(14.20 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Nečasovi. Hlásí se ještě někdo další do podrobné rozpravy? Ne-li, podrobnou rozpravu končím. Táži se na případná závěrečná slova - pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj nemá zájem.

 

Dovolte, abych ukončil druhé čtení tohoto návrhu, poděkoval oběma protagonistům a přešel k bodu číslo

 

37.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb.,
o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 521/ - druhé čtení

 

Předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, návrh zákona o soudních poplatcích, který je předkládán ve druhém čtení, prošel příslušným řízením ve výborech. Dovolil bych si, možná do jisté míry předčasně, neboť je to před slovem zpravodaje, reagovat na průběh tohoto projednávání.

Byly zde uplatněny dva pozměňující návrhy. První z nich se týká článku 1 vládního návrhu zákona. Jde zde o rozšíření osvobození od soudních poplatků o navrhovatele řízení o zaplacení mzdy, platu nebo odměny nebo jeho (její) náhrady z pracovněprávních vztahů.

Dovolím si upozornit na to, že tento návrh přesně v této podobě byl uplatněn již v rámci přípravy samotného zákona Českomoravskou konfederací odborových svazů a některými dalšími připomínkovými místy. Vláda tehdy nesouhlasila s tímto návrhem. Důvodů je celá řada. Domnívám se, že nesouhlas byl oprávněný, neboť jinými právními předpisy, jako je třeba občanský soudní řád, § 138, nebo § 65 zákona o správě daní a poplatků, tyto věci jsou dostatečně upraveny.

 

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane ministře, skutečně vám špatně rozumíme.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji vám za vaši tradiční poznámku, pane předsedo.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Poděkujte mi za tradiční trpělivost, to by bylo vhodné.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Dovolte, abych se vyjádřil k dalšímu návrhu, který je technického charakteru. Je třeba upozornit na to, že ve formě, v jaké byl podán a projednán ve výboru, obsahuje nedostatky gramatického charakteru.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Tento návrh jsme přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Prosím pana poslance Patočku jako zpravodaje výboru, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jiří Patočka: Vážený pane předsedo, rozpočtový výbor svým usnesením č. 257 z 16. března doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 521, vyslovila souhlas s těmito připomínkami:

V článku I za bod 20 se vkládá nový bod 21, který zní:

V § 11 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno r), které zní: "r) navrhovatel v řízení o zaplacení mzdy (platu nebo odměny) nebo její (jeho) náhrady z pracovněprávního vztahu." Ostatní body se přečíslují.

Druhá připomínka se týká bodu 27 přílohy zákona. V položce č. 8 poznámka 1 zní: "Poplatek podle písmene c) této položky se vybere na návrh pouze jednou bez ohledu na počet míněných nebo doplňovaných skutečností uvedených v návrhu na zápis změny. Změnou se rozumí návrh i návrh na výmaz skutečnosti a zápis nové skutečnosti týkající se podnikatele, nebo pouze návrh na výmaz skutečnosti, není-li nahrazována jinou skutečností, nebo pouze návrh na zápis uplatňované skutečnosti, nenahrazuje-li jinou skutečnost."

Takto zní usnesení rozpočtového výboru. Dovolím si, pane předsedo, v podrobné rozpravě provést upřesnění druhé připomínky, kde došlo k určité formální gramatické chybě.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu zpravodajovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Není-li nikdo přihlášen, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se hlásí pan poslanec Patočka.

 

Poslanec Jiří Patočka: K druhému návrhu bych v první větě doporučil vypustit na konci slova "na zápis změny", neboť se jedná jen o návrh na doplnění.

V druhé větě se první slovo "návrh" musí vypustit, protože je tam dvakrát. Na konci slovo "uplatňované" nahradit slovem "doplňované". Jedná se o bod 27 přílohy k položce č. 8, poznámka 1.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě někdo jiný do podrobné rozpravy? Ne-li, podrobnou rozpravu končím. Nepředpokládám závěrečná slova pana minstra ani pana zpravodaje. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji.

Předpokládám, že oba pánové - pan ministr i zpravodaj, uvolní svá místa.

 

Pane ministře, nezlobte se, dalším bodem je bod číslo 38, kterým je

 

38.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních
souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 529/ - druhé čtení

 

Budete tento zákon uvádět?

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Ano. Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, bude tak proto, že v rámci koordinace jednotlivých ústředních orgánů státní správy v rámci vlády Státní úřad pro jadernou bezpečnost, který byl zpracovatelem tohoto návrhu, patří z pozice koordinační funkce pod místopředsedu vlády pro hospodářskou politiku.

Velmi podrobně jsem ve svém úvodním slově v rámci prvního čtení tento návrh zákona odůvodnil. Omezím se teď jen na krátké konstatování, které je faktické a týká se vývoje od prvního čtení.

Došlo k tomu, že vláda svým usnesením č. 306 ze dne 29. 3. 2000 určila Státní úřad pro jadernou bezpečnost gestorem pro otázky verifikačního protokolu k Úmluvě o zákazu vývoje, výroby a hromadění biologických a toxických zbraní a uložila předsedkyni úřadu zahájit přípravy zákona k naplnění protokolu a zahájit přípravu na činnost národního orgánu.

Komplexní přístup České republiky k sjednocení kontrolních režimů do jedné nezávislé instituce zároveň byl kladně hodnocen na současně probíhající generální konferenci úřadů pro zákaz chemických zbraní v Haagu. Tolik faktická poznámka v rámci úvodního slova, která ukazuje aktuálnost tohoto návrhu zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Přikázali jsme k projednání hospodářskému výboru. Prosím, aby se ujal slova v zastoupení pana poslance Teplíka pan poslanec Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, tento tisk č. 529, jak ho uvedl pan ministr Mertlík, projednal výbor hospodářský a přijal k němu usnesení ze dne 22. března. V tomto usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu tento návrh schválit.

Máte před sebou jednak tisk 529, jednak tisk hospodářského výboru, jeho usnesení č. 529/1.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Severovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nepřihlásil, a proto ji končím a otevírám podrobnou rozpravu. Přihlásil se do ní pan poslanec Šustr.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si přednést pozměňovací návrh k zákonu 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Je to součástí tohoto bodu.

V příloze II Vázané činnosti, skupina 214 - Ostatní, poskytování tělovýchovných služeb, absolvování vysoké nebo vyšší odborné školy tělovýchovného směru - doplnit o "osvědčení o absolvování rekvalifikačního kursu pořádaného institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP