(16.30 hodin)

(pokračuje Benda)

Typicky upozorňuji na § 55 odst. 5, § 62 odst. 2 a asi bych takovýchto ustanovení našel daleko více.

Mám pocit, že tady se budeme muset velmi vážně zamyslet, jestli opravdu jsme ochotni a schopni touto cestou jít. Myslím si, že to, co je v § 55 odst. 5, je na přímé zrušení Ústavním soudem, protože to vytváří v naší konstrukci právního řádu podivnou fikci, že něco bude řečeno, přesto to není nepochybně závažné pro soudní praxi, která je jediným, kdo může občanský zákoník rozhodovat. Tady bych byl rád, aby se i pan ministr a předkladatelé ještě zamysleli, jestli neexistuje jiné řešení. Toto zvolené řešení je velmi nešťastné a je možná snahou o úlitbu Evropské unii, ale myslím, že vyvolá jen právní chaos.

Druhá věc, kterou jsem chtěl zmínit v obecné rozpravě - samozřejmě v rámci jednání výboru budeme mít mnohem více času - se týká zvláštních ustanovení o nájmu a pronájmu nebytových prostor, a to zejména v § 720 n), ochrana některých nájmů, který stanoví nemožnost vypovědět nájem pronajímatelem v případech, kdy se jedná o potřeby škol, sociálních zařízení a všeho možného bez souhlasu orgánů obce. Já se ptám, jestli i zde nesměřujeme protiústavní cestou, zda i zde neukládáme někomu fakticky věcné břemeno, a to zcela neodůvodněně, a zda dokonce tady nemůže dojít k problémům, protože nepochybně toto je zákon pozdější, že v těch případech, kdy byly restituentům uloženy povinné desetileté pronájmy na některé činnosti, které u nich musely pokračovat, zda zvláštním začleněním tohoto § 720 n) fakticky nedochází k prodloužení, a to nekonečnému nebo do okamžiku, než se obce rozhodnou, že s tím vysloví souhlas, tedy ke prodloužení těchto nájmů.

Toto cítím jako druhý problém, na který jsem měl pocit, že je potřeba i v této obecné rozpravě upozornit. Přesto nedávám návrh na vrácení a myslím si, že toto jsou věci, které jsme schopni vyřídit na ústavně právním výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, kdo se další hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Zuna.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, krátce bych se chtěl pozastavit u spotřebitelských smluv a mám pocit, že tady si budu trochu notovat se zpravodajem.

Návrh využívá toho, že v části první občanského zákoníku v platném znění, tj. v jeho obecných ustanoveních, byly předchozími novelizacemi zrušeny hlava pátá až sedmá a jsou tedy jakoby k volné dispozici a vhodně po ruce paragrafy 52 až 99 občanského zákoníku. Autoři návrhu tedy promptně využili těchto ustanovení a v § 52 a 69 je naplnili spotřebitelskými smlouvami. Spotřebitelské smlouvy, které jsou nepochybně závazkovým právním vztahem a logicky patří do části osmé občanského zákoníku obsahující úpravu závazkového práva, se tak rázem ocitly v obecné úpravě občanskoprávních vztahů jako jakési prominentní smluvní kasty. Uvedené faux pas autoři novely v úvodu důvodové zprávy sice omlouvají, resp. vysvětlují, avšak takový zásah do systematiky občanského zákoníku nelze, dle mého názoru, přijmout.

Chápu, že navrhovaná právní úprava je nezbytná z hlediska dosažení kompatibility našeho právního řádu s legislativou Evropských společenství. Jsem však toho názoru, že promítnutí tří směrnic Evropského společenství upravujících ochranu spotřebitele do našeho právního řádu lze vhodněji a bez újmy na občanském zákoníku realizovat např. další novelou zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, např. doplněním jeho § 2, který vymezuje některé základní pojmy.

Za problematické považuji definici adhezní smlouvy, § 54 odst. 1 návrhu, jako spotřebitelské smlouvy, jejíž obsah není výsledkem jednání stran, ale byl dodavatelem určen předem, aniž by spotřebitel měl možnost jej ovlivnit. Adhezní smlouva, která není v našem právním řádu dosud upravena, je obecně každá smlouva, jejíž obsah není určen jako výsledek jednání účastníků, nýbrž je určen jednostranně předem pouze jedním z účastníků. Takovými smlouvami jsou typicky smlouvy uzavírané bankami - jsou to smlouvy o úvěru, o poskytnutí půjčky -, pojišťovnami - prakticky všechny typy pojistných smluv -, Českými drahami - smlouvy o nákladní přepravě, atd.

Adhezní smlouva by tedy měla být upravena samostatně, a nikoli jako smlouva spotřebitelská. To považuji za zavádějící. Zachránit to nemůže ani navrhované ustanovení § 58, dle kterého se navrhované ustanovení o spotřebitelských adhezních smlouvách použije přiměřeně i pro jiné adhezní smlouvy než smlouvy spotřebitelské.

To, co jsem uvedl o adhezní smlouvě, platí obdobně i pro smlouvy sjednávané na dálku. Toto dávám jenom do úvahy, nenavrhuji přepracování ani nenavrhuji zamítnutí a připojuji se k tomu, co řekl zpravodaj, nechť tento zákoník také pokud možno projednává jeden výbor, a to ústavně právní.

Jen na závěr bych chtěl říci, že dvakrát jsem byl pojmenován titulem doktor. Prosím vás, ať nemám průšvih, jsem magistr.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Hledám další přihlášku do obecné rozpravy. Další přihlášku neregistruji, obecnou rozpravu končím.

Pokud se nepletu, v obecné rozpravě nezazněl ani návrh na vrácení, ani na zamítnutí. Ptám se ministra spravedlnosti, jestli hodlá vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak. Zpravodaj také ne, proto v tuto chvíli rozhodneme o návrhu na přikázání. Myslím, že mohu v tuto chvíli negongovat.

Hlásí se pan poslanec Zahradil.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji, pane předsedající. Mám za to, že v této chvíli je možno navrhovat přidělení tohoto tisku i jinému výboru, je-li tomu tak. Není to v rozporu s jednacím řádem, a proto z důvodů, které zde byly řečeny především kolegou Markem Bendou, bych navrhl výbor pro evropskou integraci jako další výbor, kterému by měl být tento tisk přidělen.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, děkuji. Kolegyně a kolegové, já jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se zaregistrovali svými hlasovacími kartami. Máme dvě hlasování o přikázání výborům k projednání.

Ještě se hlásí pan kolega Kvapil.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Já se omlouvám, ale chtěl bych navrhnout prodloužení lhůty pro projednání o 20 dnů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, děkuji.

 

Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli zahajuji hlasování s pořadovým číslo 69. Kdo je pro návrh přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru? Kdo je proti?

Z přítomných 78 pro návrh 77, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o přikázání výboru pro evropskou integraci.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 70. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 78 pro 40, proti 23. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu prodloužit projednávání tohoto návrhu o 20 dnů.

Hlásí se ministr spravedlnosti Otakar Motejl. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Vážený pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, dovolte mi k návrhu na prodloužení lhůty k projednání. Jakkoli si vážím péče, kterou vládnímu návrhu chce Poslanecká sněmovna věnovat, dávám do úvahy, zda je skutečně nutno vzhledem k poměrně malému rozsahu a konzistentním problémům, které jsou v této normě navrženy, lhůtu prodlužovat, tím spíše, že i sám zpravodaj vyslovil názor, že ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny počítá s tím, že by se s touto novelou vypořádal v normálním jednacím prostoru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP