(pokračuje Klaus)

Pan poslanec Filip předložil návrh na přikázání výboru petičnímu. Dám hlasovat o tom, kdo je pro návrh pana poslance Filipa.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 76. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

hlasování pořadové číslo 76 ze 165 přítomných poslanců bylo 99 pro, 29 proti. Návrh byl přijat.

 

Budeme hlasovat o tom, aby byl návrh přikázán k projednání ústavně právnímu výboru.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 77. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 77 byl návrh přijat, když z přítomných 165 poslanců hlasovalo pro 113, proti hlasovalo 15.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru ústavně právnímu a výboru petičnímu.

Děkuji navrhovateli a zpravodaji. Tím jsme projednali bod č. 10.

Přecházíme k bodu č. 11, kterým je

 

11.
Návrh poslanců Josefa Janečka a Jaromíra Talíře na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem
a jinými toxikomaniemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1995 Sb.
a zákona č. 299/1997 Sb.
/sněmovní tisk 96/ - prvé čtení

 

Prosím pana poslance Josefa Janečka, aby uvedl návrh.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že materie je v podstatě jednoduchá, skutečně budu hovořit jenom krátce.

Jak víme, kouření je jedním ze základních zdravotních problémů naší společnosti. Kouření je příčinou přibližně 90 % všech karcinomů plic, 30 % všech ostatních karcinomů, obrovského procenta kardiovaskulárních nemocí. Ona závažnost samozřejmě stoupá s tím, čím dříve začnou kuřáci kouřit. A proto tento návrh zákona směřuje k tomu, aby byl povolen prodej cigaret dětem, které jsou mladší nikoliv 16 let, ale 18 let.

Úprava bude shodná s podmínkou pro prodej např. alkoholických nápojů. Je to jedním z těch kamínků, které by měly výraznějším způsobem omezit kouření naší mládeže, omezit zdravotní důsledky a ušetřit finance v našem zdravotnictví. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím, aby se ujala slova zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Milada Emmerová.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážení přítomní. Předložená novelizace zákonné normy, která se týká ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, spočívá v tom, že se sjednocuje věková hranice pro zákaz prodeje tabákových výrobků a pro zákaz prodeje alkoholických nápojů, a to na úroveň 18 roků. Novelizace v tomto ohledu je schvalována vládou a i Meziresortní protidrogovou komisí.Ta upozorňuje na možnost kontraproduktivního působení této úpravy, poněvadž mladí lidé v těchto věkových hranicích mají tendenci k překračování zákazů. Dle mého soudu je také otázkou, proč při přijímání tohoto zákona v roce 1989 a dále pak při jeho následných novelizacích nebyla tato věková hranice sjednocena, proč byla zvolena volnější varianta při stanovování věkové hranice v případě prodeje tabákových výrobků, když je již několik desetiletí známo, jak tady zdůraznil předkladatel, jak je kouření škodlivé zdraví.

Tato upozornění nechtějí nikterak snižovat význam navrhované novely, a proto ji doporučuji postoupit do druhého čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se písemně přihlásili zatím tři poslanci, jako první paní poslankyně Eva Fischerová.

 

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové…

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně, promiňte, přeruším vás a požádám zejména vaše kolegy, jestli by mohli jít diskutovat mimo jednací sál Poslanecké sněmovny. Nevím, jestli mě slyší tam ti pánové.

 

Poslankyně Eva Fischerová: Děkuji vám, pane předsedo,

Se základní ideou předkladatelů o kouření jako jednom z naléhavých zdravotních problémů naší společnosti nelze než souhlasit. Jestliže se však máme účinně s tímto problémem z hlediska legislativního vyrovnat, pak je zapotřebí zaujmout důslednější postup odvozený od promyšleného koncepčního rámce s využitím četných zahraničních zkušeností v této oblasti. Předložený návrh se soustřeďuje pouze na velmi omezenou skupinu mladistvých, vlastně ve věku 16 až 18 let, a v tomto ohledu se přikláním k námitkám, které uvádí stanovisko vlády.

Za mnohem významnější kroky považuji v tomto směru samozřejmě dlouhodobě orientované úsilí v oblasti výchovy mládeže, ale i  ostatních populačních skupin. Také zde je nutné vytvořit maximální legislativní podporu, kterou bych si představovala formou změn § 3 zákona č. 37/1989 Sb., pojednávacím o výchově k ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.

Z hlediska možných poměrně rychlých opatření je dále nutné použít především zákaz reklamy tabákových výrobků, neodkladné zvýšení spotřební daně na tabák, sankcionovatelný zákaz kouření ve veřejných prostorách, zohledňujících především práva nekuřáků, tedy opatření, od jejichž komplexu můžeme očekávat přínosné změny ve spotřebě tabáku, a to na úrovni celé populace.

Na příkladu Spojených států amerických je velmi dobře patrné, jak je možné během několika let provázanými kroky významně snížit spotřebu tabáku. Určitým paradoxem z tohoto hlediska je, že narůstající spotřeba tabáku v České republice je jistou kompenzací ztrát amerických firem na domácích trzích. Američané na rozdíl od nás však již dosáhli pozitivních výsledků v oblasti zlepšení ukazatelů celkového zdravotního stavu. V tomto ohledu se bohužel český stát chová poněkud neracionálně.

Předkladatelé se v důvodové zprávě omezují na velmi stručná konstatování, bez obvyklého analytického rozboru uvedeného k problému kouření tabáku. Důvodová zpráva by podle mého názoru měla obsahovat analýzu frekvence výskytu kuřáctví ve věkových skupinách, aby tak bylo patrno, na jak malý podíl lidské populace je vlastně návrh novely zacílen.

Předkladatelé dále vycházejí z předpokladu, že novelou navržené opatření povede ke snížení spotřeby tabáku, a tedy i ke snížení výnosu spotřební daně z tabáku. To vše bude údajně mnohonásobně kompenzováno úsporami v oblasti zdravotního a nemocenského pojištění. Tyto úvahy o vztazích ke státnímu rozpočtu, resp. k úsporám nákladů na léčebnou péči se mně jeví zjednodušené, neboť finanční úspory v této oblasti samozřejmě nelze očekávat v krátkém časovém období, ale až z hlediska velmi dlouhé doby.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP