(15.10 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do všeobecné rozpravy.

Pokud tomu tak není, končím všeobecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podrobné. Opět nemám písemných přihlášek. Táži se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy.

Požádám pana zpravodaje, aby v podrobné rozpravě navrhl znění usnesení.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Děkuji, pane předsedající. Jestli dovolíte, ještě než navrhnu usnesení, krátkou poznámku.

Jsem rád, že kolega Bendl v podstatě dal za pravdu tomu, co jsem tu říkal. Vás bych chtěl požádat, kdyby se jeho slova určená Ministerstvu kultury vaším prostřednictvím na Ministerstvo kultury skutečně dostala. Velmi by mě to také potěšilo.

Návrh zní: Poslanecká sněmovna schvaluje zprávu o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za období 1. 1. 1999 až 31. 12. 1999, sněmovní tisk č. 569.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Nevím, jestli jste oslovoval mne, zda slova pana poslance Bendla by se prostřednictvím mne měla dostat na pana ministra Dostála. Pan ministr Dostál není přítomen, nemohu to ani tlumočit, pouze potom ze stenozáznamu.

Táži se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu.

Pane poslanče, dal jsem dostatečný prostor, abyste se přihlásili včas. Návrh usnesení v podrobné rozpravě zazněl, pan zpravodaj nechce závěrečná slova, můžeme přistoupit přímo k odsouhlasení usnesení, které jste slyšeli a je v usneseních č. 148 a 36.

Pro pořádek ještě zagonguji, abychom dali všem možnost se zúčastnit hlasování.

Přednesu návrh na usnesení:

"Poslanecká sněmovna schvaluje zprávu o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za období od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999, dle tisku 569."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 363 z přítomných 175 poslanců pro 124, proti 9. Návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji panu poslanci Kučerovi st. a udílím slovo paní místopředsedkyni, která chce upřesnit svůj procedurální návrh o programu našeho dalšího jednání.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi upřesnit procedurální návrh, který jsem přednesla před krátkou chvílí a který se týká našeho jednání zítra.

Trvám na svém prvním návrhu, aby bylo revokováno usnesení, že body 85, 86, 122 a 123 jsou zařazeny na středu 31. 5.

Druhé usnesení nebudu navrhovat, a to z toho důvodu, že v okamžiku, kdy zrušíme pevné zařazení těchto bodů na středu 31. 5., jsou tyto body projednatelné zítra. Všechny jsou připravené a nemusíme se znovu dostat do situace, kdy budeme muset revokovat nějaké své vlastní usnesení. Tyto body se budou moci zítra projednat.

Pro informaci vás všech - zítra bude ještě projednatelný bod 106 - státní svátky; žádná další třetí čtení zítra projednatelná nebudou, protože jsou buď zařazena na úterý 30. 5., a co se týče bodu 118 pořadu schůze - obchodní zákoník - dosud nebyly rozdány pozměňovací návrhy. To znamená, že zítra budou projednatelné body 80, 120, 106, pokud přijmete můj návrh na revokaci, budou to ještě body 85, 86, 122 a 123 a popř. některé body z bloku "Zprávy, návrhy a jiné body", nebudou-li dnes projednány.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní místopředsedkyně, přesto bych vás požádal, abyste zůstala za pultíkem, protože nebude to jedno hlasování. Myslím, že nejdříve musíme revokovat ty body, které jsme zařadili na středu, a potom si odsouhlasíme, že je zařadíme...

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ne, pane místopředsedo. Já jsem navrhla pouze jedno hlasování, a to revokovat usnesení, že body jsou zařazeny na středu. Oznámila jsem, že nebudu navrhovat zařazení těchto bodů na zítřek, protože je možné je projednat automaticky, pokud zrušíme jejich pevné zařazení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Dobře, souhlasím. Dávám hlasovat o návrhu paní místopředsedkyně Buzkové o revokaci na pevně stanovené body dne 31. 5., tj. středa příští týden.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 364 z přítomných 173 poslanců pro 141, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem dnešního jednání je bod

 

131.
Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

 

K tomuto bodu nám byl rozdán návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Prosím pana poslance Jana Kasala, aby z pověření organizačního výboru předložený návrh uvedl. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Kasal: Děkuji, pane místopředsedo za slovo.

Paní a pánové, tak jako každoročně před Poslaneckou sněmovnou stojí úkol, který vyplývá ze zákona 157/1994 Sb., kdy je Poslanecké sněmovně dávána možnost navrhovat prezidentu republiky návrhy na propůjčení či udělení státních vyznamenání. Připomínám, že organizační výbor zřídil podvýbor pro tyto záležitosti a že tento podvýbor je složen tak, že z každé politické strany jsou zastoupeni dva členové.

Poslanecké sněmovně bylo od občanů či poslanců předloženo celkem 122 podnětů a návrhů, z čehož podle platných norem si poslanci osvojili 52, a v mnohakolové diskusi posléze vybrali 22 návrhů, které předložili organizačnímu výboru. Organizační výbor tyto návrhy projednal, schválil a doporučil Poslanecké sněmovně ke schválení.

Paní a pánové, já se obávám, že vzhledem ke změnám v programu řada z vás asi materiál organizačního výboru nemá před sebou, a proto skrze pana místopředsedu se na vás obracím s otázkou, zdali máte za to, že bych zde měl 22 jmen přečíst, případně přečíst s krátkou charakteristikou, dvou- nebo třívětou.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Kasal: Pokusím se být stručný, ale po zkušenostech z minulých let si myslím, že Poslanecká sněmovna tomuto bodu může věnovat dostatek pozornosti.

Na Řád bílého lva občanské skupiny je návrh na propůjčení panu Borisi Kovaříčkovi, který žil v letech 1927 až 1949. Byl to odbojář, hlavní organizátor hnutí odporu ve skupině Šeřík po Únoru 1948. Zatčen, odsouzen k trestu smrti a popraven.

Řád T. G. Masaryka - propůjčení: prof. dr. Jiří Horák, narozen 1924, odbojář, politik, představitel exilových organizací československých studentů, generální tajemník Rady svobodného Československa, představitel exilové i poexilové Československé sociální demokracie.

Druhý návrh směřuje na prof. dr. Václava Chytila, který žil v letech 1907 až 1980, byl to profesor národohospodářských a politických věd na Masarykově univerzitě v Brně a Praze a za své názory strávil v 50. letech devět let ve vězení. Je to vědec uznávaný v oboru normativní teorie, měnové a daňové politiky. V roce 1968 byl na krátkou dobu naším předchůdcem v lavicích tehdy České národní rady.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP