(9.30 hodin)

(pokračuje Kováčik)

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově Dr. Richarda Chvojky, CSc., náměstka ministra zemědělství ČR, zpravodajské zprávě poslance Ing. Pavla Kováčika a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996, o krmivech, sněmovní tisk 481, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Mám-li připojit svůj názor zpravodajský, tak ony pozměňovací návrhy, které z valné části byly mými pozměňovacími návrhy, vedou skutečně ke zpřesnění textu, zásadně nic nemění, protože zákon 91/1996 je dobrý zákon. Zavedl to, co je primární v celé této legislativě, to znamená ochranu potravinového řetězce před průnikem cizorodých a nežádoucích látek na vyšší úroveň, zavedl vyšší úroveň do českého krmivářství a tato novela tuto úroveň posouvá ještě dál, a to bez ohledu, zda je dosaženo vyšší, či nižší slučitelnosti s EU. To je samozřejmě druhý plán, ale pro naše občany, pro našeho spotřebitele je v prvním plánu ochrana jeho zdraví a potravinového řetězce.

I já jako zpravodaj doporučuji Poslanecké sněmovně tento návrh zákon schválit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Táži se, kdo z pléna se hlásí do obecné rozpravy k projednávanému návrhu zákona. Žádnou zdviženou ruku nevidím, proto obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které opět nemám žádnou písemnou přihlášku. Opět dotaz do vašich řad: kdo se hlásí do podrobné rozpravy? Opět žádná zdvižená ruka. Končím podrobnou rozpravu a táži se pana ministra, zda chce využít práva závěrečného slova. Nechce. Pan zpravodaj také ne.

Mohu konstatovat, že končím druhé čtení tohoto návrhu zákona a tím končím i projednávání bodu č. 15.

 

Dalším bodem je

 

16.
Vládní návrh zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
a o změně některých dalších zákonů (o Státním zemědělském intervenčním fondu)
/sněmovní tisk 547/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr zemědělství Jan Fencl. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedající, ctěná sněmovno, dovolte mi předložit k vašemu posouzení vládní návrh zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů, sněmovní tisk 547.

Rozhodujícím krokem pro budoucí realizaci společné zemědělské politiky je zřízení Státního zemědělského intervenčního fondu. Česká republika byla v posledních hodnoceních Evropské komise mimo jiné kritizována za to, že nemá vytvořeny odpovídající struktury pro budoucí realizaci společné zemědělské politiky.

Návrh zákona o Státní zemědělském intervenčním fondu upravuje organizaci agrárního trhu v ČR, která není dostatečně právně upravena vzhledem k požadavkům Evropských společenství, která požadují, aby každá členská země prováděla činnosti v oblasti organizace agrárního trhu prostřednictvím zvláštní agentury. Stanovení formy této agentury je ponecháno na rozhodnutí jednotlivého členského státu Evropské unie.

Návrh zákona představuje nové pojetí intervence státu do zemědělství, blížící se praxi intervenčních agentur členských států EU, a zcela zásadně rozšiřuje oblast působnosti nové instituce oproti stávajícímu Státnímu fondu tržní regulace v zemědělství.

Státní zemědělský intervenční fond se musí postupně přeměnit v instituci schopnou převzít plnění úkolů společné zemědělské politiky EU, zahrnující odpovědnost za veškerou podporu v zemědělství. Předložený návrh zákona upravuje zřízení Státního zemědělského intervenčního fondu, jeho právní postavení, organizační strukturu a orgány a pravomoci, povinnosti, formy a nástroje organizace agrárního trhu a podpory zemědělství.

Státní zemědělský intervenční fond umožňuje komplexnější přístup k udržování výrobního potenciálu zemědělství ČR a k vytváření podmínek pro cenovou stabilizaci trhu se zemědělskými komoditami, jak vyplývá ze zákona 252/1997 Sb., o zemědělství. Tím návrh přispívá k naplnění hlavního účelu zákona o zemědělství. Jedná se o skutečnou organizaci trhu zajišťovanou především formou intervenčních nákupů, intervenčních podpor, využívání produkčních kvót pro zvláště citlivé komodity a uvádění půdy do klidu.

Pro řádné a plnohodnotné členství ČR v EU je vybudování instituce, která by postupně plně zabezpečovala a stabilizovala trh se zemědělskými komoditami a plnila další úkoly v rámci společné zemědělské politiky, nezbytné. Bez existence takového institutu by ČR nemohla využívat finanční zdroje EU na podporu zemědělství. Již v předvstupním období musí být Státní zemědělský intervenční fond plně funkční, aby v okamžiku přijetí ČR do EU byl schopen převzít vykonávání administrativně mimořádně náročných úkolů společné zemědělské politiky a v předstihu mohl vyloučit některé možné negativní dopady této politiky na zemědělství ČR. On musí nejen vymodelovat nástroje, ale on je musí také zavést, odzkoušet, vypilovat a uvést do fungujícího stavu. Jedná se o postupné vybudování nového komplexního nástroje pro provádění zemědělské politiky státu s cílem hospodárného vynakládání prostředků, obdobně jako je tomu v EU.

Zřízení Státního zemědělského intervenčního fondu jako instituce obdobné intervenčním agenturám členských států EU pokládám - stejně jako experti EU - za jakýsi prioritní úkol ČR pro oblast zemědělství.

S ohledem na úzký vztah navrhovaného vládního návrhu zákona k EU doporučuji Poslanecké sněmovně přijetí tohoto zákona ke schválení ve druhém čtení a postoupení k dalšímu projednání.

Ještě poznámka: zemědělský výbor Parlamentu přijal na své 30. schůzi dne 4. května 2000 celkem 22 pozměňovacích návrhů. V zásadě s těmito návrhy souhlasím. Své případné námitky si dovolím vyjádřit před hlasováním ve třetím čtení. Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 547/1. Dále vám byl ještě rozdán materiál Komplexní pozměňovací návrh poslance Miloslava Kučery ml.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Jan Grůza.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP