(10.10 hodin)

(pokračuje Gros)

Chtěl bych ho ujistit, že v § 3 tohoto návrhu zákona to je jasně uvedeno, a nezbývá mi tedy nic jiného než konstatovat, že tento zákon nebyl čten, protože je to zde tučným písmem zdůrazněno - § 3 odst. 2.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Táži se, zda chce zpravodaj vystoupit se svým závěrečným slovem. Ano.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Chtěl bych krátce reagovat na pana předsedu Kasala, který tady konstatoval, že sociální demokracie si nespočítala to, co si spočítat měla, a chce spáchat harakiri. Já musím konstatovat, že sociální demokracie si samozřejmě spočítala, co si spočítat měla, a o harakiri mám zcela jinou představu.

Na závěr chci jen konstatovat, že zazněly dva návrhy na zamítnutí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Oznamuji, že pan poslanec Tom Zajíček má náhradní kartu č. 12.

 

Dám hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 84 z přítomných 177 poslanců hlasovalo 56 pro, 116 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní přecházíme k podrobné rozpravě, kterou zahajuji. Jako první se do ní přihlásila paní poslankyně Machatá.

 

Poslankyně Marie Machatá: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, z úst kolegy Koudelky zazněl výklad o účelovosti předkládaných zákonů. Proto, abych doložila, jak účelová je navrhovaná forma volebního zákona, předkládám pozměňovací návrh následujícího znění.

V bodu 73 v § 50 se na konec odstavce 2 doplňuje toto znění: "V případě, že politická strana, politické hnutí nebo koalice je účastníkem opoziční smlouvy nebo podobného ujednání, násobí se hodnoty takových podílů koeficientem 2,33, čímž se zaručuje vyvážený a stabilní počet přidělených mandátů a vedoucí úloha smluvně opozičních stran v politickém systému České republiky."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji paní poslankyni za její kuriózní návrh. Doufám, že se příště dočkáme dalších a obdobných návrhů. Slovo má pan poslanec Jan Vidím, připraví se pan poslanec Klas.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil se dvěma pozměňovacími návrhy k předloženému vládnímu návrhu novely zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Parlamentu České republiky.

Především předkládám návrh k bodu 129, příloha č. 1 k zákonu č. 247/95 Sb.:

1. nahradit slova "volební kraj č. 5, název Kolín, sídlo Okresní úřad Kolín, zahrnuje okresy Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav", slovy "volební kraj č. 5, název Kolín, sídlo Okresní úřad Kolín, zahrnuje okresy Kolín, Kutná Hora, Praha-východ";

2. nahradit slova "volební kraj č. 6, název Praha-východ, sídlo Okresní úřad Praha-východ, zahrnuje okresy Kutná Hora, Benešov, Praha-východ", slovy "volební kraj č. 6, název Mladá Boleslav, sídlo Okresní úřad Mladá Boleslav, zahrnuje okresy Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk";

3. nahradit slova "volební kraj č. 7, název Kladno, sídlo Okresní úřad Kladno, zahrnuje okresy Kladno, Rakovník, Mělník", slovy "volební kraj č. 7, název Kladno, sídlo Okresní úřad Kladno, zahrnuje okresy Kladno, Praha-západ, Rakovník";

4. nahradit slova "volební kraj č. 8, název Příbram, sídlo Okresní úřad Příbram, zahrnuje okresy Beroun, Příbram, Praha-západ" slovy "volební kraj č. 8, název Příbram, sídlo Okresní úřad Příbram, zahrnuje okresy Beroun, Benešov, Příbram".

Můj druhý pozměňovací návrh má vazbu k bodu 72 tisku 585. Navrhuji v § 49 odst. 1 nahradit v písm. b) číslovku 7 číslovkou 10, v písm. c) číslovku 9 číslovkou 15, v písm. d) číslovku 11 číslovkou 20.

Dále pak navrhuji, aby § 49 odst. 3 byl vypuštěn a odst. 4 přečíslován na odst. 3.

K tomu podávám návrh podmiňující. Nebude-li přijat můj návrh na vypuštění odstavce 3 z § 49, navrhuji, aby v písm. b) byla číslovka 7 nahrazena číslovkou 10 a číslovka 6 číslovkou 9, v písm. c) číslovka 9 číslovkou 15 a číslovka 8 číslovkou 14 a konečně v písm. d) číslovka 11 číslovkou 20 a číslovka 10 číslovkou 19.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní o slovo požádal pan zpravodaj Koudelka. Nevím, jestli do pořadí nebo mimo pořadí využije své výhody a výsadního práva vystoupit přednostně. Připraví se pan poslanec Klas.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Jako zpravodaj ústavně právního výboru podávám pozměňovací návrhy přijaté tímto výborem, které jsou obsaženy ve sněmovním tisku 585/2.

Dále podávám své pozměňovací návrhy. V článku III, změna OSŘ, se vkládá nový bod 1, který zní: "Za § 50 B se vkládá nový § 50 C, který zní: V případě, že soud podle tohoto zákona vyrozumí účastníky o nařízení jednání vyvěšením na úřední desce soudu, platí, že dnem vyvěšení bylo předvolání k jednání doručeno účastníkům. Pokud to okolnosti umožňují, soud se pokusí vyrozumět účastníky i jinak."

Druhý pozměňovací návrh - v článku III, změna OSŘ, stávající bod 4: "V § 200 K odst. 3 zní: Soud rozhodne do 15 dnů usnesením. O nařízení jednání soud vyrozumí účastníky řízení vyvěšením na úřední desce."

Třetí pozměňovací návrh - v článku III, změna OSŘ, bod 6, první věta § 200 L, nově vkládaný odstavec 3 zní: "Soud o návrhu rozhodne do 20 dnů usnesením. O nařízení jednání soud vyrozumí účastníky řízení vyvěšením na úřední desce."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan kolega Klas. Připraví se pan poslanec Jan Kasal.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych předložil k bodu č. 129 předloženého zákona, který se týká přílohy č. 1 k zákonu č. 247/99 Sb., následující pozměňující návrh.

Seznam volebních krajů pro volby do Poslanecké sněmovny s uvedením jejich sídla navrhuji změnit takto:

1. U volebního kraje č. 5 navrhuji vypustit stávající text a nahradit jej novým zněním: "Název Kolín, sídlo Kolín, zahrnuje okresy Kolín, Kutná Hora, Praha-východ."

2. U volebního kraje č. 6 navrhuji vypustit stávající text a nahradit jej novým zněním: "Název Příbram, sídlo Příbram, zahrnuje okresy Příbram, Praha-západ, Benešov."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP