(Jednání pokračovalo v 9.20 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené dámy a pánové, přestávka, která byla stanovena do 9.20 hodin, uplynula, pan poslanec Ježek je přítomen, předávám mu proto jako zpravodaji pro návrh zákona o dani z nemovitostí v prvém čtení slovo. Prosím, pane poslanče.

Vás všechny ostatní ale prosím, abyste se ztišili, abychom mohli pracovat.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji, vážený pane předsedající, dámy a pánové, omlouvám se za malé zdržení, které jsem způsobil.

Sněmovní tisk, který projednáváme jako tisk č. 616, obsahuje vládní návrh zákona o dani z nemovitostí. Tento vládní návrh zákona opětovně navrhuje možnost zvýšení sazeb daně z nemovitosti.

Tato sněmovna již jednou vyjádřila nesouhlas se zvyšováním této daně, a já se domnívám, že důvody, které ji k tomu před rokem vedly, stále trvají. V obecné rozpravě budu proto navrhovat zamítnutí této předlohy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu zpravodaji.

Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám písemných přihlášek, a jako první se tedy do ní přihlásil pan poslanec Ježek. Prosím.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Pane předsedající, vážené dámy a pánové, navrhuji zamítnutí sněmovního tisku č. 616, vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy?

Poněvadž se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Táži se, zda si přeje vystoupit se závěrečným slovem pan ministr financí. Ano. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, jak jsem uvedl ve svém úvodním slově, předkládaný návrh v podstatě obsahuje dva zásadní body.

Prvním z nich je možnost předávat podklady příslušným úřadům daňové správy na technických nosičích. Je známo, že ne každý v této Poslanecké sněmovně podporuje rozvoj informačních technologií. Nicméně si myslím, že pro daňové poplatníky i pro správce daně je rozšíření této možnosti, ostatně obvyklé u jiných typů daní, velmi příjemným zlepšením života, a sněmovna by mu neměla bránit. To tedy za prvé.

Za druhé - návrh, který dává možnost obcím definovat dané koeficienty, jim neukládá v tomto směru žádnou povinnost. Je postaven na důvěře v místní samosprávu, je založen na víře v to, že místní politici jsou schopni dobře posoudit, co obec potřebuje, a eventuální daňovou zátěž snížit nebo zvýšit.

Myslím si, že pokud přijme Poslanecká sněmovna návrh na zamítnutí této novely zákona, vyjádří tím principiálně svoji nedůvěru ve schopnost obcí rozumně hospodařit a přijímat korektní politická rozhodnutí. O tom bude toto hlasování.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře.

Táži se ještě jednou pana zpravodaje poslance Ježka, chce-li využít možnosti závěrečného slova. (Poslanec Ježek: Nikoliv.) Nechce.

Z úst zpravodaje zazněl návrh na zamítnutí této novely v prvním čtení.

Já vás všechny odhlásím a požádám vás o nové zaregistrování. Chtěl bych při této příležitosti ohlásit, že náhradní kartu č. 16 má pan poslanec Ambrozek, náhradní kartu č. 10 má pan poslanec Kuneš. Pro později příchozí bych chtěl připomenout, že jsme všichni odhlášeni, a chtěl bych je tedy požádat o registraci.

 

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předložené novely zákona.

Zahajuji hlasování, a táži se kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 73 z přítomných 162 poslanců pro hlasovalo 99, proti 62. Návrh byl přijat.

 

Tím končím projednávání tohoto bodu s konstatováním, že návrh zákona byl zamítnut.

 

Jak jsme si odsouhlasili v prvním hlasování, dalším bodem je

 

44.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 615/ - první čtení

 

Z pověření vlády mají předložený návrh uvést místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Vladimír Špidla a ministr zdravotnictví Bohumil Fišer. Věřím, že úvodního slova se ujme místopředseda vlády a ministr financí pan Pavel Mertlík. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Sněmovnu bych ale požádal o uklidnění. Budeme projednávat čtyři daňové zákony, ke kterým jsme si odsouhlasili sloučenou rozpravu, takže po úvodních slovech ministrů a zpravodajů budou následovat další body, tj. 45, 46, 47.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych z pověření vlády odůvodnil vládní návrh novely zákona o daních z příjmů.

Navrhovaná úprava sleduje tři základní cíle.

Prvním cílem, a zcela určitě nejvýznamnějším, je zabezpečení praktického uplatňování novel obchodního zákoníku a zákona o účetnictví k 1. lednu roku 2001, neboť bez příslušných úprav v zákoně o daních z příjmů by tyto zákonné průřezové úpravy nebylo možné v praxi plně aplikovat. Přitom základní prioritou již vámi schválené novely obchodního zákoníku a na této schůzi projednávané novely zákona o účetnictví je harmonizace právní úpravy s legislativou EU.

Z celé řady navržených úprav považuji za vhodné zmínit alespoň dvě. Za prvé to jsou odpovídající úpravy k nové úpravě problematiky přeměn společností v novele obchodního zákoníku a za druhé úpravy umožňující přechod na hospodářský rok v návaznosti na nové vymezení účetního období v novele zákona o účetnictví, což předpokládá v praxi, že bude využito zejména u sezónních výrob, např. že toho využijí zemědělci.

Druhým cílem je naplňování úkolů z programového prohlášení vlády. V zájmu zjednodušení je pro drobné podnikatele - fyzické osoby navrhována možnost uplatnění paušální daně. Tento režim zdanění by se měl týkat poplatníků, kteří za zdaňovací období nevykazují příjmy vyšší než půl milionu korun.

K podpoře zaměstnavatelů, kteří si nechávají vychovávat žáky ve středních odborných učilištích, se navrhuje daňová podpora. Ta umožní snižovat základ daně z příjmů ve výši 130 % skutečně vynaložených nákladů oproti současné úpravě, umožňující zahrnout do základu daně 100 % nákladů. Jedná se o obdobné zvýhodnění jako při pořízení hmotného majetku, kde je umožněno odečítat od základu daně 10 - 20 % z ceny majetku.

Nezbytným předpokladem pro realizaci obou zmíněných cílů je přijetí také přímých novel navazujících zákonných úprav v oblasti zaměstnanosti a také novely zákona o rezervách, které jsou obsahem tohoto vládního návrhu.

Třetím cílem je naplňování záměru postupně snižovat přímé zdanění a daňové břemeno tak přenášet do oblasti nepřímého zdanění, což dokládá také již vládou schválená a na pořad jednání Poslanecké sněmovny bohužel nezařazená novela zákona o DPH, s níž tvoří tato novela určitý logický celek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP