(9.20 hodin)

(pokračuje Filip)

Stejně tak v písemném vyhotovení odpovědi není nic o tom, že nejde o zřízení úřadovny, ale o rozšíření počtu pracovníků ambasády. Pokud by to bylo takhle pojato, pak bych si samozřejmě musel myslet, že naši novináři nejsou schopni správně interpretovat jednotlivá rozhodnutí vlády nebo resortních orgánů, včetně ministerstev. Takže v tomto ohledu se nemůžete divit, že mám informace, které jsou z tisku, které mluví o něčem jiném, než je v písemné odpovědi a než nakonec zaznělo v této sněmovně.

Jinak samozřejmě mi nezbývá vzhledem k tomu, že ústní odpověď je jiná, než je písemná, abych na závěr svého vystoupení navrhl, abychom nesouhlasili s písemnou odpovědí na interpelaci, kterou jsem podal na předsedu vlády, a to nikoliv proto, že mám jiný názor než pan předseda vlády. Já si totiž myslím, že není potřeba, pokud jsme ještě suverénním státem a nejsme 51. státem Spojených států amerických, 200 úředníků FBI, že je prostě potřeba v policejním sboru vytřídit a jasně určit kompetenci určitého počtu kriminalistů, kteří se budou zabývat hospodářskou trestnou činností. Myslím si, že čeští policisté jsou neméně tak schopní jako američtí, a podle mého soudu znají i lépe české prostředí.

Takže klidně se, pane předsedo vlády, jezděme učit do Washingtonu, jak zakroutit krkem tunelářům, ale tu práci na zajištění majetku českých občanů a na zajištění jejich bezpečnosti si prosím vás řešme sami, protože - jak jsem přesvědčen - jsme ještě dodnes suverénní stát.

Na závěr mi tedy dovolte, abych navrhl, aby Poslanecká sněmovna nepřijala odpověď pana předsedy vlády na mou písemnou interpelaci vzhledem k tomu, že v jejím písemném vyhotovení nebylo to, co jsem od pana předsedy vlády požadoval, a to bez bonmotů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Filipovi. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu končím.

Pan poslanec Filip navrhl usnesení: "Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Miloše Zemana na interpelaci poslance Vojtěcha Filipa ve věci otevření úřadovny FBI v České republice."

O tomto návrhu usnesení budeme hlasovat. Já vás na žádost pléna všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

O návrhu usnesení rozhodneme hlasováním pořadové číslo 72, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 72 návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 102 vyslovilo 20 a 78 bylo proti.

 

Tím jsme projednali bod "Odpovědi členů vlády na písemné interpelace".

 

Dalším bodem je

 

15.
Vládní návrh zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech
/sněmovní tisk 481/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr zemědělství Jan Fencl, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážená paní předsedající, ctěná sněmovno, dovolte mi velmi stručně uvést vládní návrh zákona , kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech.

Hlavním důvodem pro přípravu novely zákona o krmivech a její předložení je vedle přirozené potřeby promítnout zkušenosti a praktické poznatky ze skoro čtyřleté aplikace stávajícího zákona především skutečnost, že od doby jeho převzetí zaznamenala evropská krmivářská legislativa řadu změn. Jednak byly významně novelizovány stávající předpisy v oblasti výroby a užití krmiv a dále byl právní rámec této oblasti Radou a Komisí Evropských společenství doplněn novými předpisy.

Tyto změny s sebou přinesly pro výrobce a uživatele krmiv i pro kontrolní orgány nové povinnosti, jejichž zapracování do naší legislativy nelze zajistit pouze prostými novelami prováděcích předpisů ke stávajícímu zákonu o krmivech, ale v souladu s naší ústavou je nutno promítnout je i na úrovni zákonů. Jinými slovy - ačkoliv zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, byl jedním z prvních tzv. komoditních zákonů z oblasti zemědělství a v době svého přijetí splňoval požadavky příslušných předpisů Evropských společenství pro oblast výrob krmiv a výživy zvířat a jako takový byl významným přínosem pro odstranění bariér obchodu s krmivy a potravinami živočišného původu se zeměmi Evropského společenství a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu, není ve stávající podobě kompatibilní s krmivářskou legislativou Evropské unie. (Předsednictví převzal místopředseda Brožík.)

Předkládaná novela zákona reaguje na nové směrnice Evropského společenství, doplňující požadavky na výrobu a distribuci krmiv, zejména s ohledem na některé rizikové doplňkové látky a krmiva a na přítomnost nežádoucích látek v krmivech. Dále implementuje směrnice vymezující principy úředního dozoru a požadavky na provádění kontrol v oblasti výživy zvířat a krmiv a směrnice uvádění krmných surovin a krmných směsí do oběhu. Cílem je především ochrana potravinového řetězce zajištěním prevence v oblasti vstupů, tj. krmiv.

Navrhovanou novelizací bude dosaženo slučitelnosti s právem Evropského společenství upravujícím tuto oblast, s výjimkou požadavků na kontrolu dovozu krmiv přicházejících na území Evropského společenství ze třetích zemí, kladených na členy společenství, přes jejichž hranice se tyto dovozy realizují. Proto se předpokládá, že příslušné ustanovení bude promítnuto do právních předpisů České republiky v době před reálným vstupem do EU.

Navrhovaná úprava si vyžádá proti dosavadnímu stavu zvýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu zhruba o 10 mil. Kč ročně, a to na zajištění požadované úrovně úředního dohledu, běžného v zemích Evropského společenství, zejména v oblasti dodržování ustanovení o používání rizikových krmiv a látek.

V rámci projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, bylo zemědělským výborem Poslanecké sněmovny schváleno celkem 12 pozměňovacích návrhů. Vzhledem k tomu, že tyto pozměňovací návrhy zpřesňují a jednoznačně formulují záměry předkladatele, souhlasím s nimi a doporučuji vám předložený vládní návrh novely zákona o krmivech upravený o pozměňovací návrhy schválit.

Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu ministrovi za úvodní slovo.

Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 481/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, moje zpráva bude velice krátká.

Zemědělský výbor projednal vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, na svém zasedání dne 27. dubna 2000 a přijal následující usnesení:

***
Přihlásit/registrovat se do ISP