(13.00 hodin)

(pokračuje Gross)

Budeme projednávat nejprve změny v orgánech sněmovny, poté volby a pak bude volební přestávka. Je mi líto. Ještě více takových návrhů a nebudeme dělat nic jiného.

 

V tuto chvíli začneme projednávat bod

 

127.
Změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny

 

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise Jan Vidím a seznámil nás s předloženými návrhy. Prosím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, především můj předřečník si zde zapomněl hlasovací kartu, tak nechť si ji vyzvedne.

V tomto okamžiku probíráme bod Návrhy na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny. Ve stanovené lhůtě obdržela volební komise od poslaneckých klubů tyto návrhy: vzít na vědomí rezignaci poslankyně Ludmily Brynychové, KSČM, na členství ve výboru pro evropskou integraci, poslance Václava Exnera, KSČM, na členství v hospodářském výboru, poslance Stanislava Fischera, KSČM, na členství ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, poslance Vladimíra Laštůvky, ČSSD, na členství v organizačním výboru, poslance Michala Lobkowicze, US, na členství ve výboru pro obranu a bezpečnost, poslankyně Zuzky Rujbrové, KSČM, na členství v ústavně právním výboru a konečně poslance Jiřího Václavka, ČSSD, na členství ve výboru organizačním.

Dále pak obdržela ve stanovené lhůtě volební komise návrh na volbu poslance Františka Brožíka, ČSSD, za člena organizačního výboru na uvolněné místo po poslanci Vladimíru Laštůvkovi, poslankyně Ludmily Brynychové, KSČM, za členku hospodářského výboru na uvolněné místo po poslanci Václavu Exnerovi, poslance Václava Exnera, KSČM, za člena ústavně právního výboru na uvolněné místo po poslankyni Zuzce Rujbrové, poslance Stanislava Fischera, KSČM, za člena výboru pro evropskou integraci na uvolněné místo po poslankyni Ludmile Brynychové, poslankyni Jitku Kupčovou, ČSSD, za členku organizačního výboru na uvolněné místo po poslanci Jiřím Václavkovi, poslance Františka Ondruše, US, za člena výboru pro obranu a bezpečnost na uvolněné místo po poslanci Michalu Lobkowiczovi a konečně poslankyni Zuzku Rujbrovou, KSČM, za členku výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na uvolněné místo po poslanci Stanislavu Fischerovi.

Všechny tyto návrhy byly zaslány na vědomí všem poslaneckým klubům. Zákon 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, stanoví, že změny v ustavených výborech lze provést jen se souhlasem Poslanecké sněmovny a volba se koná většinovým způsobem. Jednací řád nestanoví explicitně způsob hlasování, avšak na 19. schůzi Poslanecké sněmovny změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny probíhaly veřejným hlasováním, a proto také navrhuji, aby volba proběhla stejným způsobem, tedy veřejně pomocí hlasovacího zařízení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Nehlásí. Uzavírám rozpravu. Prosím, pane kolego, jenom jestli bychom si mohli vyjasnit, zda o odvoláních nemůžeme hlasovat najednou.

 

Poslanec Jan Vidím: Ano. Nebudeme hlasovat o odvoláních, pane předsedající, ale pouze o rezignacích a samo sebou můžeme hlasovat současně. Nyní bude Poslanecká sněmovna hlasovat o rezignaci poslankyně Ludmily Brynychové na členství ve výboru pro evropskou integraci, poslance Stanislava Fischera na členství v hospodářském výboru, poslance Vladimíra Laštůvky, poslance Michala Lobkowicze, poslankyně Zuzky Rujbrové a poslance Jiřího Václavka na členství ve výborech dříve uvedených.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji.

Hlasování číslo 396 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 181 pro 157, proti 3.

 

Tím jsme vzali na vědomí rezignaci všech. Prosím teď o další návrhy.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o návrzích na nominaci jednotlivých kandidátů do příslušných výborů. Za člena organizačního výboru je navržen poslanec František Brožík.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 397 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 181 pro 151, proti 2.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Za členku hospodářského výboru je navržena poslankyně Ludmila Brynychová.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování 398 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Z přítomných 181 pro 143, proti 8.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena ústavně právního výboru je navržen poslanec Václav Exner.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 399 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

I tento návrh byl schválen. Z přítomných 180 pro 115, proti 35.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena výboru pro evropskou integraci je navržen poslanec Stanislav Fischer.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 400. Kdo je proti?

I tento návrh byl schválen. Z přítomných 181 pro 126, proti 11.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Za členku organizačního výboru je navržena poslankyně Jitka Kupčová.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 401 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 180 pro 155, proti 1.

Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena výboru pro obranu a bezpečnost je navržen poslanec František Ondruš.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Tento návrh bude projednán v hlasování číslo 402. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

I tento návrh byl schválen. Z přítomných 180 pro 154, proti 2.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Konečně za členku výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí je navržena poslankyně Zuzka Rujbrová.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 403 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 180 pro 140, proti 6.

 

Je tím bod vyčerpán, pane předsedo?

 

Poslanec Jan Vidím: Mohu konstatovat, že Poslanecká sněmovna všechny změny ve výborech, tak jak jí byly předloženy, schválila.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Bod 127 je projednán. Nyní se vrhneme na bod 128, kterým je

 

128.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky
pro podporu a rozvoj české kinematografie

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, návrh na volbu členů Rady Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie. Na návrh volební komise byl tento bod vyřazen z pořadu 19. schůze a zařazen na pořad schůze dnešní. V současné době má Rada Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie toto složení: 27. února 2000 skončí volební období 12 členům a jednomu členovi skončí volební období 7. července tohoto roku.

V souladu s ustanovením § 2 zákona ČNR 241/1992 Sb., o Státním fondu pro podporu a rozvoj kinematografie, předložil 16. listopadu loňského roku ministr kultury návrh kandidátů na volbu členů Rady tohoto Fondu, který byl ještě 22. listopadu loňského roku doplněn o jednoho kandidáta. Jedná se o tyto návrhy: Jan Bernard, Michal Bregant, Richard Drechsler, Josef Eisman, Jan Jíra, Jan Joukal, Vladimír Just, Jiří Kubíček, Milan Klepikov (Doinel), Josef Malíř, Marcela Pittermannová, Břetislav Pojar, Ludmila Rakušanová, Andrej Stankovič, Kristián Suda, Radoslav Suk, Jan Svoboda, Jiří Šalamoun, Tomáš Škrdlant, Jan Šuster, Jan Teplý a Jiří Stránský.

Návrhy byly zaslány všem poslaneckým klubům. Budeme volit 12 členů této rady, kterým, pokud budou zvoleni, započne jejich tříleté období až dnem 27. února 2000, kdy skončí volební období současným 12 členům. Třináctý člen uprázdní místo až dne 8. července 2000.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Navrhuji Poslanecké sněmovně volbu veřejnou, stejně tak jako se uskutečnila na 8. schůzi v minulém období. Navrhuji, abychom o jednotlivých kandidátech hlasovali samostatně. Zvoleno bude těch 12 kandidátů, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů, pochopitelně při zachování nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP