(pokračuje Filip)

Jednotlivé státy Washingtonské smlouvy tuto smlouvu nedodržují a jednají v příkrém rozporu s touto smlouvou a v příkrém rozporu s článkem 35, prvního dodatku Ženevské úmluvy, tj. k útoku na nevojenské cíle - zasaženo bylo více než 70 škol, zasaženy byly civilní objekty, objekty hospodářského významu, kostely a jiné.

Je zcela jednoznačné, že pokud smluvní státy paktu nedodržují samotnou smlouvu, je nejméně na místě, aby Poslanecká sněmovna vyslovila své stanovisko, že se Česká republika necítí být vázána smlouvou, která je jejími účastníky porušována.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče, využil jste svého práva vystoupit jako předseda poslaneckého klubu. Nyní vidím přihlášku poslaneckého klubu ODS pan Vlastimila Tlustého.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že tento návrh není míněn jako návrh aprílový, ale návrh smrtelně vážně míněný, dovoluji si jménem klubu ODS vetovat zařazení tohoto bodu na program. K tomuto vetu se dle vyjádření zástupců připojují i kluby Unie svobody a KDU-ČSL.

Všichni si uvědomujeme tragédii, která se odehrává v Jugoslávii, nicméně vstup České republiky do NATO považujeme za historický úspěch, kterého dosáhla Česká republika v posledních deseti letech a který nepochybně jako jedna z mála věcí zůstane v historii České republiky jako krok pozitivní. Považujeme za nemožné, aby při jednání sněmovny byla zpochybňována vázanost České republiky Washingtonskou dohodou. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Přihlášen je předseda poslaneckého klubu KSČM Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Chápu, že z procedurálních důvodů má jistě pan předseda Tlustý pravdu. Chci jen upozornit Poslaneckou sněmovnu, že je to v této věci již třetí veto, které bylo vysloveno a které se týká projednávání tak mezinárodně politicky důležitého problému, jakým je otevřená válka a agrese na území Evropy.

Jsem přesvědčen, a nic to nemění na mém stanovisku, že pro někoho může být vstup České republiky do vojenské aliance NATO celoživotním úspěchem. Respektuji, že Česká republika byla tím, že souhlasila k přistoupení k paktu, do paktu vtažena a je součástí NATO, ale byl bych velmi rád, kdyby alespoň této otázce projednání této velmi vážné věci nebylo bráněno. Považuji to ze strany těch, kteří veto uplatnili, za strach před vlastní odpovědností. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Potvrzuji, že to bylo skutečně třetí veto k tomuto bodu. Věřím, že si to někteří čeští politici, političtí komentátoři a jejich prostřednictvím česká veřejnost uvědomí.

Pane poslanče, máte možnost vystoupit jménem kubu ČSSD.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Nikdy bych neodmítl debatu k situaci, která se vytvořila kolem kosovské tragédie. Pokud tady ale byl zvednut návrh, který se týkal našeho vstupu do Severoatlantické aliance, je to návrh, ke kterému se musím připojit, protože bych pokládal tento stát za zesměšněný. Nebyli jsme vtaženi do paktu, jak tady bylo řečeno, svobodně jsme se rozhodli vstoupit do aliance. Jestliže jsme se svobodně rozhodli a vzápětí při prvních obtížích mluvíme o tom, jestli vystoupíme, byli bychom pak směšní, nevěrohodní a nezasloužili bychom si ani základní úctu jako členové tohoto společenství. V tomto případě se k vetu připojuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zdůrazňuji, že v tuto chvíli mají právo vystoupit pouze ti členové Poslanecké sněmovny, kteří jsou k tomu oprávněni ze zákona o jednacím řádu, tedy v tuto chvíli předsedové poslaneckých klubů.

Pan Vojtěch Filip předseda klubu KSČM.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Nepochybuji o velmi vážně míněném stanovisku předsedy zahraničního výboru Zaorálka, ale podotýkám jednu věc: nejde o obtíže, jde o porušení smluvních závazků. Kdybychom mluvili o potížích, jsme připraveni takové potíže sdílet s každým českým občanem a podílet se na poctivém naplňování každé mezinárodní smlouvy. Jestliže je mezinárodní smlouva porušována, a to velmi flagrantním způsobem, není možné k tomu mlčet.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane poslanče, nemohu vám udělit slovo třebaže s faktickou poznámkou, neboť neprobíhá rozprava.

Na základě veta čtyř poslaneckých klubů nemohu vyhovět v duchu s jednacím řádem návrhu poslaneckého klubu KSČM na zařazení nového bodu jednání, nicméně platí můj návrh, a to zařadit dva nové ryze formální body tak, jak jsem o nich hovořil v odůvodnění, týkající se Evropské charty místní samosprávy a opravení chyby, ke které při schvalování usnesení došlo. Navrhl jsem tyto dva body zařadit jako první dva body dnešního odpoledního jednání.

 

Nechám v hlasování číslo 180 hlasovat o svém návrhu. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 180 se z přítomných 179 pro vyslovilo 155, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Již jsme rozhodli, že dnešní jednání začne projednáváním návrhů zákonů ve třetím čtení, a to body číslo 47 až 52.

Bodem 47 je

 

47.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 53/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr spravedlnosti pan Otakar Motejl a současně s ním zpravodajka ústavně právního výboru poslankyně Zuzka Rujbrová.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovní tisku 53/3. Prosím paní zpravodajku, aby spolu se mnou sledovala rozpravu, kterou nyní otvírám. Do rozpravy zatím nemám žádnou písemnou přihlášku. Nemám také ani žádnou přímou přihlášku, rozpravu tudíž končím.

Se závěrečným vystoupením dávám možnost nejprve vystoupit pana navrhovatele ministra spravedlnosti, pokud má ovšem zájem.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych se souhrnně vyjádřil k  pozměňovacím návrhům tak jak byly předloženy v rámci druhého čtení k novele zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona ve znění pozdějších předpisů.

Chtěl bych především poděkovat Poslanecké sněmovně a jednotlivým poslancům, kteří podali pozměňovací návrhy, za zájem a péči, kterou věnovali této materii, která je poměrně velice závažná i přes svou různorodost, která vyplývá z toho, že trestní zákon je normou upravující nejrůznější formy protispolečenského jednání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP