(14.20 hodin)

(pokračuje Klaus)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro návrh pana poslance Škromacha, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 94 z přítomných 172 poslanců 158 pro, 4 proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím pana poslance, nebudu říkat schválně jméno.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, já věřím, že můj návrh nebude nikterak chaotizující, pouze jsem se snažil hlásit včas, abychom se nemuseli vracet z následujícího bodu jednání pořadu této schůze.

Dovolte, abych přednesl návrh na pevné zařazení bodu, který máte ve schváleném programu zařazený pod bodem č. 48, a to je druhé čtení sněmovního tisku č. 537, novela zákona o České národní bance. Navrhuji, aby se toto druhé čtení odehrálo jako druhý bod tento čtvrtek. Navrhuji přeřazení bodu 48 jako druhý bod tento čtvrtek.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, já doufám, že návrh je srozumitelný, bod 48 jako druhý bod ve čtvrtek.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 95 z přítomných 174 poslanců 155 pro, 3 proti. Návrh byl přijat.

 

Zeptám se pro jistotu, zda ještě někdo chce dále narušit projednávání obchodního zákoníku, bodu 43. Ne-li, vracím se k tomuto bodu.

 

43.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti
(notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákon č. 15/1998 Sb.,
o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů,
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 476/ - druhé čtení

 

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo pan ministr spravedlnosti Otakar Motejl, pana poslance Zunu jako zpravodaje ústavně právního výboru tam již vidím.

Tento návrh jsme začali projednávat v pátek 19. května a přerušili jsme podrobnou rozpravu. Jako první se do této rozpravy přihlásil pan poslanec Vojtěch Filip. Prosím, pane poslanče. Jako další byla přihlášena paní poslankyně Dundáčková už v pátek odpoledne.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, paní kolegyně, páni kolegové, vzhledem k přerušení rozpravy mám trochu zjednodušenou situaci, protože část svých pozměňovacích návrhů nebudu muset přednášet a rozdělím ty své pozměňovací návrhy v podrobné rozpravě do dvou částí. Jeden, který považuji za zásadní a o kterém jsme diskutovali již na podvýboru pro podnikání při tom velkém semináři, který se toho obchodního zákoníku týká - tak jak jsem vystoupil v prvním čtení, stále jsem přesvědčen o tom, že § 58 v odst. 2 není správný a že může vést k poměrně dalekosáhlým důsledkům.

Dovolím si tedy navrhnout na konec odst. 2 v § 67 doplnit větu: "Souhlas správce daně musí být nahrazen k tomu samostatně přijatým usnesením příslušného soudu." Všichni víte, že jde o to, že se nevyžaduje souhlas správce daně u likvidace společnosti v případě jejího konkursu a prohlášení, že se konkurs nekoná pro nedostatek majetku. Tento postup se mi jeví jako mnohem optimálnější, protože se samostatně nahrazuje dokument, který jinak k likvidaci musí být doložen.

Další pozměňovací návrhy, které bych chtěl přednést, se týkají v podstatě legislativně technického zpřesnění, a to pojmu obchodní jméno, který byl v § 8 nahrazen pojmem obchodní firma. Potom, pokud bychom takový návrh přijali, a v textu zákona skutečně je § 8 tak pojat, tak potom je potřeba, aby v § 50A odst. 2 písm. d) bylo doplněno za slova "službami, ochrannými známkami" slovo "firmami nebo jinými zvláštními označeními". Stejně tak by to bylo v § 50A odst. 2 písm. e), kde by za "ochranné známky" zase bylo "firmy", v písm. g) také doplnění "firma" a v písm. h) také doplnění slova "firma". Stejným způsobem by se slovo "firma" muselo doplňovat do § 228, kde by znělo "do seznamu se zapisuje kromě firmy, nebo názvu a sídla právnické osoby" a stejně tak by tomu bylo v § 28 odst. 5, a to v písm. a), b), d).

Zároveň si dovolím jednu drobnost, která je podle mého soudu sice diskutabilní, ale přesto si myslím, že je potřebná. Jde o doplnění § 44 odst. 2. o nové písm. g), které tam sice existuje, ale já bych jej v té souvislosti, v hierarchii jednotlivých nekalosoutěžních jednání zařadil jako písmeno g) a písmeno h) a i) by znělo jinak, a to takto: písmeno g) by bylo srovnávací reklama. Dovolte mi připomenout, že na to existuje řada studií velmi odborného charakteru, a to nejen právního, ale i ekonomického. Považuji srovnávací reklamu za skutečně nekalosoutěžní jednání, které by mělo být charakterizováno zvlášť a potom nově by byly přečíslovány jako h) porušování obchodního tajemství a jako i) ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí.

To jsou pozměňovací návrhy, které jsem považoval za potřebné zdůraznit, pokud je ještě někdo jiný podá na jednání Poslanecké sněmovny. Jako zásadní ovšem považuji stále pozměňovací návrh v § 67 odst. 2, kdy ono opomenutí té věty, kterou navrhuji, by mohlo vést k docela tragickým důsledkům v oblíbených tunelech na české podniky.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Filipovi. Prosím paní poslankyni Dundáčkovou, jako další je poslanec Plachý. Tentokráte, paní poslankyně, za sebe samu.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji pane předsedo, ale budu dnes mluvit za sebe samu. Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, dovolte i mně, abych uplatnila několik pozměňovacích návrhů, které nezasáhnou žádným podstatným způsobem do předloženého vládního návrhu.

Navrhuji doplnit část šestou vládního návrhu zákona o další body, a to tohoto znění. Za prvé v § 17A odst. 2 zákona č. 328/1992 Sb., o konkursu a vyrovnání, jehož se týkají i všechny ostatní pozměňovací návrhy, se slova "§ 17 odst. 2" nahrazují slovy "§ 17 odst. 3".

Za druhé v § 17A odst 2 téhož zákona se slova "§ 17 odst. 17 písm. b)" nahrazují slovy "§ 17 odst. 3".

Za třetí v § 17B odst. 1 se slova "§ 17 odst. 2" nahrazují slovy "§ 17 odst. 3". Jedná se o ryze technické pozměňovací návrhy, které představují nesprávnosti, respektive špatný odkaz na špatné ustanovení zákona, který je pozůstatkem hektického projednávání poslední novely zákona o konkursu a vyrovnání jak v Poslanecké sněmovně, tak v Senátu ČR.

Za čtvrté v § 19 odst. 2 se ve větě první slovo "správci" nahrazuje slovem "podstatě". I zde se jedná o zřejmou nesprávnost, pozůstatek původně navrhované subjektivity konkursní podstaty. Pokud bychom ponechali toto znění, znamenalo by to, že vylučovací žaloby budou podány proti podstatě, nikoli proti správci. Tuto koncepci jsme opustili, a je proto zapotřebí provést i tuto jednoduchou změnu zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP