(Jednání pokračovalo ve 14.05 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené poslankyně a poslanci, dovolte, abych zahájil odpolední část druhého jednacího dne 25. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím všechny, kteří jste v blízkosti sálu Poslanecké sněmovny, abyste se dostavili a zaujali svá místa, případně se přihlásili svými registračními kartami.

Podle schváleného pořadu jednání mají následovat body, které jsme si pevně určili při schvalování programu, a to bod 18, 19, 42 a 130, které se týkají Ministerstva průmyslu a obchodu.

Přesto mi dovolte, abych jako řídící schůze dal jeden procedurální návrh - abychom před těmito body dokončili přerušený bod, který jsme začali před polední přestávkou.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, abychom mohli zjistit kvorum a mohli o tomto návrhu hlasovat. Jsem přesvědčen, že jsme schopni ve druhém čtení tento bod velice rychle ukončit. Potom přistoupíme ke schváleným bodům programu.

Opakovaně žádám všechny poslankyně a poslance, kteří jsou v blízkosti jednacího sálu, aby se dostavili dovnitř, zaregistrovali se svými hlasovacími kartami, abychom mohli pokračovat v odpoledním jednání.

Je přítomno 70 poslankyň a poslanců, můžeme hlasovat o mém procedurálním návrhu, abychom nyní dokončili přerušený bod návrhu zákona o elektronickém podpisu. Dám o tom hlasovat.

 

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 65 z přítomných 84 poslanců 73 hlasovalo pro, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se první přihlásil jako první místopředseda poslanec Langer. Máte slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych přednesl dva pozměňovací návrhy. Vzhledem k tomu, že jsme schválili jako základ usnesení hospodářského výboru, první pozměňující návrh je v § 10 vypustit odstavec 3.

Druhý návrh je zařadit za § 21 nový § 22, který zní:

Změna zákona číslo 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

§ 21 se mění doplňuje takto:

Odst. 2 zní: Stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon, podávají daňové subjekty o své daňové povinnosti příslušnému správci daně přiznání, hlášení a vyúčtování na předepsaných tiskopisech.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP