Neautorizováno !


 

(16.00 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane ministře. Vážené kolegyně a kolegové, já jsem vás nevolal gongem do sněmovny proto, abyste mohli zde komunikovat, ale proto, abychom všichni vyslechli závěrečné slovo pana ministra, návrhy zpravodaje a rozhodli hlasováním o tomto bodu. Prosím vás velmi, abyste se zklidnili, neboť bych nerad používal jednoho z instrumentů, který má předsedající, a to je přerušování jednání Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji, pane předsedající. Budu stručný. Jen jsem se snažil vysvětlit, že zde, v těchto konkrétních případech stát jednal z pozice vlastníka, a to je podstatně odlišná pozice, než v jaké je stát ve vztahu např. k družstevním záložnám. To za prvé, resp. za druhé.

Konečně je zde otázka finančního podílu státu na řešení situace stávajících družstevníků, resp. srovnání se situací, kdy stát různými formami se podílí na finanční pomoci některým konkrétním podnikům. Vždy, kdy zatím stát takovýto krok učinil, tak to bylo v souvislosti s privatizací a s cílenou snahou nalézt strategického partnera pro podnik, který na sebe váže dostatečnou zaměstnanost nebo je významný národohospodářsky. Případů nebylo mnoho a vždy byly velmi dobře podmíněny byznysplánem příslušného podniku nebo jinými cílenými kroky, čili byly součástí širokých opatření vlády.

Ve vztahu k družstevnímu sektoru, který je soukromým sektorem par excellence, nevidím takovou možnost a znovu upozorňuji na riziko morálního hazardu, na který jsem upozornil už ve svém úvodním slově. Kdybychom např. dnes začali úvěrovat zajišťovací fond, který existuje v rámci sektoru družstevních záložen, tak přenášíme do značné míry náklady na řešení této situace na budoucí členy družstevních záložen, kteří budou muset splácet tyto úvěry event. poskytnuté nějakou státní finanční institucí.

To jsou asi nejpodstatnější odpovědi na otázky, které zde byly řečeny. Snad jen zcela na závěr bych upozornil, že bylo-li zde použito jméno Cyrila Kampelíka, je třeba říci, kampeličky stejně jako "reiffeisenky", její vzory, byly budovány podle odlišných principů, než jaké byly vtěleny do našeho aktuálního zákona o spořitelních družstvech a o družstevních záložnách.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Dříve než udělím slovo zpravodaji, opakuji své stanovisko z před několika málo minut. Nebude-li v jednacím sále klid, budu přerušovat jednání Poslanecké sněmovny do doby, než zde, v jednacím sále bude klid pro to, abychom mohli projednávat schválený pořad schůze.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Šafařík: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, v diskusi k tomuto bodu vystoupilo pět poslanců - moje maličkost, kolega Recman, kolega Štrait, kolega Doktor, kolega Exner. Z toho kolega Štrait a kolega Exner nedali návrh usnesení, zbývající tři poslanci dali návrhy usnesení, o kterých bychom hlasovali tak, jak byly podány.

Kolega Doktor podal návrh usnesení v textu, který jsem podal já, s tím, že tento text rozšiřuje následujícím textem: do maximální výše 3 miliard korun, to znamená je tam určité finanční omezení.

Drobná poznámka na okraj. Co se týká ingerencí Konsolidační banky, která je stoprocentně vlastněna Ministerstvem financí, pokud bychom si vzali za dobu existence Konsolidační banky finanční transakce, které proběhly, viděli byste zajímavý seznam možností, kde se mohla Konsolidační banka angažovat, včetně např. při sanaci zdravotních sektorů zdravotních pojišťoven, kde vstupovala nemalou částkou. V mém návrhu jde o návratné finanční výpomoci, to znamená částka, o kterou jde, by v dlouhodobém horizontu měla být splatitelná. To je jenom poznámka na okraj.

Nyní bych si dovolil předložit, pane předsedající, návrhy usnesení.

První by byl můj návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bere na vědomí informaci - a nyní by následoval text - ministra financí o současném stavu na úseku spořitelního a úvěrového družstevnictví Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami a možné pomoci vlády při řešení aktuální situace na úseku vkladů a stability sektoru."

To znamená, to je první bod, o kterém bychom měli hlasovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Děkuji. Prosím o stanovisko pana ministra. Bere na vědomí. Souhlasné. Pan zpravodaj souhlasné.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 160. Kdo je pro tento návrh usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 194 pro hlasovalo 167, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Šafařík: Bod druhý. "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu České republiky, aby pověřila Konsolidační banku uzavřením smlouvy o poskytnutí peněžních prostředků do Fondu pojištění vkladu spořitelních a úvěrních družstev formou návratné finanční výpomoci."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Slyšeli jsme návrh. Prosím stanovisko pana ministra. Nesouhlas. Pan zpravodaj souhlas.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 161. Kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 194 pro návrh 43, proti 104. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Šafařík: Kolega Recman podal tento návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu České republiky, aby 1. projednala možnosti a přijala opatření pomoci spořitelnímu a úvěrnímu družstevnictví s cílem zajistit stabilitu systému a výplatu pojištěných vkladů."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím o stanovisko pana ministra. Neutrální. Jestli jej chcete říci na mikrofon, máte možnost.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vláda - a teď mohu mluvit sice jenom za sebe - je připravena v zásadě řešit problémy, které vznikají, ale nejsem si jist, zda přesně toto technické řešení by mělo být vzato doslovně, aby např. neznamenalo přímé nalévání těchto prostředků do systému, který nefunguje.

Moje stanovisko je neutrální z těchto důvodů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Stanovisko pana zpravodaje je kladné.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 162. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 194 pro návrh hlasovalo 57, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Šafařík: Druhý návrh kolegy Recmana: "2. žádá, aby vláda urychleně zpracovala nový zákon o spořitelním a úvěrních družstev a předložila ho Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR nejpozději do konce roku 2000."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanovisko pana ministra je souhlasné, zpravodaje kladné.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 163. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 194 pro návrh 187, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Pavel Šafařík: Poslední návrh kolegy Recmana zní, aby vláda zařadila prověrku vybraných spořitelních a úvěrních družstev včetně dceřiných společností do "akce čisté ruce".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím pana ministra o stanovisko. Nevím, jestli má Poslanecká sněmovna přistupovat na terminologii vlády na některé akce. Je to na rozhodnutí sněmovny. Pan ministr má stanovisko kladné. Pan zpravodaj rovněž kladné.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 164. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 194 pro návrh 95, proti 32. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím o klid.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP