Neautorizováno !


 

(16.10 hodin)

Poslanec Pavel Šafařík:Máme před sebou poslední návrh, který předložil kolega Doktor, který modifikoval můj návrh usnesení. Přečtu ho pro úplnost pro vaši znalost v plném textu:

"Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby pověřila Konsolidační banku uzavřením smlouvy o poskytnutí peněžních prostředků do Fondu pojištění vkladů spořitelních a úvěrních družstev formou návratné finanční výpomoci do maximální výše 3 mld. Kč."

Pan kolega souhlasí s textem? (Ano.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane ministře, prosím stanovisko? Nesouhlas. Pan zpravodaj souhlasí.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 165. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 194 pro návrh 109, proti 48. Návrh pana poslance Doktora byl schválen.

 

Poslanec Pavel Šafařík: Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, které předložili poslanci Šafařík, Recman a Doktor.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, děkuji vám, pane poslanče, za vaše zpravodajování, děkuji panu ministru financí. Tím jsme se vypořádali… Omlouvám se prosím. Hlasovali jsme o některých pozměňovacích návrzích. Některé byly přijaty, některé nebyly. Jak jsem byl správně upozorněn, měli bychom hlasovat o usnesení jako celku.

Prosím pana předsedu KDU-ČSL jestli by mohl zaujmout svoje místo, budeme hlasovat o usnesení jako o celku.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 166 a ptám se, kdo je pro návrh usnesení jako celek, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 194 pro návrh 110, proti 53. Návrh byl přijat.

 

Ještě jednou tedy děkuji zpravodaji i panu ministrovi.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod s pořadovým číslem 21, a to

 

21.
Vládní návrh zákona o Státním fondu rozvoje bydlení
a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR
ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 393/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr pro místní rozvoj Jaromír Císař a já prosím pana ministra, aby se ujal bezprostředně poté, co bude ve sněmovně klid, slova. Vydržte ještě chviličku, pane ministře. Vím, že jste plný elánu, ale poprosil bych ještě o chvíli strpení, než se atmosféra v jednacím sále uklidní a než vám udělím slovo.

Poprosil bych pana poslance Sobotku, Sehoře, pány kolegy z KSČM. Pane poslanče Sobotko, hovoří k vám váš ministr.

Pane ministře, máte slovo, prosím.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař: Děkuji. Pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, účelem Státního fondu rozvoje bydlení je shromažďovat a zajišťovat finanční zdroje na podporu investic do bydlení vedle prostředků státního rozpočtu. Zdroje budou určeny na podporu výstavby nových nájemních bytů, na podporu financování oprav a modernizaci stávajících bytových domů a na podporu obcí při výstavbě technické infrastruktury. Státní fond nebude vázán rozpočtovým rokem a na rozdíl od státního rozpočtu tak umožní plynulé financování vládních podpůrných programů. Fondové hospodářství v oblasti investic do bydlení je charakteristické pro řadu zahraničních systémů bytové politiky, přestože právní úprava fondů či vládních podpůrných agentur je velmi různá.

Jedním z hlavních zdrojů Státního fondu rozvoje bydlení je počáteční vklad z Fondu národního majetku ve výši 6 mld. Kč. Bude tvořit základní jmění fondu, které se nesmí snižovat. Z tohoto základního jmění budou poskytovány záruky za splácení úvěrů. Náklady záručního programu budou hrazeny z výnosů základního jmění a fond tak bude v tomto směru zcela soběstačný. Nebude požadovat žádné prostředky ze státního rozpočtu na garanční funkce. Ostatní funkce budou zajišťovány z dalších zdrojů fondu, který se v této části bude chovat jako revolvingový fond. Jde především o přiměřenou část výnosu daně z převodu nemovitostí. Pravidelný zdroj ve formě části výnosu daně je nezbytnou podmínkou úspěšného fungování fondu, který pak bude klást jen výjimečně relativně malé nároky na státní rozpočet.

Kdyby však byl přijat poslanecký návrh na vypuštění tohoto zdroje, znamenalo by to velmi nešťastné snížení předpokládané výkonnosti fondu. A nejen to! Omezení zdrojů do Státního fondu rozvoje bydlení by nezbytně vedlo k prohlubování recese stavební výroby se všemi negativními důsledky pro pracovníky ve stavebnictví, které, jak známo, se více či méně úspěšně zprivatizovalo.

Na dosud malý podíl bytových investic na celkovém objemu stavební výroby jsem ostatně poukázal již v úvodu prvního čtení.

Věřím, že zvážíte, páni poslanci a paní poslankyně, zcela zásadní význam fondu pro rozvoj bydlení a přijmete navrhované zákony. Zároveň považuji doporučení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí za přijatelné. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 393/1.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Evžen Snítilý.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, které tento výbor přijal na své 26. schůzi dne 3. února. Jak řekl pan předsedající, bylo vám rozdáno pod sněmovním tiskem 393/1.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 26. schůzi dne 3: února 2000 po odůvodnění návrhu zákona ministrem pro místní rozvoj prof. ing. Jaromírem Císařem, po mé zpravodajské zprávě a po rozpravě přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR sněmovní tisk 393 projednat a schválit s pozměňovacími návrhy, které jsou obsaženy ve zmiňovaném tisku 393/1. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Mám. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Miroslava Vlčková: Vážený pane předsedající, vážení přítomní, vláda v souladu se zájmy celé společností na zlepšení celé situace v oblasti bydlení předložila návrh na zřízení Státního fondu rozvoje bydlení, z jehož prostředků má být poskytována především podpora výstavby dostupných nájemných bytů, výstavby technické infrastruktury, oprav a modernizace stávajících bytových domů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP