(11.30 hodin)

(pokračuje Špidla)

Pokud jde o záležitost vedlejších nákladů práce, musím říci, že uvažujeme o určitých možnostech, jak uvolnit vedlejší náklady práce a snížit je, ovšem je nutné vzít v úvahu, že např. současný systém tím, že velmi zvýhodňuje osoby samostatně výdělečně činné, nutí k přehnanému zatížení práce. Je to daleko složitější problém, ale vede se o něm debata a zmiňuji se o tom pouze proto, že věc padla v diskusi, nikoliv proto, že se týká materiálu.

Pokud jde o názor pana poslance Doktora na zákoník práce, opět hovořil mimo program a mimo téma, ale přesto mi dovolte krátkou zmínku. Koncepce zákoníku práce, tak jak je připravena, naopak bude paradoxně pode našeho odhadu znamenat buď snížení celkových nákladů na pracovní sílu, nebo - to předpokládáme - stabilizaci, nikoliv zvýšení. Názory, které pan poslanec přednesl, jsou pouze hypotetické a nejsou opřeny o solidní rozbory. Také je nijak nedokládal kromě svých obecných výroků.

Pokud jde o problém pracovních nákladů, chci uvést nejzákladnější věc, která je v problematice nevyplácení mezd. Tady přece nezáleží na tom, jaké jsou pracovní náklady, tady jde o základní závazek, že přijal-li jsem někoho do práce a tento člověk pracoval, musím mu zaplatit mzdu a neosvobodí mě od toho žádná situace v daňovém nebo jiném systému. Prostě debata o vedlejších nákladech práce nemá souvislost s tím, zda je nebo není vyplácena mzda.

Pan poslanec Štrait navrhl podávání pravidelné zprávy. Koneckonců, nemám zásadní námitky proti této věci. Spíše bych ovšem navrhoval, abychom v tomto okamžiku ještě neuzavírali tuto věc univerzálně a nevytvářeli trvalý systém podávání zprávy o této situaci. Ve zprávě, kterou jsem předložil písemně, je naznačeno, že se pokusíme najít možnost v rámci běžného statistického vykazování, čili informace bude k dispozici. Chápu ale pana poslance Štraita a považoval bych za dobré podat na konci roku opět zprávu o situaci v nevyplácení mezd a zprávu o účinnosti zákona o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele. Myslím si, že to by bylo účelné, protože zákon bude mít za sebou přibližně sedm měsíců fungování a bude už možné rozeznat, jakým způsobem do problému zasáhl.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Můžeme hlasovat o přednesených návrzích. Nebyl jiný návrh než usnesení výboru. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Vnouček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v obecné rozpravě vystoupili tři poslanci. Pan poslanec Štrait dal návrh, aby Poslanecká sněmovna vzala zprávu vlády na vědomí. Tento návrh je totožný s návrhem výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Ve druhém bodě pan poslanec Štrait předložil návrh, aby vláda předkládala zprávu v ročních intervalech.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Dám hlasovat o tomto návrhu.

Vážení kolegové, já vás nejdříve odhlásím, protože jsme tu v netradiční omezené sestavě. Prosím, abyste se znovu všichni přihlásili svými registračními kartami.

Dám hlasovat o dvou návrzích usnesení.

 

Prvním návrhem bylo vzít zprávu vlády o řešení problematiky při nevyplácení mezd zaměstnanců, sněmovní tisk 560, na vědomí.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 364 z přítomných 145 pro hlasovalo 71, proti 43. Návrh nebyl přijat.

 

Druhý návrh usnesení byl návrh pana poslance Štraita, aby vláda k této problematice podávala pravidelnou roční zprávu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 365 z přítomných 150 poslanců 41 hlasovalo pro, 77 proti. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme projednali bod 103.  

 

Před obědem máme jediný možný bod, kterým je

 

107.
Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny
pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny

 

Prosím, aby se ujal slova předseda volební komise poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, v tomto okamžiku projednáme návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře PS.

Ve stanovené lhůtě byly volební komisi Poslanecké sněmovny poslaneckými kluby předloženy tyto návrhy: poslanec František Brožík, ČSSD, a poslanec Karel Vymětal, KSČM. Návrhy byly dne 12. dubna zaslány všem poslaneckým klubům, a podle zákona č. 90/95 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, se předseda komise Poslanecké sněmovny volí většinovým způsobem tajným hlasováním. Volba pak probíhá nejvýše ve dvou kolech.

Volba je technicky připravena. Prosím, pane předsedo, abyste otevřel k tomuto bodu rozpravu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Otevírám rozpravu k tomuto bodu a táži se, zda chce někdo vystoupit. Není tomu tak. Rozpravu končím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, v tomto okamžiku bychom mohli přistoupit k tajné volbě předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny. Protože však včera sněmovna rozhodla, že současně s touto tajnou volbou proběhne i druhé kolo volby členů Rady České televize a druhé kolo volby Rady Státního fondu kultury České republiky, prosil bych vás, pane předsedo, abyste i k těmto druhým kolům voleb otevřel rozpravu.

 

96.
Návrh na volbu členů Rady České televize

 

97.
Návrh na volbu člena Rady Státního fondu kultury České republiky

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahajuji rozpravu ke druhému kolu voleb členů Rady České televize a člena Rady Státního fondu kultury České republiky. To jsou přerušené body 96 a 97 našeho jednání. Rozprava je otevřena, slovo má pan poslanec Kučera.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Děkuji, pane předsedo. Já jsem jenom zmocněn dnes nepřítomným ministrem kultury Pavlem Dostálem, abych jeho jménem podpořil kandidaturu paní Yvone Daňkové-Kreuzmannové na člena Rady Státního fondu kultury s ohledem na to, že v podobné funkci mimo jiné zastupuje naši republiku i v mezinárodních orgánech podobného charakteru. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Hlásí se ještě někdo jiný do rozpravy? Nehlásí. Rozpravu končím. Pane předsedo, můžeme vyhlásit volby?

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedo, žádám vás o vyhlášení voleb. Hlasovací lístky budou vydávány do 11.55 hodin.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Hlasovací lístky budou k těmto všem třem volbám vydávány 15 minut, od 11.40 hodin do 11.55 hodin.

Upozorňuji, že současně dochází k polední přestávce. Odpolední jednání bude zahájeno ve 14.00 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 11.40 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP