(10.50 hodin)

Poslanec Václav Exner: Domnívám se, že to už ani v této chvíli nejde, protože bod byl zahájen. Je asi možné navrhnout jedině přerušení bodu například do příští schůze.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, já jsem přesvědčen, že pokud bych neohlásil tento bod, neměl ani možnost pan poslanec Pilip vystoupit. On musel vystoupit až na základě otevření tohoto bodu. Já si myslím, že sněmovna rozhodne svým hlasováním, zda vyřadí z programu této schůze tento bod jednání. Doporučuji, abychom provedli hlasování. Pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedající, je mi líto, ale pan předkladatel toto mohl navrhnout před otevřením tohoto bodu. Bohužel jste bod otevřel, takže kolega Exner má pravdu. Je možno ho odročit a přerušit například do příští schůze. Teď už je bod otevřen.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ale v rámci rozpravy, pane poslanče, padl procedurální návrh - stáhnout tento bod. Já jsem otevřel rozpravu a řekl jsem, že se do ní jako první hlásí navrhovatel pan poslanec Pilip. Pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, já jsem přesvědčen, že pan předsedající schůze má pravdu. Řídí schůzi korektně. Pakliže poslanci Vymětal a další mají námitky, nechť je o jejich námitce rozhodnuto hlasováním, a pokračujeme. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pokud nebude námitek, dal bych hlasovat o námitce pana poslance Exnera a pana poslance Vymětala, že není možné podrobit hlasování návrh na stažení z programu jednání.

 

Táži se, kdo je pro tuto námitku, ať stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 349 z přítomných 168 poslanců pro 21, proti 113. Námitce nebylo vyhověno.

 

Nyní dám hlasovat o návrhu pana poslance Pilipa na vyřazení tohoto bodu z projednávání 24. schůze.

Zahájil jsem hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 350 z přítomných 169 pro 143, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem je

 

82.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb.,
o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů
/sněmovní tisk 499/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za omluveného ministra zemědělství Jana Fencla ministr životního prostředí Miloš Kužvart a zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Ladislav Skopal. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 499/2.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do této rozpravy hlásí. Písemnou přihlášku nemám. Pane zpravodaji? Pan zpravodaj se nehlásí. Pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl drobnou legislativně technickou úpravu ke svému pozměňovacímu návrhu, kde jsem uvedl, že musí obsahovat geografický údaj v rámci oblasti, ale protože zákon používá termín "vinařská oblast", tak aby to bylo správně, v souladu se zákonem, navrhuji doplnit za slova "v rámci" slovo "vinařské". Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Doufám, že pan zpravodaj zaznamenal tyto úpravy. Hlásí se zpravodaj pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás rovněž seznámil s legislativně technickou úpravou. Jedná se o opravu legislativně technické chyby, která logicky vyplývá z textu pozměňovacího návrhu obsaženého v usnesení zemědělského výboru pod číslem A6. Bod A6 správně zní: V § 9e odst. 1 písm. b) na konci doplnit větu, která zní: Osvědčení vydává příslušný orgán dozoru rovněž v případě vývozu vína, a to na základě žádosti o takové osvědčení.

Mé odůvodnění je, že pokud by byl pozměňovací návrh přijat v původní verzi jako nové písmeno c), text by mluvnicky ani významově nekorespondoval s návětím § 9e odst. 1. Je to návrh naší legislativy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Táži se, kdo má dále připomínku nebo náměty do třetího čtení. Pokud tomu tak není, končím rozpravu.

Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy. Před hlasováním prosím o vyjádření jak jeho, tak zastupujícího pana ministra Kužvarta.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Navrhl bych následující postup. Nejdříve bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích k návrhu usnesení zemědělského výboru. Jedná se o návrh poslance Jiřího Papeže pod písmenem C2. Poté bychom hlasovali o návrhu poslance Papeže C3, dále o návrhu poslance Palase D. Poté bychom hlasovali o návrhu zemědělského výboru, a to o A1, A2, A3, A7, A8 a A9, proti kterým není žádná výhrada. Pouze o A6 bychom hlasovali samostatně. Dále bychom hlasovali o návrzích B1, B2. Jsou to návrhy poslance Dalibora Matulky. Dále bychom hlasovali o návrzích poslance Papeže, a to C1 a C4. Jako další by byl návrh můj pod písmenem E a jako poslední by byl návrh poslance Plevy F.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji za přednesený návrh na hlasování. Jsou k tomu připomínky? (Nikdo se nehlásí.) Legislativně technické úpravy jsou v tom zahrnuty. Dávám tedy hlasovat.

 

Kdo souhlasí s tímto postupem při hlasování o tomto návrhu zákona, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 351 z přítomných 170 poslanců pro 132, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Můžeme přistoupit k samotným pozměňujícím návrhům. Prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Pane předsedající, i když jsme si řekli, že legislativně technické úpravy jsou zahrnuty, ale nejsou v tisku, nechal bych možná nejdříve hlasovat o legislativně technických úpravách, tak jak je navrhl poslanec Pleva a já. Já s tím souhlasím, ministerstvo rovněž.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Nyní budeme hlasovat o legislativně technických úpravách.

Zahájil jsem hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 352 z přítomných 170 pro 147, proti nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP