(14.10 hodin)

Poslankyně Alena Svobodová: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že ve druhém čtení nebyl předložen žádný pozměňovací návrh, ráda bych znovu přečetla usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, které říká, že tento výbor doporučuje Poslanecké sněmovně schválit poslanecký návrh Radko Martínka, Miloslava Výborného, Petra Mareše, Jiřího Patočky a Miloslava Kučery st. na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) - sněmovní tisk 472.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Aleně Svobodové. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí. Předpokládám, že není třeba zkoušet se z těchto věcí.

Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Také nikdo, rozpravu končím.

Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna schvaluje návrh poslanců Radko Martínka, Miloslava Výborného, Petra Mareše, Jiřího Patočky a Miloslava Kučery st. na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) - sněmovní tisk 472."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 89 z přítomných 112 poslanců 111 hlasovalo pro, nikdo nebyl proti. Návrh byl schválen.

 

I já jako hlavní bojovník proti dalším a dalším univerzitám jsem omylem hlasoval pro. (Oživení v sále.) Nedá se tedy nic dělat, ale bylo to přesáhnutí se, takže nezbývá, než abych u tohoto svého hlasování vydržel.

Děkuji.

 

Dostáváme se k bodu

 

34.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii,
ve znění zákona č. 39/1995 Sb.
/sněmovní tisk 469/ - druhé čtení

 

Prosím pana ministra obrany Vladimíra Vetchého o úvodní slovo.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. V rámci druhého čtení má být projednán vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb.

Výbor pro obranu a bezpečnost jej na svém zasedání projednal a v rámci podrobné diskuse byly k němu uplatněny připomínky, doporučení a doplňující návrhy. Zejména se jednalo o otázky související s postavením organizační struktury Vojenské policie a jejími úkoly. Navržené pozměňovací návrhy, které jsou obsahem usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, vedou k precizaci a zkvalitnění vládního návrhu zákona a předkladatel s nimi souhlas.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji výboru pro obranu a bezpečnost za dělnou atmosféru při projednávání tohoto vládního návrhu zákona a dovolte mi požádat vás o jeho podporu a schválení ve druhém čtení a postoupení do čtení třetího. Děkuji. (Velký hluk v sále.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi, ale zásadně protestuji proti všeobecnému hlasitému hovoru ve sněmovně. Opravdu vás prosím, abyste vydrželi, máme dvě hodiny na jednání, zkusme toho maximálně udělat.

V prvém čtení jsme přikázali tento návrh k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Usnesení výboru 469/1 uvede pan poslanec Jan Vidím, zpravodaj výboru.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové. Výbor pro obranu a bezpečnost na své 35. schůzi dne 3. května t. r. projednal vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, a přijal usnesení č. 117, ve kterém vyjádřil souhlas s návrhem zákona s připomínkami, které jsou uvedeny v tisku 469/1, a uložil zpravodaji výboru, aby sněmovnu seznámil s tímto usnesením. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se písemně nepřihlásil nikdo. Končím obecnou rozpravu.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Josef Houzák.

 

Poslanec Josef Houzák: Vážený pane předsedo, členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Předložená vládní novela zákona o Vojenské policii reaguje na změny postavení naší armády na základě smluvních vztahů vyplývajících z členství v NATO. Zde se předpokládá i úprava postavení příslušníků Vojenské policie nejenom ve vztahu k našim vojákům na území našeho státu, ale i na území cizích států. Dochází k úpravě postavení policie ve vztahu k příslušníkům armád cizích států působících i na našem území.

Domnívám se, že výraznější označení příslušnosti příslušníků Vojenské policie by přispělo i k jejich autoritě. Proto předkládám pozměňovací návrh, aby uvedený zákon nesl název "Zákon o Vojenské policii České republiky".

K odůvodnění chci ještě uvést i běžnou praxi členských států NATO, které mají své vojenské policie označené národním přívlastkem, jako je například Královská vojenská policie britské armády, Kanadská vojenská policie, ale i Vojenská policie Armády Spojených států. Je možno i argumentovat, že v některých případech příslušníci Vojenské policie budou nahrazovat příslušníky Policie České republiky. Proto se domnívám, že tento pozměňovací návrh by mohl přispět k růstu autority příslušníků Vojenské policie.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako druhý se přihlásil pan poslanec Petr Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové. Navrhuji, aby v § 4 odst. 2 byl vypuštěn 12. bod tohoto návrhu zákona, ve kterém věta zní: Náčelník Vojenské policie je přímo podřízen ministru obrany.

Myslím si, že je to velmi chybný postup, protože podle této novely by došlo k faktickému odtržení Vojenské policie od problémů denního života Armády ČR, tak jak je to navrženo v tomto zákoně. Také pokud si provedeme srovnávací analýzu, tak zjišťujeme, že u drtivé většiny členských států Severoatlantické aliance je Vojenská policie podřízena vojenské složce, nikoliv civilní složce.

Dojde také ke zkomplikování praktického každodenního života vojsk na jednotlivých operačních i taktických stupních, protože zde vzniká velmi komplikovaný systém, na jehož základě je vlastně Vojenská policie vyjmuta ze struktury Armády ČR, což je něco naprosto ojedinělého.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP