Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo v 17.46 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, prosím, abyste zaujali svá místa. Prosím stojící, hovořící, kráčející, hlučící a jinak rušící poslance a poslankyně, zda by mohli tyto své činnosti ukončit, neboť budeme rozhodovat o zásadním návrhu, který zazněl a který přednáší pan zpravodaj. Prosím pana předsedu Kühnla, pana poslance Ambrozka, pana ministra životního prostředí. Kolegové, asi zde vytrváme do šesti nebo sedmi hodin do večera, protože v takovéto atmosféře se jednat nedá, a já se přiznám, že už nemám energii a vůli vás uklidňovat a umravňovat.

Prosím zpravodaje výboru pana poslance Miroslava Beneše, aby nám přednesl návrh, o kterém rozhodneme vzápětí hlasováním.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji panu předsedajícímu i kolegyním a kolegům ve sněmovně. V rámci obecné rozpravy k tomuto programu zazněly dva návrhy. První návrh na vrácení výborům k projednání, v případě, že tento návrh nebude přijat, tak návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, děkuji. Takže nejprve rozhodneme o návrhu, který zní: vrátit návrh zákona výboru k novému projednání.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Stanovisko pana ministra zamítavé, stanovisko zpravodaje doporučující.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, panové, zahajuji hlasování s pořadovým číslem 168. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 194 pro návrh 72, proti 93. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Dalším návrhem je návrh na zamítnutí. Stanovisko pana ministra negativní, stanovisko pana zpravodaje pozitivní.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Na žádost některých z vás vás odhlašuji. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

 

Zahajuji v tuto chvíli hlasování s pořadovým číslem 169 a ptám se, kdo je pro tento návrh zamítnout. Kdo je proti?

Z přítomných 180 pro návrh 71, proti 101. Návrh nebyl přijat.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásili poslanci Koudelka, Vlach, Martínek, Svoboda, Fischer a Vidím. Panu poslanci Zdenku Koudelkovi uděluji slovo.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, vzhledem k tomu, že se domnívám, že v krajských volbách by měla být zvolena zastupitelstva, která umožní pokud možno vytvořit akceschopnou radu a vedení kraje -

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane poslanče, přeruším vaše vystoupení do doby, než budu schopen rozlišit jednotlivá slova, která sdělujete na mikrofon. (Pauza.) Všechny diskutující chci upozornit, že jsem dosud neudělil slovo panu poslanci Koudelkovi, a to z důvodu neklidu v jednacím sále.

Prosím, pane poslanče, pokračujte ve vašem vystoupení.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Děkuji. Tedy, protože se domnívám, že volební systém do krajů by měl být takový, aby zastupitelstva byla schopna vytvořit akceschopné rady a své vlastní vedení, a protože se domnívám, že volební systém do krajů by měl být stejný jako připravovaný systém do Poslanecké sněmovny, navrhuji tuto změnu první věty § 43 odst. 3:

V § 43 odst. 3 první věta zní: Počet platných hlasů pro každou z politických stran, politických hnutí a koalic, které splnily podmínku podle odst. 1, se postupně dělí číslem 1,42 a dále celými čísly počínaje číslem 2.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP