(14.10 hodin)

(pokračuje Langer)

Tiskopisy zveřejněné v elektronické podobě lze podepsat elektronicky podle zvláštních předpisů.

Odstavec 3 zní: Jiná podání v daňových věcech, jako jsou oznámení, žádosti, návrhy, námitky, odvolání apod., lze učinit buď písemně, nebo ústně do protokolu, nebo elektronicky podepsané podle zvláštních předpisů či za použití jiných přenosových technik (dálnopis, telefax apod.).

Doplňuje se § 23, a to: Změna zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

§ 19 se mění a doplňuje takto:

Odstavec 1 zní: Podání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů. Lze je též učinit telegraficky; takové podání obsahující návrh ve věci je třeba písemně nebo ústně do protokolu doplnit nejpozději do 3 dnů.

§ 24 - změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

§ 42 se mění a doplňuje takto:

Odstavec 1 zní takto: Podání je možno učinit písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů, telegraficky nebo telefaxem.

§ 25 - změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

§ 59 se mění a doplňuje takto:

Odstavec 1 zní: Podání se posuzuje vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno. Lze jej učinit písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů, telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem.

Ostatní paragrafy se přečíslují v duchu této změny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu místopředsedovi. Jako druhý se přihlásil sám navrhovatel, lépe řečeno jeden z navrhovatelů, pan poslanec Mlynář.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedající, vážená vládo, jenom několik zpřesnění, která vyplývají z diskusí s parlamentní legislativou. V § 12 odst. 2 písm. b) se slova "v souvislosti s datovou zprávou" nahrazují slovy "ve vztahu k datové zprávě". Dále v § 5 odst. 1 písm. a) se slova "nakládat s prostředky" nahrazují slovy "zacházet s prostředky". V § 11 se vkládá slovo "orgánů", čili věta začíná "V oblasti orgánů veřejné moci".

Pak jeden pozměňující návrh širšího charakteru: Za § 20 se vkládá nový § 21, který zní: Vláda vydá před nabytím účinnosti zákona nařízení, kterým upraví postup ministerstev, jiných správních úřadů, orgánů územní samosprávy a dalších orgánů veřejné moci při zavádění a používání elektronických podpisů.

Tento nový paragraf by měl umožnit vládě, aby vydala prováděcí nařízení, které zjednoduší vstoupení elektronického podpisu v praxi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu poslanci Mlynářovi. Jak jsem avizoval, žádné písemné přihlášky do podrobné rozpravy nemám. Táži se, kdo se dále hlásí do této podrobné rozpravy. Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím.

Táži se předkladatele i zpravodaje, zda chtějí využít možnosti závěrečných slov. Závěrečná slova si pan předkladatel i zpravodaj ušetří.

Konstatuji, že končím druhé čtení tohoto návrhu, neboť v rozpravě nezazněly žádné návrhy na vrácení, případně zamítnutí. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 59/1998 Sb.,
o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
/sněmovní tisk 515/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr průmyslu a obchodu pan Miroslav Grégr. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. (Reakce na hluk v sále:) Já bych požádal kolegy a kolegyně, aby ztišili atmosféru ve sněmovně, aby pan ministr dostal prostor k svému úvodnímu slovu. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte mi uvést vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

Celková filozofie novely byla přednesena při prvním čtení dne 23. února t. r., a proto bych chtěl nyní pouze připomenout některé dílčí aspekty.

Předkládaný návrh zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku patří mezi základní právní normy v oblasti ochrany spotřebitele. Tento zákon do právního řádu převzal Směrnici Rady č. 85374 EHS a stanovil tak jeden ze zvláštních druhů objektivní odpovědnosti. Směrnice Rady č. 85374 EHS byla v roce 1999 novelizována Směrnicí Rady 199934 ES, a proto nastala nutnost novelizovat uvedený zákon.

Jedná se zejména o rozšíření působnosti zákona na škody způsobené vadnými zemědělskými prvovýrobky, lesními produkty a neopracovanou zvěří. U některých dalších ustanovení uvedeného zákona jsou navrženy dílčí změny podle závěrů screeningových jednání.

V prvním čtení jsme novelu zákona přikázali k projednání hospodářskému výboru. Následně byl předmětný návrh zákona projednán také ve výboru pro evropskou integraci. Hospodářský výbor, který se návrhem zákona zabýval zejména z věcné stránky, jej doporučuje ve svém usnesení k projednání a schválení ve znění přijatých pozměňujících návrhů. Většina pozměňovacích návrhů, které byly schváleny v hospodářském výboru, podle mého názoru směřuje ke zkvalitnění předloženého návrhu zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP