Neautorizováno !


 

(17.50 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan poslanec Jiří Vlach, připraví se pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Jiří Vlach: Pane předsedající, dámy a pánové, omlouvám se, v návalu tisků jsem nemohl v okamžiku najít ten správný.

Můj pozměňovací návrh se týká tisku 344, který právě projednáváme, § 43 odst. 7, kde ve druhém řádku navrhuji text "10 %" nahradit textem "3 %", a pokud tento návrh nebude přijat, textem "5 %".

Stručné odůvodnění: Jde o hranici pro preference a domnívám se, že voliči v příslušném kraji mají mít určitou možnost ovlivnit pořadí na kandidátkách. Ne extrémní, ale desetiprocentní hranice se domnívám, že je svým způsobem i demotivující. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan kolega Radko Martínek, připraví se pan poslanec Cyril Svoboda.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, jak již jsem avizoval, budu mít trochu delší pozměňovací návrh, který se týká vypuštění voleb do hlavního města Prahy. Proto navrhuji v tisku 344:

Z nadpisu zákona vypustit slova "a zastupitelstva hlavního města Prahy".

V nadpisu části I vypustit slova "a zastupitelstva hlavního města Prahy".

V § 1 odst. 1 nové znění: (1) Podle tohoto zákona se volí zastupitelstva krajů, odkaz č. 1.

V § 6 d) a e) vypustit slova "v hlavním městě Praze, magistrát hlavního města Prahy".

V § 6 f) a g) vypustit slova "v hlavním městě Praze, obvodní úřad a místní úřad".

V § 6 h) vypustit slova "v hlavním městě Praze, starosta městské části nebo městského obvodu".

V § 12 odst. 1 f) vypustit slova "v hlavním městě Praze".

V § 24 odst. 4 vypustit slova "v hlavním městě Praze, primátor".

V § 57 odst. 2 doplnit na konci slova "v hlavním městě Praze, magistrát hlavního města Prahy podle místa bydliště fyzické osoby, která předvolební průzkumy publikovala".

V § 58 odst. 2 ve druhé větě slova "uloží okresní úřad" doplnit "v hlavním městě Praze, magistrát hlavního města Prahy". Na konci odst. 2 nahradit tečku středníkem a doplnit slova "to platí obdobně i pro hlavní město Prahu".

V § 64 odst. 1 doplnit na konci odstavce tento text: "V hlavním městě Praze se okrskové volební komise zřizují podle zvláštních zákonů." Odkaz s hvězdičkou. Odkaz je zákon č. 152/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dále v § 200 odst. 2 byla slova: "podle odst. 1 a)" nahrazena slovy "podle odst. 1 a) a b)" a slova "podle odst. 1 b)" nahrazena slovy "podle odst. 1 c)".

V § 69 navrhuji tyto změny: u bodu a) 45, u bodu b) 55 a bodu c) 65.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Uděluji slovo panu kolegu Cyrilu Svobodovi, připraví se pan poslanec Stanislav Fischer.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, tento vládní návrh zákona, který projednáváme, je založen na principu, že ve volbách do zastupitelstev krajů mohou kandidovat toliko politické strany. Myslím si, že toto řešení není dobré. Není dobré z několika důvodů:

Za prvé z důvodu principu subsidiarity, který je založen na tom, že se má rozhodovat nejblíže těch, kterých se rozhodnutí týká, a zároveň i forma a způsob, jak se má rozhodovat, má být rozhodována nejblíže těch, kterých se rozhodnutí týká.

Druhý důvod je skutečnost, že tento zákon má již nějakou uzavírací klauzuli - tříprocentní nebo, jak bylo navrženo, pětiprocentní - a znamená to, že není možné účelově stavět kandidátky nezávislých kandidátů, kteří by účelově mohli kandidovat, protože musí oslovit minimálně stejně dobře jako politické strany.

Za třetí je to vůle suverénních voličů, kteří mohou v tomto případě rozhodnout o tom, že správa kraje nebude v rukou jenom politických stran, ale že je možné, aby správa kraje byla také v rukou těch, kteří nejsou členy žádné politické strany, a tím se zabrání dalšímu důvodu, totiž účelovému zakládání politických stran.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP