Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
19. května 2000 v 9.02 hodin

Přítomno: 177 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 25 schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty, resp. komu náhradní karta již byla vydána, a číslo této karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Jiří Payne, Miloš Titz, Václav Exner, Václav Grulich, Petr Pleva, Miloslav Ransdorf, Radim Turek, Jan Zahradil, z vlády se omlouvají ministři Miroslav Grégr a Jan Kavan.

Chtěl bych vám připomenout, že dnes odpoledne budeme projednávat zákony ve druhém čtení až do 16.00 hodin, přičemž bude v odpoledních hodinách respektována každá žádost klubu o odložení hlasování.

Současně bych přednesl procedurální návrh, kterým je zařadit za bod 44, což je sněmovní tisk 585, body 35 a 36 schváleného pořadu schůze, kterými jsou tisky 502525. První z nich, zkráceně řečeno návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, a druhý - vládní návrh zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem. Jinými slovy, první tři body našeho dnešního jednání v případě, že podpoříte můj procedurální návrh, by byly body č. 44, č. 35 a č. 36.

 

Nejprve tedy rozhodneme o mém procedurálním návrhu o zařazení těchto dvou bodů v pořadí, jak jsem je uvedl.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 83 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 99 poslanců bylo pro 86, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy budeme pokračovat v projednávání návrhů zákonů ve druhém čtení, a to bodem č. 44. Tím je

 

44.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění zákona č. 212/1996 Sb., a nálezu Ústavního soudu uveřejněného
pod č. 243/1999 Sb., zákon č 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev
a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 585/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr vnitra Stanislav Gross. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dámy a pánové. Při přípravě, průběhu a zjišťování výsledků voleb do obou komor Parlatmentu ČR v roce 1996 i při volbách do jedné třetiny Senátu v roce 1998 i poté, kdy došlo k mimořádným volbám, a v průběhu těchto voleb v roce 1998 se ukázalo, že některá ustanovení dosavadní právní úpravy jsou nepřesná a nedostatečně řeší jednotlivé etapy volebního procesu, popř. jde v současné době o již překonaná ustanovení. Na základě těchto zkušeností vlastně z několika voleb se dospělo k nutnosti předložit změnu zákona o volbách do Parlamentu ČR.

Nedostatky stávající právní úpravy se projevily jak v obecných ustanoveních pro volby do Parlamentu ČR, tak ve speciálních částech pro volby do Poslanecké sněmovny a pro volby do Senátu Parlamentu ČR. Navržený zákon na základě těchto poznatků z praxe a analýz sjednocuje dosud roztříštěnou úpravu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a do Senátu Parlamentu ČR a do orgánů místní samosprávy v těch částech, kde jsou instituty pro všechny druhy voleb společné, současně však zachovává specifika jednotlivých volebních systémů s tím, že se mění dosavadní systém organizačně technického zabezpečení voleb způsobem, který byl již přijat v rámci zákona o volbách do krajských zastupitelstev.

Podrobně jsem se zabýval jednotlivými nově navrženými instituty tohoto volebního zákona v rámci předkládání v prvém čtení. Ještě podrobnější rozprava probíhala při jednání ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a při projednávání ve výboru ústavně právním. Proto si myslím, že se nemusím zpátky vracet k seznámení se základními rysy tohoto zákona, protože jsou uvedeny i v důvodové zprávě, i s nimi byla seznámena Poslanecká sněmovna při projednávání v prvém čtení.

Pozměňovací návrhy, které byly přijaty v rámci ústavně právního výboru a které byly přijaty v rámci výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, směřují vesměs k zpřesnění vládního návrhu zákona a nic nebrání tomu, abych za předkladatele vyslovil s těmito pozměňovacími návrhy souhlas.

Je zde pouze jedna drobná problematická záležitost, která souvisí spíše s určitým politickým rozhodnutím, protože dali-li jsme si za cíl, že se budeme snažit sjednocovat jednotlivé volební instituty, které mohou být společné pro volby do nejrůznějších zastupitelských orgánů, tak musím zkonstatovat, že některé pozměňovací návrhy, které se týkají např. soudního přezkumu nebo volební kampaně, jsou navrhovány upravit ve volebním zákoně do Parlamentu ČR jinak než tak, jak jsme je schválili v rámci volebního zákona do krajů. Ale nic nebrání tomu, aby Poslanecká sněmovna toto rozhodnutí učinila. Jenom upozorňuji na to, že tento rozdíl tady je, ale legitimní rozhodnutí Poslanecké sněmovny, pokud by s těmito návrhy vyslovila souhlas, rozhodně nebude bránit tomu, aby zákon mohl být aplikován a aby mohl plnit základní účel.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP