(11.30 hodin.)

(pokračuje Brožík)

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem ke schválenému pořadu programu dopoledního jednání budeme pokračovat bodem č. 98 a to je bod

 

98.
Programy podpory malého a středního podnikání na rok 2000
/sněmovní tisk 527/

 

Úvodní slovo přednese ministra průmyslu pan Miroslav Grégr. Prosím, ujměte se slova, pane ministře.

Poprosil bych o ztišení v jednacím sále. Pan ministr Grégr má slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, programy podpory malého a středního podnikání jsou v Parlamentu ČR každoročně předkládány podle zákona č. 299/92 Sb., o státní podpoře malého a středního podnikání. Na rok 2000 schválila vláda dne 22. 12. 1999 celkem 17 programů podpory malého a středního podnikání. Programy jsou rozděleny na plošné, které zajišťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu - jsou to programy Kredit, Trh, Speciál, Kapitál, Pojízdná prodejna, Kooperace, Podpora exportu, Poradenství, Malé půjčky a Design - a programy regionální, které jsou zajišťovány Ministerstvem pro místní rozvoj: Region, Vesnice, Regenerace, Preference, Provoz a Hranice. Program Záruka je společným programem s plošnou i regionální působností.

Programy byly vyhlášeny v Hospodářských novinách dne 30. 12. 1999 a zveřejněny v Obchodním věstníku dne 5. 1. 2000.

Programové podpory umožňují malým a středním podnikům získat záruky za úvěry a leasing, záruky za kapitálový vstup, úvěry se sníženou úrokovou sazbou a dotace. Podpory jsou určeny na realizaci podnikatelských záměrů v průmyslové a stavební výrobě, ve službách, obchodu a v regionální dopravě osobního významu. Ve všech programech bylo vymezení příjemců podpory upřesněno tak, aby bylo dosaženo plného souladu s definicí Evropské unie pro malé a střední podniky. Tím bylo vyhověno připomínce, která je obsažena v pravidelné zprávě Evropské komise o České republice "Pokrok v procesu přistoupení" z října 1999.

Podmínky programů přicházejících z loňského roku byly upraveny tak, aby zvýhodnily a zlepšily přístup k podporám malým a středním podnikům. Stejný cíl je sledován zavedením nových specializovaných programů - Pojízdná prodejna, Kooperace, Provoz a Hranice.

Financování programů. Ve státním rozpočtu na rok 2000 je na schválené programy podpory malého a středního podnikání vyčleněna celkem 1 miliarda 950 mil. korun, tj. proti roku 1999 zvýšení o 21 %. Jestliže k těmto programům připočteme ještě program na podporu zainvestování průmyslových zón - je to v letošním roce 400 mil. korun - který znamená také významnou podporu malého a středního podnikání, a programy Technos a Park, určené na podporu výzkumu a vývoje malých a středních podniků - ty jsou dotovány částkou 200 mil. korun -, činí celková podpora malého a středního podnikání v roce 2000 již částku 2 miliardy 550 milionů korun, a to je ve srovnání s rokem 1999 zvýšení o jednu třetinu.

Kromě uvedených prostředků státního rozpočtu se v roce 2000 na programy podpory malého a středního podnikání předpokládá rovněž využití zdrojů programu Phare ve výši 70 milionů korun. Objemy prostředků na jednotlivé programy obdobně jako v předchozích letech nejsou závazně stanoveny, závazný je pouze celkový objem. Výše finančních prostředků čerpaných na každý program bude závislá na počtu žádostí, které splní podmínky příslušného programu. Průběh realizace programu bude Ministerstvo průmyslu a obchodu sledovat a po skončení roku předloží vládě společně s Ministerstvem pro místní rozvoj zprávu o podpoře malého a středního podnikání v roce 2000 do konce května 2001 a následně samozřejmě i Parlamentu ČR.

Tolik stručný přehled, výčet o podpoře malého a středního podnikání na rok 2000 a dovolím si i poděkovat tímto zbytku sněmovny za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu ministrovi. Předložené programy projednal hospodářský výbor, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 527/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Eduard Vávra a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí výkladu náměstka ministra průmyslu a obchodu doc. Dr. Špačka, zpravodajské zprávě poslance Eduarda Vávry a po obecné rozpravě:

1. bere tisk 527 na vědomí,

2. pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na hospodářském výboru,

3. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny a dalším poslancům.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu poslanci Vávrovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do níž se písemně přihlásili pan poslanec Karel Vymětal, připraví se pan poslanec Jaroslav Plachý. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, není to tak dávno, co jsme projednávali v této sněmovně vyhodnocení účinnosti a efektivnosti programů na podporu malého a středního podnikání za rok 1998, a tehdy jsem připomínal některé skutečnosti, k čemu mají tyto programy sloužit.

Tak jako je to zvykem ve strukturách Evropské unie, bylo mnohokrát zdůrazněno a je to i v předkládaném materiálu, který projednáváme, že tyto programy mají pomáhat při zmírňování negativních důsledků strukturálních změn. Neboli když si to převedeme do našich podmínek, je třeba, aby strukturálně postižené okresy jimi nebyly po realizaci těchto programů a hospodářské slabé okresy aby byly silné.

Když jsem se podíval do obsahu předkládaného materiálu, tak asi k programům je obtížné diskutovat. Jsou to programy rozumné, mají ovšem svá úskalí.

Když jsem si vzal objemy prostředků, které Ministerstvo průmyslu a obchodu chce věnovat na jednotlivé druhy programů, tak jsem se dočetl, že na podporu programu exportu plánuje Ministerstvo průmyslu a obchodu na letošní rok 50 milionů korun. Tady ovšem v tisku už proběhla zpráva - a je otázka na pana ministra, jestli by mohl možná v dalším vystoupení vysvětlit tuto otázku - že těch 50 milionů korun už bylo vyčerpáno v únoru, a tudíž tento program vlastně by měl skončit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP