(pokračuje Filip)

Zasahuje do možných vztahů k menšinám, k národnostem a podle mého soudu je půda petičního výboru pro projednání tohoto zákona vhodná. Vím, že se zdá někomu možná podivné, že navrhovatel je zároveň předsedou petičního výboru, ale já si myslím, že to nebrání tomu, abychom takové rozhodnutí jako sněmovna učinili. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. On sice zahájil s tím, že nás nechce připravovat o čas, aby to co nejrychleji pokračovalo, díky tomu jsem nerozuměl jeho příspěvku. Kdo další se hlásí? Pokud nikdo, končím obecnou rozpravu. Přejí si navrhovatelé a zpravodaj závěrečné slovo?

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, zejména kolegové z Unie svobody, já bych byl rád, abychom nevedli maraton dalších zákonů o referendu. Toto je obecné řešení. Já mám dojem, že to, co se odehrává u obecného zákona, se bude odehrávat vždycky u každého ústavního zákona, který se bude týkat referenda. Takže zvažte ještě svůj postoj. Myslím, že se zde nabízí korektní obecné řešení, přijatelné pro všechny.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Chce vystoupit zpravodaj?

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Já pouze shrnu, že v rozpravě padl jeden návrh na zamítnutí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zazněl návrh na zamítnutí. Dám hlasovat, ale budu muset zazvonit, protože by to bylo příliš nečekané. Já jsem vás všechny odhlásil pro jistotu, aby první hlasování po obědě nedopadlo nějak překvapivě. Vidím, že se páni poslanci začínají scházet.

 

Dám hlasovat o zamítnutí návrhu poslance Cyrila Svobody a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování - referendu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro zamítnutí, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 72 z přítomných 168 poslanců 65 hlasovalo pro, 101 hlasovalo proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Rozuměl-li jsem dobře panu poslanci Filipovi, navrhoval ještě výbor petiční. Má někdo nějaký jiný návrh? (Návrhy nejsou.)

 

Přistoupíme k hlasování nejdříve o návrhu pana poslance Filipa.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby byl návrh projednán i v petičním výboru? Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

hlasování číslo 73 z přítomných 168 bylo 132 pro, 21 proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní dám hlasovat: Kdo souhlasí s tím, aby návrh byl přikázán ústavně právnímu výboru?

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 74 z přítomných 168 poslanců 149 hlasovalo pro, 6 hlasovalo proti. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výborům ústavně právnímu a petičnímu. Tím jsme projednali bod 9 našeho programu a přicházíme k bodu

 

10.
Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona o referendu
a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o referendu)
/sněmovní tisk 44/ - první čtení

Prosím pana poslance.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedo, vážené shromáždění, návrh zákona, který předkládám, je prováděcím návrhem k ústavnímu zákonu, který, jak doufám, sněmovna někdy přijme - o lidovém hlasování. V tomto směru je to norma v podstatě technickoorganizační. Diskuse se může soustředit zejména na to, jakým způsobem se podle tohoto návrhu mají konstituovat příslušné komise pro organizaci referenda, případně na to, jak má být organizována kampaň před provedením referenda.

Návrh vychází z obdobných ustanovení zákona o volbách do parlamentních komor. V určité podobě navazuje i na prováděcí zákon k ústavnímu zákonu o referendu z roku 1991. Myslím, že jako úvodní slovo toto mé odůvodnění stačí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení poslanec Zdeněk Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, předložený návrh je skutečně spíše technickou normou. Má sloužit k provedení ústavního zákona. Problémem je, že předložený návrh předpokládal, že bude provádět návrh ústavního zákona, který navrhl také rovněž navrhovatel, ale který už sněmovna zamítla. Nicméně po určitých úpravách je možné, aby prováděl i ústavní zákon jiný, týkající se této oblasti. Domnívám se, že nejenom návrh pana Cyrila Svobody může tento zákon provádět, ale i kdyby byla přijata filozofie, že referendum má být vyhlašováno ústavními zákony ad hoc, prováděcí technický zákon o provedení referenda by neměl být přijímán ad hoc a měl by být stálý, protože tam jsou zakotveny takové instituty, jako jsou orgány, tedy komise pro referendum, soudní přezkum i úprava kampaně před referendem.

Domnívám se, že bez ohledu na to, že první část tohoto zákona bude muset být v rámci dalšího projednávání pozměněna, podstatná část tohoto návrhu může sloužit k provedení jakéhokoliv ústavního zákona o referendu, a proto doporučuji, aby návrh postoupil do dalšího čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se mně písemně nikdo nepřihlásil. Pan poslanec Cyril Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já tento návrh podporuji a zároveň navrhuji, aby byla prodloužena lhůta o 20 dní. Protože mají-li být tyto dva zákony spojeny, je potřeba je pečlivě projednat a prostudovat, tedy prodloužení projednávání o 20 dnů. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Kdo dál se hlásí do rozpravy? Pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Paní a pánové, já bych chtěl, aby i tato norma byla projednána v petičním výboru, protože ač jde o normu technického charakteru, je potřeba, aby ten soulad byl nalézán na všech místech, kde bude projednáván ústavní zákon. Jde o zákon, který provádí ústavu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Kdo dál se hlásí do rozpravy? Nehlásí-li se nikdo, rozpravu končím. Přejí si navrhovatel a zpravodaj slovo? Nepřejí. Budeme se zabývat dvěma návrhy pozměňujícími - jeden je návrh pana poslance Cyrila Svobody, prodloužit lhůtu o 20 dní. Je to tak, pane poslanče? (Navrhovatel souhlasí.)

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro návrh pana poslance, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 75 ze 164 poslanců bylo 107 pro, 12 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP