(pokračuje Motejl)

To znamená, že by v § 209 a), jak je navrženo, byla slova "odkazující na zvláštní předpisy" nahrazeny slovy "odkazující na zvláštní zákon", kterým by byl právě § 26 zákona 20/1966 Sb. Proto doporučuji, aby o těchto pozměňovacích návrzích, které tvoří komplex a je podle mého názoru o nich možno hlasovat jedním hlasováním, bylo hlasováno.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nicméně upozorňuji, že jste měl v této chvíli říci pouze stanovisko, nikoli opakovat závěrečnou zprávu. S faktickou poznámkou vidím pana poslance Výborného. Zřejmě, výhradně a pouze k proceduře hlasování.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Výhradně, pouze a výlučně k proceduře hlasování. Mně je to velmi líto, protože já jsem s několika málo dalšími poslanci hlasoval proti vypuštění bodu 5 článku 1 a celého článku 2. Drtivá většina poslanců vypustila z navrhované novely tyto články, takže není možné hlasovat o pozměňujících návrzích k něčemu, co už rozhodnutím sněmovny bylo z textu předlohy vypuštěno. Bohužel.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Sdílím tentýž názor, alespoň druhou část, kterou ve svém vystoupení prezentoval pan poslanec Výborný, ostatně i paní zpravodajka. Předpokládám, že by bylo korektní dát možnost k zaujetí stanoviska navrhovateli těchto pozměňovacích návrhů, byť mi to jednací řád přímo neukládá. Pokud bude trvat odmítavé stanovisko ministra spravedlnosti, nezbude mi nic jiného než dát sněmovně k rozhodnutí, zda ano či ne. Slovo má paní poslankyně Fischerová.

 

Poslankyně Eva Fischerová: Pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, necítím se být povolanou diskutovat s právníky kterýchkoli generací. Pro mne je rozhodující stanovisko ministra spravedlnosti, stanovisko předkladatele. Pokud vím, skutečným předmětem sporu zde byl onen rozpor s akceptováním právních norem nižší účinnosti a se zmocňovacím ustanovením zákona číslo 20. Odkazem na zákon se tato záležitost podstatně změnila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je tedy na mně jako na předsedajícím, abych rozhodl. Já jsem přesvědčen o tom, že návrh není hlasovatelný. Pokud někdo vznese protest proti mému rozhodnutí, bude muset sněmovna rozhodnout. V tuto chvíli oznamuji, že nehodlám nechat hlasovat o pozměňujících návrzích uvedených pod písmenem c) 1, 2, 3 a 4.

Prosím, paní poslankyně Fischerová.

 

Poslankyně Eva Fischerová: Pane předsedající, vznáším tento protest a žádám sněmovnu, aby o tomto rozhodla. Upozorňuji také na současnou situaci v naší společnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím všechny kolegy, aby hlasovali s vědomím, že hlasujeme o proceduře, jak dále budeme postupovat. Hlasováním rozhodne Poslanecká sněmovna, zda souhlasí s námitkou paní poslankyně Evy Fischerové vůči postupu předsedajícího, který odmítl nechat hlasovat o pozměňujících návrzích uvedených pod písmenem c) 1, 2, 3 a 4. Nechám o tomto hlasovat bezprostředně. Prosím pana poslance Exnera, ale opravdu jen k hlasování.

 

Poslanec Václav Exner: Aby hlasování mělo alespoň trochu smysl, žádám paní poslankyni Fischerovou, aby zvážila, zda ze své námitky nevypustí alespoň bod 4, který byl zcela jednoznačně odhlasován.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Byl bych velmi rád, kdybychom z toho nedělali licitaci téměř hodnou byť kvalitního, ale přece jen trhu. Já jsem předložil návrh, o kterém Poslanecká sněmovna v této chvíli rozhodne, a to zda souhlasí s námitkou paní poslankyně Fischerové proti postupu předsedajícího.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 187. Kdo je pro návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Z přítomných 192 se pro vyslovilo 15, proti 114. Návrh nebyl přijat. Znamená to, že Poslanecká sněmovna nebude rozhodovat o pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem c) 1, 2, 3 a 4.

 

Slovo má opět paní zpravodajka Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Dále bychom měli hlasováním rozhodnout o pozměňovacích návrzích přednesených panem poslancem Mandíkem a uvedených pod písmenem d) s tím, že návrhy pod body 1 a 2 spolu bezprostředně souvisejí. Doporučuji hlasovat společně. Zpravodajka doporučuje přijetí návrhu, navrhovatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec souhlasí se spojeným hlasováním. Rozhodneme o pozměňujících návrzích uvedených pod písmenem d) 1 a 2. Zpravodajka doporučuje, navrhovatel nedoporučuje.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 188. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Z přítomných 192 se pro vyslovilo 94, proti 91. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Následují návrhy uvedené pod písmenem e) 1 a 2. Zpravodajka i navrhovatel doporučují.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 189. Kdo je pro oba dva předložené návrhy? Kdo je proti?

Z přítomných 192 se pro vyslovilo 185, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Poslední návrhy, o kterých bychom měli rozhodnout, jsou pozměňovací návrhy přednesené panem poslancem Bendou uvedené pod písmenem f) na vypuštění bodu 1, 2 a 3 v článku 1. Upozorňuji, že fakticky jsme už přijetím pozměňovacího návrhu pod písmenem e) částečně modifikovali znění ustanovení pod písmeny 1 a 2, ale podle mého přesvědčení i podle názoru pana poslance Bendy to nic nemění na tom, abychom dále hlasovali o jejich případném vypuštění. Zpravodajka ani navrhovatel nedoporučují. Bude-li souhlasit pan poslanec Benda, mohlo by být o všech těchto třech návrzích hlasováno společně.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Navrhovatel souhlasí, já se ztotožňuji s tímto postupem i se závěrem, že je tento pozměňující návrh hlasovatelný. Proto o něm nechám hlasovat v hlasování s pořadovým číslem 190, které jsem právě zahájil.

Kdo je pro předložený návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 192 se pro vyslovilo 62, proti 123. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se, pokud se nepletu, vyrovnali s dalšími pozměňovacími návrhy a měli bychom přikročit k hlasováním o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 53."

Ještě se chci ujistit. Stanovisko zpravodajky i navrhovatele zní, že jsme díky pozměňujícím návrhům pozměnili pouze trestní zákon, nikoli zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Ano, pane předsedající. Část názvu týkající se zákona č. 20/1966 byla vypuštěna hlasováním.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Skutečně návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat, zní:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 53, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP