Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě někdo další do rozpravy? Prosím.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážené dámy a pánové, já bych měl jednu připomínku k tomu, co tu zaznělo. Zaznělo tady, že je hrubě manipulováno s počitadly u výherních hracích přístrojů. Každý výherní hrací přístroj podle zákona 202 a jeho novely musí být zapečetěn, počitadlo musí být zapečetěno a toto má hlídat vlastně orgán, který toto povolil.

Finanční úřad zapečetí výherní hrací přístroj a orgán, který to povolil, tzn. obec, si to má hlídat. Tento zákon mu dává tyto pravomoci. Pokud se tak děje, nahlašte to na finanční úřad, zákon 202/1990 Sb., počítá ve svých sankcích se velmi vysokými pokutami za manipulaci s počitadly a s výherními hracími přístroji. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Doufám, že se už nikdo nehlásí, proto tedy končím obecnou rozpravu. Přeje si navrhovatel vystoupit?

 

Poslanec Milan Zuna: Vážení, tak jak jsem předpokládal, vše se opět zvrhlo na otázku peněz.

Podřizovat výherní hrací automaty režimu kasin a dostihů - to mi připadá v praxi trochu zvrácené. Když chodíte kolem míst, kde jsou výherní hrací automaty, a ty jsou na různých místech, tak většinou vidíte, že je tam mládež. Mládež do kasin nechodí, mládež většinou nechodí ani na dostihy. Ale na těchto výherních hracích automatech si svou závislost cvičí.

Já nevím, kde pan Hofman vzal tvrzení, že v Teplicích nemáme vyhlášku. Měli jsme a máme. Já vím, že to je legální podnikání, ale přesto pléduji pro to, aby poplatky byly vyšší, aby toto legální podnikání se přestalo vyplácet, aby se snížil počet výherních hracích přístrojů. Pokud jsem se přesvědčil, že tomu tak je, tak proto za to bojuji a za tím stojím. A tvrzení, že se tyto výherní hrací přístroje dostanou do nějakých černých, nelegálních heren, tak pak je to situace jiná. Potom legální podnikání se stává podnikáním nelegálním a policie už může učinit další kroky.

Nedívejme se na to, prosím vás, jen přes peníze, ale dívejme se na to, že je to jev veskrze škodlivý. Komu z vás gambleři vymlátili okénko u auta a vykradli auto, vzpomeňte si na to, až budete o tomto návrhu hlasovat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Přeje si vystoupit pan zpravodaj?

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Já bych si dovolil zrekapitulovat, že v rozpravě padly dva návrhy na zamítnutí v prvním čtení a jeden návrh, který v případě nepřijetí tohoto návrhu navrhuje, aby tento tisk byl přikázán výboru pro veřejnou správu.

Ještě bych si dovolil zareagovat na část vystoupení pana poslance Šustra, který říkal, že v průběhu druhého a třetího čtení by bylo možné v rámci této novely vyřešit problém tzv. počitadel. Já se obávám, že nikoliv. Prostě proto, že není navrhována novela zákona o loteriích, který upravuje právě i záležitosti technické, jako jsou počitadla, ale jsme v novele zákona o místních poplatcích, a proto to, co naznačoval pan poslanec Šustr, nepřichází v úvahu. Jen jako zpravodaj považuji za potřebné upozornit, že tato varianta je v podstatě vyloučena.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Já tedy dám teď hlasovat.

Zazněl zde dokonce dvakrát návrh na zamítnutí.

Prosím tedy, zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh na zamítnutí tohoto návrhu, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 80 z přítomných 169 poslanců 37 hlasovalo pro, 102 proti, návrh nebyl přijat.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Zazněl zde ještě druhý návrh - výboru pro veřejnou správu.

 

Nejdříve dám hlasovat: Kdo souhlasí s tím, že byl předložen k projednání rozpočtovému výboru?

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 81 z přítomných 166 hlasovalo 147 pro, 3 byli proti. Návrh byl přijat.

 

Kdo je pro, aby byl také přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 82 z přítomných 166 bylo 113 pro, 25 proti. Návrh jsme přikázali oběma těmto výborům.

 

Nyní přicházíme k bodu číslo

 

13.
Návrh poslance Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona,
kterým se doplňují zákony stanovící některé další předpoklady pro výkon
některých funkcí ve státních orgánech a organizacích
a zákon o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti
/sněmovní tisk 121/ - prvé čtení

 

Prosím pana poslance Jičínského.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Nevím, koho mám teď oslovit. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chci připomenout této sněmovně diskusi, která byla v souvislosti s návrhem na zrušení platnosti lustračních zákonů.

V té souvislosti se hodně hovořilo o problematice, zda tyto zákony jsou nebo nejsou ve shodě s principy právního státu, ústavy i mezinárodními závazky České republiky. Předpokládám, že většina z vás si tuto diskusi ještě vybavuje, takže nechci hovořit o těchto širších souvislostech tohoto návrhu.

Tento návrh sleduje omezený cíl, vychází z toho, že lustrační zákony jsou v platnosti, ale chce řešit určitý problém nebo rozpor, který vzniká při jejich uplatňování v tom, že podle těchto zákonů se uvádí u občanů, kteří byli evidováni ve spisech StB, pokud potřebují lustrační osvědčení, že byli evidováni. S tím jsou spojeny ony negativní důsledky, a jak známo, řada občanů se úspěšně u soudu domohla rozsudku, že tato evidence byla neoprávněná. A je tedy rozpor v tom, že orgány Ministerstva vnitra vydávají potvrzení, že občan byl evidován, ale podle rozhodnutí soudu neoprávněně.

Myslíme, a to je náprava, která měla být učiněna již tehdy, když byly lustrační zákony přijímány, že tady musí být primát rozhodnutí soudu nad pouhým zápisem v evidenci, protože rozhodnutí soudu v souladu s principy právního státu je v tomto směru směrodatné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP