k tomu připomínka? Není tomu tak, zahajuji hlasování.

Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 194 z přítomných 163 pro 153, proti nikdo. Návrh procedury jsme přijali.

 

Nyní bychom přistoupili nejprve k návrhu pana poslance Kocourka o stažení jeho pozměňovacích návrhů.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Pozměňovací návrhy pod písmenem E. Naleznete je na straně 79 a jsou to návrhy E8, E9 a E10.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Budeme hlasovat o všech třech návrzích najednou.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 195 z přítomných 163 poslanců pro 155, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní bychom měli hlasovat o textu pod písmenem A. Je to rozsáhlý text, kompletní znění zákona z usnesení rozpočtového výboru na prvních 74 stranách tisku 531/3. Zpravodaj doporučuje, ministr rovněž doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane zpravodaji, předtím ještě zazněl váš návrh na případné stažení podle legislativní úpravy oněch paragrafů. Měli bychom hlasovat nejprve o vašem původním návrhu, poté, pokud by nebyl přijat, budeme hlasovat o celkovém usnesení rozpočtového výboru. Poprosil bych vás o zopakování vašeho návrhu.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Jedná se o § 78 - odstavce 7 až 9 se zrušují. Znamenalo by to vypuštění těchto tří odstavců z § 78. Pan ministr s touto úpravou nesouhlasí, zpravodaj ponechává na vůli sněmovny. Legislativa doporučila jako legislativně technickou úpravu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Takže budeme hlasovat o námitce, zda toto vypuštění jako legislativně technické úpravy sněmovna přijme.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

(Výsledky hlasování pořadové číslo 196 předsedající neoznámil.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP