Neautorizováno !


 

(15.00 hodin)

(pokračuje Mandík)

Já jsem tomu rozuměl tak, že paní zpravodajka chce nechat hlasovat jako o prvním písmenu o písmenu C jako o takovém, ovšem když rozhodneme o jednom, nemůžeme potom hlasovat o druhém. Znamená to tedy, že bychom měli nechat orientačně hlasovat o tomto problému, a teprve potom hlasovat jako opravdu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Po zevrubném nebo zběžném přečtení jednotlivých návrhů mám pocit, že se jedná o pozměňovací návrhy, které jsou uvedeny pod písmeny A4, B2, E2. Tedy ještě jednou A4, B2, E2.

Promiňte - přerušuji jednání na cca jednu minutu. Prosím, aby se pan kolega Mandík, pan předkladatel a paní zpravodajka dohodli na vyjasněném postupu.

(Následovala minutová přestávka.)

Děkuji kolegům, že se poradili, a prosím, aby nám paní zpravodajka sdělila výsledek nebo závěr této krátké porady, jinak bych musel já jako řídící schůze rozhodnout.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Já si dovolím, pane předsedající, upřesnit, co bylo řečeno - možná, že to nebylo řečeno zcela přesně.

V pozměňovacích návrzích se vesměs objevuje, zda mají být vydány obcím pozemky na území národních parků. Ta procedura, kterou jsem navrhla, řeší nejprve písmeno C, kde se tento problém nevyskytuje. Potom jsem navrhla hlasovat o písmenu B, kde toto hlasování také nepřichází v úvahu. Jako třetí jsem navrhla písmeno A, kde pouze poslední bod písmena A souvisí s hlasováním o národních parcích. Na to bychom plynule navázali bodem D, kde je tentýž problém, a na závěr bodem E, kde je stejný problém.

Čili takto jsem se domnívala při hlasování rozhodnout, která varianta vydání pozemků v národních parcích by byla ve finále našich hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Já nejsem znalec této normy, jen chci upozornit, že orientační hlasování se koná pouze v případě, který upravuje § 72 odst. 2 - "je-li podáno více návrhů na úpravu téže věci, pouze z hlediska množství, času, osoby nebo místa". Je tedy na vás, kolegové, abyste rozhodli, zda je naplněn nebo není naplněn smysl této úpravy.

Zazněl tedy návrh na postup s tím, že si všichni zainteresovaní všimli podstaty věci.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Chtěla bych jen dodat, že máte pravdu, pane místopředsedo, budeme potom hlasovat nikoli orientačně, ale o jednotlivých variantách tak, jak jsou navrženy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, tak jest, všichni zúčastnění slyšeli.

Já pro jistotu zahájím hlasování, kterým rozhodneme o takto navržené proceduře.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 270 a ptám se, kdo je pro takto navržený způsob hlasování. Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 190 pro se vyslovilo 179, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Prosím, paní zpravodajko, máte schválený postup hlasování, navrhujte jednotlivá hlasování.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Budeme tedy hlasovat o pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem C pana poslance Jiřího Havlíčka a já se domnívám, že bychom mohli hlasovat o těchto pozměňovacích návrzích jako o celku, bude-li s tím pan navrhovatel souhlasit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan navrhovatel souhlasí, žádnou námitku nevidím, prosím tedy o stanoviska. Pan navrhovatel souhlasí, paní zpravodajka také souhlasí.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 271 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 191 pro bylo 183, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Prosím o klid a paní zpravodajku o další pozměňovací návrhy.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Nyní můžeme hlasovat o dalším pozměňovacím návrhu, který je uveden pod písmenem B, a doporučuji hlasovat nejprve o pozměňovacím návrhu, který je uveden pod písmenem B1.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, a potom o následujících. Ano? (Poslankyně Němcová: Ano.)

Dobře, prosím o stanoviska - navrhovatel souhlasí, zpravodajka také.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 272, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 192 pro 174, proti 10, návrh byl přijat.

 

Prosím o pokračování v pozměňovacích návrzích.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Nyní navrhuji společné hlasování o návrhu D2 a D3, protože se jedná o legislativně technické úpravy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zeptám se, zda je námitka proti společnému hlasování o D2, D3. Námitku nevidím, prosím tedy o stanoviska. Navrhovatel souhlasí, zpravodajka souhlasí.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 273, a ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 191 pro hlasovalo 165, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Prosím další návrhy.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: O návrhu D4 můžeme hlasovat až poté, kdy bude uzavřeno hlasování pod bodem A4, a návrh D5 byl prohlasován schválením návrhu C7. Proto navrhuji, abychom nyní hlasovali o návrzích rozpočtového výboru, uvedených pod písmenem A. Nejprve tedy pod písmenem A1.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: A bod D6 tedy až na závěr, ano?

Ještě nám tu zůstal jeden pozměňovací návrh, paní kolegyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Ano, omlouvám se, o D6 můžeme hlasovat hned.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Prosím o stanoviska - navrhovatel souhlasí, zpravodajka souhlasí.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslo 274. Kdo je pro? Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 191 pro návrh hlasovalo 188, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Další návrhy prosím.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Další návrh bude tedy návrh uvedený pod písmenem A1 rozpočtového výboru. Stanovisko zpravodaje je kladné, navrhovatele rovněž kladné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 275. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 191 pro bylo 187, proti nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP