(11.20 hodin)

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Vážený pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, dovolte mi, abych se před závěrečným hlasováním vyjádřil k pozměňovacím návrhům, které v rámci druhého čtení odezněly. Pokud se týká návrhu obsaženého v usnesení ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny, s tímto návrhem samozřejmě souhlasím.

Pokud se týká pozměňovacích návrhů paní poslankyně doktorky Dundáčkové, navrhuji rozhodně a s veškerou vážností, aby tomuto pozměňovacímu návrhu vyhověno nebylo. Já jsem celkem porozuměl myšlence paní poslankyně doktorky Dundáčkové - agendy, které přecházejí z dosavadního Krajského obchodního soudu Praha, rozdělit mezi krajský soud pražský a městský soud pražský. Pokud by ovšem mělo dojít k opatřením, která paní poslankyně navrhuje, že by veškerá rejstříková agenda zdejšího Krajského obchodního soudu Praha přešla na Krajský soud Praha, došlo by k neřešitelné a neúnosné situaci, spočívající v tom, že tento Krajský soud Praha není ani soudcovsky, ani personálně vybaven k zajišťování rejstříkové agendy. Jestliže současně dochází k tomu, že soudci Krajského obchodního soudu Praha přecházejí k městskému soudu pražskému, nebylo by zde žádného legitimního řešení pro zajištění provozu vysoce náročného, specializovaného a choulostivého, jakým je obchodní rejstřík vedený u Krajského obchodního soudu Praha.

Opatření, které je navrženo do závěrečné části této předlohy, které v podstatě převádí všechny agendy Krajského obchodního soudu Praha včetně pracovníků, soudců a zaměstnanců na Městský soud v Praze, vychází z problematického poznání, že při rozdělení agendy Krajského obchodního soudu Praha podle principu místní příslušnosti prakticky více než 83 % dnešní agendy Krajského obchodního soudu Praha přechází do místní příslušnosti Městského soudu Praha, zatímco pouze řádově 13 - 17 % této budoucí agendy se týká místní příslušnosti Krajského soudu Praha.

Proto jsme zvolili pro zřetelnost a srozumitelnost opatření, které je navrženo v závěrečné části osnovy, a z týchž důvodů doporučujeme, aby v tomto směru pozměňovací návrh paní kolegyně doktorky Dundáčkové přijat nebyl. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu ministrovi a táži se zpravodaje, zda chce vystoupit se závěrečným slovem, případně aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním samozřejmě se k nim - i pan ministr - vyjádřili. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové. Pozměňovací návrhy, jak bylo řečeno, jsou uvedeny v tisku 501/2. Jelikož tyto pozměňovací návrhy jsou jen čtyři, nevidím žádný důvod k tomu, abychom hlasovali nějak složitě. Můžeme hlasovat v pořadí, jak jsou tyto pozměňovací návrhy uvedeny ve sněmovním tisku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Sněmovní tisk 501/2 jsme všichni obdrželi v písemné podobě, kde jsou pozměňující návrhy k vládnímu návrhu zákona č. 436. Jsou to pozměňující návrhy pod bodem A - to jsou usnesení ústavně právního výboru, a pod bodem B paní poslankyně Evy Dundáčkové.

Pane zpravodaji, navrhujete o těchto bodech hlasovat dohromady, nebo o každém z těchto bodů samostatně?

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, uvedl jsem, že navrhuji o každém bodě hlasovat samostatně.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Takže pokud není námitek, můžeme začít s procedurou hlasování. Je tady první pozměňující návrh A1. Já se táži na stanovisko pana ministra a pana zpravodaje.

 

Poslanec Václav Exner: Stanovisko pana ministra je doporučující, zpravodaje také doporučující.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ještě chviličku počkám, protože jsem dříve negongoval. Děkuji panu místopředsedovi. Věřím, že se poslanecká místa zaplnila - podle registrací je přítomno 184 poslanců.

 

Já dávám hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu A1.

Zahajuji hlasování číslo 153 a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 153 z přítomných 184 poslanců pro 171, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Exner: Dalším pozměňovacím návrhem je návrh s označením A2. Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Přistoupíme k hlasování pod pořadovým číslem 154. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování číslo 154 z přítomných 185 poslanců pro 170, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Exner: Dalším pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh pod označením B1. Pan ministr zdůvodnil, proč nedoporučuje. Zpravodaj nechává na zvážení sněmovny, spíš nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Zahájil jsem hlasování číslo 155 a táži se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 155 se z přítomných 184 poslanců pro vyslovilo 61, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Exner: Posledním pozměňovacím návrhem je návrh s označením B2. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahájil jsem hlasování s číslem 156 a táži se, kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování číslo 156 z přítomných 186 poslanců pro 77, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Exner: Odhlasovali jsme všechny pozměňovací návrhy. Připomenu, že výbor, jehož jsem zpravodajem, sněmovní tisk doporučil.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu zpravodajovi. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh na usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících včetně jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 501, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování číslo 157 a táži se, kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 157 z přítomných 186 poslanců 103 pro, 45 proti. Návrh novely zákona byl přijat.

 

Blahopřeji panu ministru spravedlnosti. Děkuji panu zpravodajovi a končím třetí čtení tohoto návrhu zákona. (Potlesk.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP