(pokračuje Motejl)

Nicméně i za předpokladu, a to chci zdůraznit, že bude-li vyhověno tak, jak budu navrhovat, aby bylo vyhověno pozměňovacímu návrhu pod bodem A.1, tj, že tímto zákonem nebude novelizován zákon o péči o zdraví lidu č. 20 z roku 1966, se nestávají ještě nehlasovatelné pozměňovací návrhy paní poslankyně Fischerové pod bodem C. To jenom, aby bylo jasné, že ten osud pozměňovacích návrhů paní poslankyně Fischerové není svázán tím, jak budete rozhodovat o těch návrzích, uvedených pod bodem A.1, 5, 6. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Slyšeli jsme stanovisko navrhovatele i zpravodajky. Věřím, že všichni, kteří měli v úmyslu se zúčastnit hlasování, jsou přítomni. Prosím paní zpravodajku, aby přistoupila k řečnickému pultu a vzhledem k tomu, že nikdo k proceduře, o které hovořila zpravodajka a ke které se vyjádřil i ministr spravedlnosti nic nenamítá, předpokládám, že můžeme přistoupit k jednotlivým hlasováním, tak jak je nám bude paní zpravodajka předkládat. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pane předsedající, nejprve budeme hlasovat o návrzích obsažených pod písmenem A v tisku 53/3, tedy pozměňovacích návrzích obsažených v usnesení ústavně právního výboru v tisku 53/1, a to o pozměňovacích návrzích pod bodem 1, 5 a 6. Zpravodajka doporučuje, zástupce navrhovatele?

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: 1, 6 ano, 5 nikoliv.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já se pokusím si to zapamatovat, neboť budeme hlasovat po jednotlivých bodech. Nejprve budeme hlasovat o bodu A.1, poté o bodu A.5, A.6 jednotlivě s tím, že zpravodajka vyslovuje své doporučující stanovisko ke všem třem bodům, ministr spravedlnosti nedoporučující k bodu 5.

 

Žádnou námitku vůči takovému postupu nevidím a v tuto chvíli tedy zahajuji hlasování s pořadovým číslem 181. Ptám, kdo je pro návrh pod bodem A.1. Kdo je proti?

Z přítomných 187 se pro vyslovilo 184, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o bodu A.5. Zpravodajka doporučuje, navrhovatel nedoporučuje.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 182. Ptám, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 188 se pro vyslovilo 157, proti 29. Návrh byl přijat.

 

Dalším hlasováním by měl být návrh pod písmenem A číslicí 6. Zpravodajka doporučuje, navrhovatel také doporučuje.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 183. Ptám, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 190 poslankyň a poslanců se pro vyslovilo 188, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pane předsedající, dále by mělo být hlasováno o návrzích uvedených pod bodem A.2 a 3. Podle mého přesvědčení lze o těchto návrzích hlasovat společně. Upozorňuji, že v případě přijetí tohoto návrhu by nebyly hlasovatelné návrhy, tak jak je doporučil pan ministr pod bodem E.1, 2. Z tohoto důvodu přijetí návrhu pod bodem A.2, 3 nedoporučuji.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Já se připojuji k návrhu paní zpravodajky neboť jsem přesvědčen o tom, že...

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane ministře, zkuste prosím jít na mikrofon, ať jest váš hlas i slovo zachyceno na stenozáznamu.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Já se připojuji k návrhu paní zpravodajky, neboť jedná se o legislativně technickou úpravu, která je lépe vyjádřena pod bodem E.1, 2.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, budeme tedy hlasovat o bodu A.2 a 3 společně. Stanovisko zpravodajky i navrhovatele je záporné.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 184. Ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 190 se pro návrh vyslovili 2, proti 180. Návrh tedy nebyl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Návrh obsažený v textu ústavně právního výboru pod bodem A.4 ponechávám na úvaze sněmovny. Jedná se o formu verbálního vyjádření téhož textu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan ministr - neutrální stanovisko?

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Doporučuji vyhovět.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Doporučujete vyhovět návrhu, tak dobře.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 185. Ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 190 se pro návrh vyslovilo 190, proti nebyl nikdo. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Dále bychom měli rozhodnout o bodu A.7 týkajícím se účinnosti. Podotýkám, že v případě přijetí tohoto návrhu není hlasovatelný návrh obsažený v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pod bodem B.3. Přijetí návrhu A.7 doporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan ministr?

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Doporučuji rovněž.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Doporučující stanovisko taktéž.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 186. Ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 190 se pro návrh vyslovilo 189, proti nebyl nikdo. Návrh byl tedy přijat. Můžeme pokračovat dál.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Tím jsme vyčerpali návrhy obsažené v doporučení ústavně právního výboru pod písmenem A a bude-li se mnou souhlasit zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, mám za to, že návrhy obsažené pod písmenem B jako návrhy tohoto výboru jsou nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ptám se zpravodaje výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, zda souhlasí. Souhlasí, ano.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji. Já se domnívám, že jsou nehlasovatelné i návrhy uvedené pod písmenem C jako pozměňovací návrhy paní poslankyně Fischerové vzhledem k tomu, že jsme vypustili čl. 1 bodu 5. Ale pan ministr ve svém úvodním slově měl jiný názor, takže zde bychom si měli tuto problematiku zřejmě vyjasnit, jestli pan ministr se chce k tomu znovu vyjádřit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jde přesně o návrhy označené jakým písmenem a číslem?

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Písmenem C.1 až 4.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Já si dovolím objasnit, proč jsem přesvědčen o tom, že navzdory vašemu rozhodnutí ohledně pozměňovacích návrhů ve skupině A.5 jsou hlasovatelné pozměňovací návrhy paní poslankyně Fischerové uvedené pod písmenem C.1, 2, 3, 4. Zatímco původní koncepce vycházela z toho, že současně bude provedena novela zákona o péči o zdraví lidu č. 20 z roku 1966 Sb., koncepce paní poslankyně Fischerové se od této úpravy vzdaluje a vychází z toho, že by naopak při plném respektování dosud platného zákona č. 20 z roku 1966 Sb., byla otázka ochrany neoprávněně odebíraných orgánů, tkání a krve pokryta ustanovením § 26 tohoto platného zákona a tím by byla poskytnuta plná trestně právní garance pro možnost postihu takového jednání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP