(pokračuje Motejl)

Zejména bych ovšem rád upoutal ještě jednou vaši pozornost k problému, který se objevil na základě usnesení ústavněprávního výboru a sociálně zdravotního výboru směřujícího k tomu, aby úprava navržená pod bodem 5 čl. 1 byla v této normě vypuštěna. Chtěl bych tentokrát již po třetí naléhat, abyste si osvojili myšlenku, že v rámci této novely trestního zákona poskytneme elementární trestně právní ochranu i zájmům, které nesporně naše společnost z hlediska etického, bezpečnostního i zdravotního chce ctít a uznávat, to je ochranu před nedovoleným, neoprávněným odběrem tkání, orgánů a krve, kterýžto problém se před námi otvírá. Myslím, že i v rámci projednávání tohoto bodu v Poslanecké sněmovně v druhém čtení se ukázalo, že se jedná o problém zcela otevřený a živý.

Byl bych proto rád, a já se potom vyjádřím k pozměňovacím návrhům v jednotlivostech, abyste se nad tímto problémem ještě jednou zamysleli navzdory tomu, že v rámci projednávání v obou gesčních výborech bylo k této myšlenka zaujato stanovisko negativní. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní uděluji slovo zpravodajce ústavně právního výboru paní poslankyni Zuzce Rujbrové.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pan předsedající, členové vlády, dámy a pánové, já bych se rovněž velmi stručně vyjádřila k pozměňovacím návrhům, které byly předneseny v průběhu rozpravy ve druhém čtení.

Ve stručnosti lze říci, že tyto pozměňovací návrhy se dělí do dvou okruhů, z nichž jedna část směřuje do nově zavedené skutkové podstaty trestného činu nedovoleného nakládání s krví, tkáněmi a orgány, kdy částečně dochází k úpravě pozměňovacími návrhy - např. paní poslankyně Fischerové - tohoto znění, ale velká většina návrhů, a to zejména návrhů ze strany ústavně právního výboru a výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, doporučuje vypustit tuto úpravu z vládního návrhu zákona s tím, že by bylo vhodné ji řešit komplexně spolu s novelou zákona č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, případně samostatným zákonem.

Já se domnívám, že v tomto směru lze tento postup, který oba dva výbory, které měly tuto problematiku na starost, doporučují, akceptovat.

Další okruh pozměňovacích návrhů přednesených jak na půdě obou výboru, tak i zde ve sněmovně se týká trestných činů úplatkářství a blíže rozvádí návrh, který je obsažen ve vládním tisku, kdy bych chtěla vaši pozornost upoutat zejména na pozměňovací návrhy obsažené v doporučení ústavně právního výboru tisk 53/3 bod a) 2.3., které jsem v průběhu rozpravy na doporučení pana ministra blíže upřesnila pod písm. e) 1.2., kdy na neformální schůzce ústavně právního výboru bylo toto doporučení ministerstva většinou členů ústavně právního výboru akceptováno.

Ještě bych se velmi krátce zmínila o diskusi, která zde zaznívala na téma, zda je zapotřebí způsobem, který navrhuje vládní návrh, rozšířit okruh osob, které požívají postavení veřejného činitele v kontextu vládního návrhu pouze pro trestné činy úplatkářství. Já se domnívám, že toto řešení odpovídá mezinárodním doporučením a že zvláště v oblasti, ve které kriminalita, latentní kriminalita, je poměrně vysoká a společenská nebezpečnost tohoto druhu trestné činnosti rovněž, je zapotřebí i touto formou dát najevo, že nám není lhostejné, jakým způsobem se např. zástupci státu v různých společnostech s mezinárodních účastí mohou na této formě trestné činnosti podílet.

Zdánlivě s projednávanou problematikou nesouvisí návrh, který v podrobné rozpravě přednesl kolega Mandík, který ale rovněž rozšiřuje okruh veřejných činitelů, tentokrát ve vymezení v obecné části trestního zákona v § 89 odst. 9, o lesní stráž, mysliveckou stráž, strážce přírody, rybářskou stráž a vodní stráž. Je to téma, které zde bylo diskutováno při jiné příležitosti, ale pokud jde o můj názor, jsem přesvědčena, že za situace, kdy tyto osoby jsou vystaveny v současné době i přímým útokům fyzického charakteru, kdy mají postavení, ke kterému je zmocnil stát, chránit určité hodnoty, je zapotřebí jim dát na jedné straně pravomoci, které tomu odpovídají a zvýšenou ochranu v rámci jejich postavení veřejných činitelů, na druhé straně i zvýšenou odpovědnost, která z toho pro veřejné činitele vyplývá.

V průběhu hlasování bych se vyjádřila k tomu, které návrhy by nebyly později hlasovatelné v případě přijetí návrhů předcházejících. Jinak zatím děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní zpravodajko. Nyní dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem zpravodaji výboru pro sociální politiku a zdravotnictví panu poslanci Miroslavu Ouzkému.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, já bych zde pouze zopakoval, co zde již bylo řečeno při druhém čtení a chtěl bych krátce zdůraznit, že náš výbor tu část zákona vládní předlohy, která se týká úplatků, neprojednával a v části, která se týká transplantací navrhuje tuto část ze zákona vypustit. Toť vše. Jinak bych se připojil k návrhu ústavně právního výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní tedy přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodajku paní poslankyni Zuzku Rujbrovou, aby nám oznámila postup při hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim ona i navrhovatel vyjádřili.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pane předsedající, doporučuji, aby pozměňovací návrhy, tak jak jsou obsaženy v tisku 53/3 byly hlasovány v tom pořadí, v jakém jsou v tomto tisku uvedeny, s tím, že vzhledem k tomu, že problematika týkající se buď vypuštění nebo nevypuštění skutkové podstaty nedovoleného nakládání s krví, tkáněmi a orgány se promítá vždy v rámci pozměňovacího návrhu do několika bodů a bylo by nelogické, abychom vypustili např. z názvu zákona jeho část a na druhé straně to nerespektovali v dalším textu, doporučuji, aby pod písmenem a) byl bod 1. hlasován společně s bodem 5. a 6. Upozorňuji, že v případě přijetí tohoto návrhu další návrhy, které jsou na stejné téma obsaženy bod bodem b) 1., 2., a 4., a návrhy přednesené paní poslankyní Fischerovou pod písmenem c) 1., 2., 3., včetně poznámek pod čarou, a 4. by byly nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní poslankyně, ještě se hlásí zástupce navrhovatele, předpokládám, že s technickou poznámkou.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Já jsem chtěl mít k tomuto návrhu paní zpravodajky technickou poznámku, že samozřejmě souhlasím s tím, aby byly pozměňovací návrhy hlasovány postupně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP