(16.50 hodin)

(pokračuje Rychetský)

Je nepochybné, že existuje několik nálezů Ústavního soudu, které považují takový právní předpis za neústavní s ohledem na to, že se tím porušují principy právního státu vyjádřené v článku 1 Ústavy České republiky.

Chtěl bych říci, že je věcí Poslanecké sněmovny, zda při svých hlasováních, kterým se musí podle ústavy podrobit, to je napřed hlasování o návrhu zákona ve znění vráceném Senátem, pak o návrhu zákona v původním znění přijatém Poslaneckou sněmovnou, zda ten či onen návrh získá příslušnou většinu. Jsem si vědom toho, že ať to bude ten či onen návrh, v obou případech bude možné namítat, že tímto zákonem se zasahuje do práv, která dnes vzniknou. Když nezíská dostatečnou většinu ani jeden z obou návrhů, pak nebude přijat zákon žádný. Na otázku mohu jménem vlády odpovědět prostým způsobem. Přijme-li nějaký zákon Poslanecká sněmovna a podepíše-li jej prezident republiky, vláda nepochybně zajistí okamžité publikování tohoto návrhu zákona ve Sbírce zákonů.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Dále se do rozpravy nikdo nehlásí. Končím rozpravu k tomuto bodu.

Za malou chvíli přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní mocí a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry, podle sněmovního tisku 335/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 335/4."

Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji.

 

O tomto návrhu usnesení rozhodneme v hlasování pořadové číslo 38, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 38 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 178 vyslovilo 77, proti bylo 85.

Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali.

 

Nyní budeme hlasovat znova, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance.

Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státních zástupcům a členům Prezidia komise pro cenné papíry, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 335/3."

Ještě předtím, než dám hlasovat o tomto návrhu, prosím kolegy, kteří mají problém s tím, že mne neslyší, aby si stěžovali spíše u těch svých kolegů, kteří natolik ruší schůzi Poslanecké sněmovny, že tady neslyší skoro nikdo nic.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 39, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 39 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 181 vyslovilo 159 a 10 bylo proti. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Já jsem do této chvíle bohužel neobdržela znění schváleného pořadu schůze, ale pokud mě paměť neklame, jako další bod byl zařazen nový bod, který navrhl pan poslanec Brožík a který se podle mých poznámek jmenuje

 

7.
Projednání časového harmonogramu pravidelných akcí Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky na 1. pololetí roku 2000

 

V tuto chvíli zahajuji projednávání tohoto bodu a prosím pana poslance Brožíka, který je navrhovatelem tohoto bodu, aby se ujal slova, svůj návrh nám zdůvodnil a popřípadě přednesl návrh usnesení. Prosím pana poslance Brožíka!

 

Poslanec František Brožík: Děkuji, paní předsedající a omlouvám se za zdržení.

Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych odůvodnil návrh, který jsme zařadili do projednávání Poslanecké sněmovny, tj. "Projednání časového harmonogramu pravidelných akcí Poslanecké sněmovny na první pololetí roku 2000" podle přílohy usnesení č. 194 organizačního výboru.

Tento návrh, který nám byl rozdán zhruba před 14 dny na vědomí, jsme projednávali v hospodářském výboru a hospodářský výbor navrhl svým usnesením organizačnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přehodnotit časový harmonogram podle přílohy usnesení č. 194 organizačního výboru, a to posunutím celého harmonogramu od čtvrtého týdne roku 2000 o jeden týden, to znamená, že ve dnech 17. - 23. ledna 2000 by byl vložen ještě jeden týden na jednání výborů. Já jsem s tímto návrhem byl na organizačním výboru minulý týden a organizační výbor tento návrh nechtěl akceptovat, i když se pro něj vyslovilo 7 z přítomných, 4 byli proti a 4 nehlasovali. Usnesením hospodářského výboru nám bylo doporučeno, abychom celý časový harmonogram projednávání projednali v Poslanecké sněmovně.

Pokud máte někdo tento plán akcí Poslanecké sněmovny před sebou, zjistíte, že od druhého týden roku 2000, to znamená od 3. 1. do 9. 1., je poslanecký týden, třetí týden od 10. 1. do 16. 1. je výborový týden a ve čtvrtém týdnu od 17. 1. do 23. 1. a od 24. 1. do 30. 1. jsou dva týdny schůze Poslanecké sněmovny.

Legislativní proces, který jsme projednávali v minulém měsíci, oněch 200 bodů 18. schůze Poslanecké sněmovny, přikázal k projednávání hospodářskému výboru 12 zákonů a 5 zpráv, které mají být projednány, protože dojdou 60denní lhůty na schůzi Poslanecké sněmovny od onoho inkriminovaného data 17. ledna do 30. ledna.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP