(10.20 hodin)

(pokračuje Klas)

3. U volebního kraje č. 7 navrhuji vypustit stávající text a nahradit jej novým ve znění: "Název Kladno, sídlo Kladno, zahrnuje okresy Kladno, Rakovník, Beroun."

4. U volebního kraje č. 8 navrhuji vypustit stávající text a nahradit jen novým ve znění: "Název Mladá Boleslav, sídlo Mladá Boleslav, zahrnuje okresy Mladá Boleslav, Mělník, Nymburk."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče.

Ještě technické sdělení - pan poslanec Zajíček má náhradní kartu č. 12, pan ministr a poslanec Schling náhradní kartu č. 13.

Slovo má pan kolega Jan Kasal, připraví se pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Jan Kasal: Ještě jednou k tomuto. Myslím si, že jsem ve svých dvou vystoupeních v podstatě zdůvodnil to, k čemu teď spěji, tedy k § 3, který se stal předmětem diskuse mezi mnou a panem ministrem Grossem. Navrhuji, aby slova "s výjimkou" byla nahrazena slovem "včetně" konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky. Tím myslím nejasnost, která vznikla v průběhu všeobecné rozpravy, je odstraněna.

Dále, dámy a pánové, v souladu s tím, co zde bylo řečeno ve všeobecné rozpravě, dávám návrh na nové znění § 27. Ten by měl následující znění:

"Pro volby do Poslanecké sněmovny se na území České republiky vytváří 14 volebních krajů, které tvoří území krajů podle stavu v den vyhlášení voleb. Všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí jsou podřízeny pod volební kraj č. 1."

Zdůvodnění: Volební obvody budou takto odpovídat územně správnímu rozčlenění České republiky podle zákona 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územně samosprávných celků. Oněch 35 volebních obvodů neodpovídá územně správnímu rozčlenění České republiky a zároveň výrazně mění charakter celého zákona a posouvá ho do právě mnou zmiňované hranici mezi poměrným a většinovým systémem.

V návaznosti na tento návrh je třeba v případě jeho přijetí změnit přílohu č. 2, a to následujícím způsobem - příloha č. 2 se týká maximálních počtů kandidátů na kandidátních listinách. Tedy číslo volebního kraje:

č. 1, název Pražský, počet 36

č. 2, Středočeský, počet 33

č. 3, Budějovický, počet 19

č. 4, Plzeňský, počet 17

č. 5, Karlovarský, počet 10

č. 6, Ústecký, počet 25

č. 7, Liberecký, počet 14

č. 8, Královéhradecký, počet 17

č. 9, Pardubický, počet 15

č. 10, Jihlavský, počet 15

č. 11, Brněnský, počet 34

č. 12, Zlínský, počet 18

č. 13, Olomoucký, počet 19

č. 14, Ostravský, počet 36.

Pane místopředsedo, děkuji za to, že jsem mohl přednést tyto pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je to vaše zákonem stanovené právo, pane poslanče.

Další přihlášený je pan poslanec Tom Zajíček, připraví se pan kolega Zdeněk Jičínský.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi vznést drobný pozměňovací návrh, který se týká přílohy zákona 247/1995 Sb., a to přílohy č. 4. Týká se volebního obvodu, okrsku č. 12 v této příloze. Navrhuji, aby název tohoto volebního obvodu byl vypuštěn a nahrazen textem novým, který by zněl: "Strakonice - Písek."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan poslanec Zdeněk Jičínský, připraví se pan kolega Miroslav Beneš.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, chci podrobněji odůvodnit svůj návrh, který se týká toho, aby občané pobývající v zahraničí mohli volit, ale jen do Poslanecké sněmovny, nikoli do obou komor Parlamentu.

Nemyslím si, že to je porušení principu rovnosti voleb, protože s tímto argumentem jsem se setkal, a to proto, že oba volební systémy, jeden do Poslanecké sněmovny, druhý do Senátu, se podstatně liší a při volbě do Senátu se zdůrazňuje, že senátor je představitelem voličů žijících v jeho volebním obvodě. Velmi se zdůrazňuje vazba senátora k volebnímu obvodu. Čili tento moment je zcela pominut, jestliže by senátora volili občané žijící úplně někde jinde, mimo jeho volební obvod, kde žádná vazba k tomuto volebnímu obvodu neexistuje.

To je na podporu obecné argumentace. Dále uvádím ještě to, že samozřejmě i u voleb do Poslanecké sněmovny se klade otázka, nakolik jsou občané žijící třeba trvale v zahraničí svázáni s životem v zemi, jejíž představitele mají volit, ale, jak říkám, jsou na tuto věc různé názory. Ale dovedu si přece jen představit, že do Poslanecké sněmovny jsou volby na základě kandidátek politických stran, politické strany mají svůj volební program, volební program stran je znám, protože zhruba odpovídá tomu, jaké politické strany v evropských demokratických zemích existují, čili i občan žijící v zahraničí má jistou představu, co to je třeba strana křesťansko-demokratická, sociální, komunistická apod. Má prostě určitou orientaci pro rozhodování ve volbách.

Do Senátu mohou, jak známo, kandidovat nezávislí kandidáti, nemám nic proti tomu, je to takový princip volebního zákona do Senátu, ale jestliže bude a může kandidovat třeba pět kandidátů za politické strany, pět kandidátů nezávislých, myslím si, že žádnou představu o tom, co ti nebo oni kandidáti představují, jaký mají program, co chtějí ve svém volebním obvodě dělat, občan žijící v zahraničí mít nemůže a nemůže ani reálně získat, i kdyby se o to snažil. Z tohoto hlediska mám skutečně za to, že význam voleb do Senátu pro občany žijící v zahraničí je nulový a že tím volby znehodnotíme a myslím si, že i zájem o tyto volby by byl minimální.

To je obecný důvod, proč toto navrhuji. S tímto návrhem je spojena řada konkrétních důsledků.

V bodě 4 nově doplněného odst. 2 se slovo "Parlamentu" nahrazuje slovy "Poslanecké sněmovny".

V bodě 7 nově doplňovaném § 6 odst. 3 b) se vypouštějí slova "popř. zvláštním volebním okrskům".

Potom tyto důsledky se promítají do celé řady jednotlivých ustanovení a mám tu dotaz na řídícího schůze, protože jde o změny opravdu čistě legislativně technické, které promítají jen tuto zásadu, tento obecný postulát, zda mám všechny tyto změny, kterých je asi 23, číst, jinak to samozřejmě dávám písemně navrhovateli a zpravodaji. Zdůrazňuji, že jde podle mého soudu skutečně o čistě legislativně technický důsledek určitého návrhu.

Opakuji svůj dotaz na řídícího schůze. S návrhem, který jsem tu obecně uvedl a odůvodnil, je spojena celá řada legislativně technických důsledků.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Myslím, že je možno to předat v písemné podobě, pane kolego.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já vám také děkuji za to, že je předáváte v písemné podobě a zefektivňujete jednání Poslanecké sněmovny.

Dalším, komu uděluji slovo, je pan poslanec Miroslav Beneš, připraví se pan kolega Martin Kocourek, paní poslankyně Zuzka Rujbrová a pan poslanec Jiří Havlíček. To jsou poslední písemně přihlášení do rozpravy.

Prosím, pane poslanče.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP