(12.50 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji za připomínku pana kolegy Vymětala. Hlásí se ještě pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Pane předsedající, já bych chtěl reagovat s tím, že pan Vymětal asi špatně poslouchal, já jsem tam říkal "v řádném termínu". Protože projednávat v prosinci letošního roku zprávu za rok 1999 mi bude připadat pozdě. Pokud projednáváme programy na rok 2000, pojďme se bavit i o tom, jaký byl výsledek za rok 1999. O to mi tam jde. Nejde mi o to, znovu ukládat vládě ještě jednou tento úkol. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Návrhy na usnesení zazněly. Táži se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Ještě pan kolega Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Já mohu upravit svůj návrh tak, že navrhuji vrátit tuto zprávu k přepracování, aby byla předložena zároveň s hodnocením Programů za rok 1999.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane kolego, řekl jste "mohu navrhnout". Tak navrhujete, nebo nenavrhujete? (Reakce mimo mikrofon.) Takže navrhujete tuto zprávu vrátit k přepracování. Pokud nejsou další přihlášky do podrobné rozpravy - pan ministr dostane ještě závěrečné slovo - končím podrobnou rozpravu. Pan ministr má právo na závěrečné slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Já bych jenom chtěl říci, že tento návrh nemohu samozřejmě doporučit, protože spojuje dva zcela rozdílné body, které nesouvisejí v daný moment projednávání. Nechme to tak, jak vyhovovalo minulé praxi, která se osvědčila, to znamená, že se předkládají programy na běžný rok a vyhodnocují se programy minulého roku. Myslím si, že to je návrh, který není dost dobře promyšlen.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Nyní pan zpravodaj kolega Vávra přednese návrhy k tomuto bodu programu, které podrobíme hlasování. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji. Já bych nechal nejprve hlasovat o doplňujícím návrhu pana poslance Doležala, který navrhuje vrátit tento program k přepracování a v řádném termínu předložit zprávu za r. 1999 v květnu letošního roku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Základní návrh usnesení je usnesení hospodářského výboru, který je v tisku 527/1. Toto usnesení se doplňuje o další návrh, který předložil pan kolega Doležal. On vlastně předložil nový návrh - vrátit tuto zprávu k přepracování s tím, aby byly vyhodnoceny ony programy, tak jak přednesl pan kolega zpravodaj.

Budeme nejprve hlasovat o návrhu, který předložil pan kolega Doležal - vrátit zprávu vládě k přepracování, poté budeme hlasovat o usnesení, tak jak zaznělo ve znění hospodářského výboru. Já vás pro kontrolu všechny odhlásím a požádám vás, abyste se zaregistrovali svými kartami.

 

Přistoupíme k hlasování o návrhu pana kolegy Doležala na vrácení této zprávy k přepracování.

Zahajuji hlasování číslo 158. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování číslo 158 z přítomných 168 poslanců pro 80, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní nám zbývá podrobit hlasování jediné usnesení, a to:

"Poslanecká sněmovna bere zprávu Programy podpory malého a středního podnikání na rok 2000, sněmovní tisk 527, na vědomí."

 

Zahajuji hlasování číslo 159 a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování číslo 159 z přítomných 169 poslanců pro se vyslovilo 91, proti 63. Návrh byl přijat.

 

Já bych požádal kolegy, aby neodcházeli z jednací síně.

Na základě požadavku předsedy volební komise je připravena volba na změny v orgánech Poslanecké sněmovny, která může proběhnout okamžitě, teď, před polední přestávkou.

Přesto nechám procedurálně hlasovat o zařazení tohoto bodu č. 95 k okamžitému projednání a táži se vás, kdo je pro, abychom nyní projednali bod č. 95, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 160 se vyslovilo pro 148 z přítomných 166 poslanců. Návrh byl přijat.

 

Pan kolega Nečas se hlásí.

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedající, v předcházejícím hlasování o podpoře podnikání jsem v posledním hlasování ve sjetině označen jako poslanec, který hlasoval pro. Chci oznámit, že jsem hlasoval proti. Vzhledem k tomu, že toto hlasování vyšlo výsledkem o 6 hlasů, hlasování nezpochybňuji. Žádám však o zápis do stenozáznamu, že jsem hlasoval jinak. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče, za korektnost. Nyní předávám slovo panu Vidímovi, předsedovi volební komise.

 

95.
Návrh na změny v orgánech Poslanecké sněmovny

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dány a pánové, dovolte mi, abych zahájil bod změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Ve stanovené lhůtě přijala volební komise pouze od poslaneckého klubu sociální demokracie následující návrhy: návrhy na rezignaci poslance Františka Brožíka na členství v organizačním výboru vzhledem k tomu, že je jako místopředseda Poslanecké sněmovny ze zákona současně místopředsedou organizačního výboru. Dále pak návrh na rezignaci poslance Františka Brožíka na členství v hospodářském výboru, na rezignaci poslance Jaromíra Schlinga na členství v hospodářském výboru, na rezignaci poslance Františka Vnoučka na členství ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, na rezignaci poslance Stanislava Grosse na členství ve stálé komisi Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, na rezignaci poslance Stanislava Grosse na funkci předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny a konečně rezignaci poslance Radima Turka na funkci člena výboru pro obranu a bezpečnost.

Dále pak ve stanovené lhůtě přijala volební komise opět pouze od poslaneckého klubu sociální demokracie návrhy na volbu poslance Zdeňka Škromacha členem organizačního výboru na uvolněné místo po poslanci Františku Brožíkovi, na volbu poslance Břetislava Petra členem hospodářského výboru na uvolněné místo po poslanci Františku Brožíkovi, na volbu poslance Františka Vnoučka členem hospodářského výboru na uvolněné místo po poslanci Jaromíru Schlingovi, na volbu poslance Ivana Davida členem výboru pro sociální politiku a zdravotnictví na uvolněné místo po poslanci Františku Vnoučkovi, na volbu poslance Jaroslava Bašty členem výboru pro obranu a bezpečnost na uvolněné místo po poslanci Radimu Turkovi a konečně na volbu poslance Františka Brožíka členem stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny na uvolněné místo po poslanci Stanislavu Grossovi.

Tyto návrhy byly 7. dubna zaslány všem poslaneckým klubům. Zákon 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, stanoví, že změny v orgánech lze provést pouze se souhlasem Poslanecké sněmovny a volba se koná většinovým způsobem. Jednací řád Poslanecké sněmovny nestanoví explicitně, jaká je forma volby. Vzhledem k tomu, že změny ve složení orgánů se naposledy uskutečnily na 21. schůzi Poslanecké sněmovny hlasováním veřejným, doporučuji sněmovně tutéž formu, tedy hlasování veřejné. Doporučuji, aby byla konána společná rozprava jak k navrženým rezignacím, tak k navrženým kandidátům.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP