(10.20 hodin)

(pokračuje Štrait)

Chci jenom poznamenat pro pana ministra - on to samozřejmě ví - že se nejedná jenom o mzdy jako takové za vykonanou práci, ale zaměstnavatelé zadržují už vybrané peníze na sociální a zdravotní pojištění. To je další nemrav. Nevím, jestli je to jenom český nemrav, ale děje se to u nás. Dále jsou takové případy, že se nevyplácejí nemocenské dávky u organizací nad 20 zaměstnanců. To je další záležitost. Jako první vlaštovka a také se domnívám, že to byla poslední, jsme se setkali v minulém roce s nevyplácením důchodů. Ale jsem rád, že jsme si to tady za tepla vysvětlili. Vysvětlení jsme tehdy přijali, že se někde zatoulaly diskety. Kéž by tomu tak bylo i do budoucna.

Trochu jsem nepochopil materiál v tom smyslu, jak se budou věci sledovat do budoucna statisticky. Podnikatelských subjektů u nás - se uvádí - je asi milion 600 tisíc a z toho 80 % středních a malých. Jde mně právě o ty malé podniky, dílny, které nepodléhají statistické povinnosti, jak se to bude sledovat tam. V každém případě vzhledem k této zprávě chci poznamenat, že přehled o neplatičích mezd je první správný krok k vyřešení této - teď mně promiňte ten výraz - nemravnosti. Zarazilo mě trochu, že tento nemrav je rozšířen ne ani tak v Česku, ale právě zemi moravské. Nedovedu si to vysvětlit. (Neustále zvoní mobilní telefony.)

Abychom nepřešli tuto věc bez nějakého povšimnutí, tak bych doporučoval přijmout alespoň jednoduché usnesení, které by mělo dva body. Nechci vám je dávat písemně, poněvadž je to zbytečné. První bod by byl, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu vlády o řešení problematiky při nevyplácení mezd zaměstnancům, druhý bod - dost bych na něm trval - že žádá vládu, aby zprávu o problémech s nevyplácením mezd zaměstnancům předkládala v ročních intervalech Poslanecké sněmovně České republiky.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Štraitovi. Táži se, kdo se další hlásí do rozpravy. Pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, skutečně jenom několik slov, ale já se domnívám, že tento problém má jako každý problém své příčiny a důsledky. Nevyplácení mezd je vlastně důsledkem něčeho, proč lidé zůstávají v podniku, který nevyplácí mzdy. Příčina je v tom, že nemají šanci najít jiné pracovní místo. Je to proto, že zřízení pracovního místa je u nás velmi drahá záležitost, ale bohužel v oné zprávě, která zde byla, jsem nezaznamenal nic, co by tvorbu a zlevnění zřízení pracovního místa nějakým způsobem podporovalo nebo řešilo. Protože to je ten problém. Problém je, že lidé chtějí pracovat a nechtějí jít na úřady práce, nechtějí jít do sociální sítě. Jejich problém je, že ve svém okolí nejsou schopni sehnat žádné pracovní místo, a vidíme, jak tento problém eskaluje třeba v dnešních dnech v dole Kohinoor, kde havíři jsou zavřeni pod zemí, protože se obávají o ztrátu pracovních míst.

Čili já jsem čekal, že vláda řekne, jaké zde budou kroky pro to, aby tvorba pracovních míst se zlevnila, aby pohyb na trhu práce se zjednodušil, aby bylo pro podnikatele co nejsnazší takové pracovní místo zřídit. Protože to, co řešíme zde, to jsou důsledky jakési situace v ekonomice. Je to situace svým způsobem asociální, pokud odhlédneme od napolo kriminálních činností, kdy podnikatel nevyplácí mzdy, sociálně zdravotní pojištění, ačkoliv by mohl. Ale já se domnívám, že v některých situacích a ve většině z nich v podstatě nemůže.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Janečkovi. Hlásí se ještě někdo další do obecné rozpravy? Pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dovolte, abych se jenom ve stručnosti vyjádřil k projednávanému bodu řešení problematiky nevyplácených mezd.

Já bych prosil, aby moje vystoupení nebylo chápáno jako zlehčování problému nejnižších příjmových skupin pracujících, kteří se dostali do zřetězené situace, kdy jejich nevýhodné postavení na trhu práce skončilo až v situaci, kdy jim byla zadržována mzda. Ale nemohu souhlasit se závěrem ministra práce a sociálních věcí pana Špidly, který považuje situaci za stabilizovanou. Snad ji můžeme považovat za stabilizovanou pouze v současné době a pro tuto chvíli. Já se obávám, že situace se může opakovat kdykoliv, kdy se vláda odhodlá administrativními a příliš přísnými opatřeními zdražovat a znesnadňovat postavení právě nejnižších pracovních skupin na trhu práce.

Já bych váhal říci, že situace je stabilizovaná, ve chvíli, kdy projednáváme zákoník práce, který právě postavení této skupiny zaměstnanců a pracujících výrazně ovlivní a který výrazně ovlivní konkurenceschopnost na trhu práce. A protože bych nechtěl být obecný a chtěl bych svoji úvahu opřít o konkrétní zkušenost, chtěl bych na tomto místě uvést čerstvou zkušenost sociálně demokratické vlády ve SRN. Ta provedla naprosto zásadní změnu pracovněprávní ochrany a daňové ochrany nejnižších příjmových skupin, tedy té pracovní síly, jejíž běžný měsíční příjem a příjem za mzdu za odvedenou práci nepřevyšoval 630 západoněmeckých marek. Výsledkem původně vcelku alibistického a možná i bohulibého přání zvýšení počtu pracovních sil o téměř půl milionu, výsledkem tohoto opatření a tohoto zadání byla řada nezaměstnaných a zvýšení a zhoršení situace právě této příjmové skupiny.

Zkrátka bych chtěl na závěr svého stručného vystoupení vyjádřit obavu, že přijmeme-li zákoník práce právě v projednávané podobě, přijmeme-li zákon o mzdě v tom stavu, v jakém lze očekávat, že bude přijat, můžeme stát kdykoliv ve stejné situaci, v té situaci, k jejímž důsledkům vedlo administrativní a neoprávněné zhoršování postavení nejnižších příjmových skupin na trhu práce.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Doktorovi. Táži se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nehlásí se nikdo. Všeobecnou rozpravu končím.

Otevírám rozpravu podrobnou. Neočekávám, že by se do ní ještě někdo přihlásil. Táži se, zda si pan místopředseda přeje závěrečné slovo. Ano. Pane místopředsedo, prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, je velmi zajímavé, že ve věci samé se debata nevedla, protože zadání bylo "zpráva vlády o situaci", nikoliv debata o vedlejších nákladech na pracovní sílu a debata o jiných mimořádně podstatných věcech. Ale protože tyto názory padly, tak dovolte, abych je okomentoval.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP