(16.10 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji.

Chce pan poslanec Skopal zrekapitulovat návrhy, které zazněly? Ano. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, zazněly celkem čytři návrhy, z toho jeden dvakrát. Pan poslanec Zuna a pan poslanec Ouzký navrhli přerušit do doby projednávání vodního zákona, pan poslanec Zuna dále navrhl zamítnout tento návrh a pan poslanec Ouzký vrátit vládě k přepracování.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano.

Přiznám se, že jsem teprve opožděně svolával všechny k hlasování.

Nejdřív bychom tedy hlasovali o odročení či přerušení do doby projednávání vodního zákona, potom bychom hlasovali o návrhu vrátit návrh zákona vládě jakožto navrhovateli k dopracování či přepracování, a konečně bychom hlasovali o zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Nejprve tedy budeme hlasovat o návrhu na odročení do doby projednávání vodního zákona.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 133 z přítomných 180 poslanců 74 hlasovalo pro, 91 proti, návrh nebyl přijat.

 

Jako druhý je návrh na vrácení návrhu zákona navrhovateli k dopracování.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 134 z přítomných 182 poslanců 53 bylo pro, 104 proti, návrh nebyl přijat.

 

Jako poslední je návrh na zamítnutí předloženého návrhu zákona.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 135 z přítomných 182 poslanců 62 bylo pro, 102 proti, návrh též nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výbor. Má někdo ještě nějaký jiný návrh?

Ne-li, přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh zákona byl přikázán k projednání zemědělskému výboru, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 136 z přítomných 184 poslanců pro se vyslovilo 162 poslanců, nikdo nebyl proti. Tento návrh byl tedy přikázán k projednání zemědělskému výboru.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodajovi.

 

Přecházíme k bodu

 

14.
Vládní návrh zákona o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
/sněmovní tisk 438/ - druhé čtení

 

Prosím místopředsedu vlády pana Mertlíka, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji, pane předsedo.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, tisk 438, tedy vládní návrh zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, byl po projednání v prvním čtení v Poslanecké sněmovně přikázán ústavně právnímu výboru a výboru rozpočtovému, kde byl projednán za účasti předkladatele a také řady dalších institucí, např. Nejvyššího kontrolního úřadu, a některé tyto náměty byly shrnuty do dvou rozsáhlých pozměňovacích návrhů.

Výsledkem projednávání v ústavně právním výboru je ucelený soubor návrhů a doplňků k tisku včetně zohlednění námětů uvedených NKÚ, vyloučení sankčních odnímacích opatření ve vztahu k majetku státu, jímž hospodaří ústavní instituce, zakomponování režimu veřejných dražeb v podobě, která koresponduje s nedávno schváleným zákonem o veřejných dražbách, dále doplnění určitých specifik pro nakládání s pohledávkami Konsolidační banky.

V maximální míře byla věnována pozornost změnám, které mají převážně legislativně technickou povahu a přispívají k jednoznačnějším vyjádřením některých ustanovení.

Návrhy, které do svého usnesení zahrnul rozpočtový výbor, obsahují zčásti některé zpřesňující momenty oproti dosavadnímu stavu ve vládním návrhu zákona, jak je v tisku 438 obsažen, a dotýkají se v omezené míře i pasáží, kterých si všímal ústavně právní výbor. V tomto smyslu nelze vyloučit změny navržené rozpočtovým výborem, které mohou představovat určitou alternativu.

Přes projednávání ve výborech v navrženém zákoně zůstává otevřený problém, a to je problém stávajícího paragrafu 59 a navazujících částí textu zákona, a to v důsledku toho, že mezitím došlo ke schválení novely zákona o vlastnictví bytů v definitivní podobě, která odpovídá podobě schválené Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Změny, které vyplývají z této verze platného či schváleného zákona a které nepředpokládal - tak to musím říci - původní návrh zákona, který schválila vláda, bude nutno určitým způsobem promítnout do paragrafu 59 a do následujícího textu tak, aby byla zachována konzistence celého zákona.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu místopředsedovi vlády.

Vládní návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání ústavně právnímu výboru a rozpočtovému výboru. Jejich usnesení jsou tisky 438/2 a 438/3. Prosím nejprve pana poslance Martina Starce jako zpravodaje ústavně právního výboru.

 

Poslanec Martin Starec: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, seznámím vás stručně s usnesením ústavně právního výboru č. 106 z 22. března 2000 k projednávanému vládnímu návrhu zákona o majetku ČR a o jejím vystupování v právních vztazích, tisk 438. Materiál jsme projednali na ústavně právním výboru, dostali jste jej jako usnesení č. 438/2, včetně legislativně technických úprav.

Vzhledem k tomu, že v průběhu času od našeho jednání v ústavně právním výboru projednala Poslanecká sněmovna zpětně i materiál vrácený Senátem, který se týkal zákona č. 72 atd. o bytových družstvech, sám se tedy hlásím do podrobné rozpravy - asi jako první vystupující - abych přednesl některé návrhy, které vyplynuly z toho, že mezitím byly projednány některé normy. Budou to dva okruhy návrhů. Jeden se bude týkat § 59 a § 60, druhý okruh návrhů se bude týkat záležitostí směřujících k postavení Kanceláře Poslanecké sněmovny a Kanceláře Senátu. Vzhledem k tomu, že u obou je dosaženo konsensu mezi předkladateli a Ministerstvem financí, myslím, že bude zcela snadné o těchto věcech diskutovat v další rozpravě.

Tolik moje zpravodajská zpráva.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Nyní promluví o jednání rozpočtového výboru zpravodaj poslanec Ivan Pilip.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP