(pokračuje Matulka)

Za třetí - dlouhotrvajícím diskriminačním, promiňte, do nebe volajícím diskriminačním prvkem je ustanovení o tom, že návrh zákona, který podává Senát Poslanecké sněmovně, smí k projednání v Senátu navrhnout skupina nejméně pěti senátorů. Přitom právě počet pěti senátorů je ono kvorum, které je nezbytné k vytvoření senátorského klubu. Je zcela evidentní, že čtyři senátoři z KSČM tedy prakticky nebudou mít šanci ani podat návrh zákona, což je v parlamentní demokracii něco neslýchaného. Případné argumenty, že se mohou spojit se senátory z jiných senátorských klubů, jistě by působily úsměvně.

Jestliže senátoři odhlasovali takto diskriminační návrh zákona jako svůj návrh, ze kterého dýchá atmosféra dřívějších dob, jakým právem pak leckteří senátoři a senátní funkcionáři z televizních obrazovek vykládají národu, jak je Senát méně stranicky orientován než sněmovna, když skutečnost obsažená v tisku 47 svědčí o pravém opaku?

V návrhu zákona o jednacím řádu Senátu jsou nepřijatelná nejen zmíněná ustanovení politického a protidemokratického charakteru, ale jsou zde i některá nesmyslná ustanovení charakteru věcného. Zde bych se omezil jen na příkladné uvedení § 49 odst. 4, ve kterém druhá věta vlastně zesměšňuje obsah věty první a možnost politického zneužití je tak evidentní, že s demokracií nemůže mít společného vůbec nic.

Proto jménem klubu KSČM si dovoluji předložit podle § 93 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny návrh na zamítnutí po obecné rozpravě v rámci druhého čtení. Děkuji. (Slabý potlesk z levé části sněmovny.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Ptám se, zda se dále někdo hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Benda - zaregistrovala jsem správně jeho přihlášku? Ano? Ne, pan poslanec Benda se nehlásí do obecné rozpravy. Nikdo se tedy nehlásí do obecné rozpravy, končím tedy obecnou rozpravu.

V tuto chvíli budeme hlasovat o návrhu pana poslance Dalibora Matulky na zamítnutí předloženého návrhu zákona.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 14. které zahajuji a ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Matulky. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 14 se z přítomných 182 pro vyslovilo 31, proti 103. Tento návrh nebyl přijat.

 

V tuto chvíli zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Matulka. Připraví se pan poslanec Marek Benda, poté pan poslanec Zdeněk Jičínský.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Pokusím se hovořit, dámy a pánové, poněkud stručněji, než tomu bylo v rozpravě obecné. Mám celkem pět pozměňovacích návrhů.

První můj pozměňovací návrh směřuje k tomu, aby v § 3 byla vypuštěna poslední věta. Stručně zdůvodním. Ta věta zní v tisku 47, že "Senátor, který se vzdal mandátu, již nemůže vzít své prohlášení zpět." To je naprosto nadbytečná věta, protože v momentě, když se senátor vzdá mandátu, není senátorem, a tudíž ani nemůže cokoliv prohlašovat. To je první pozměňovací návrh.

Druhý můj pozměňovací návrh se týká § 21, kde navrhuji, aby byla vypuštěna první věta v odstavci prvém a druhá věta v odstavci druhém. Opět zdůvodnění stručné. Tímto způsobem de facto navrhuji, aby se zrušilo ono pětičlenné kvorum potřebné pro ustavení senátorského klubu.

Třetí můj pozměňovací návrh sestává ze tří vlastně podnávrhů, ale prosím potom pana zpravodaje, aby o tom návrhu nechal hlasovat jako o celku, protože to jsou navazující věci. Takže třetí můj návrh je, aby jednak v § 22 odst. 2 za slova "senátorským klubům" byl doplněn text "a nezařazeným poslancům" a text za slovy "z rozpočtu Senátu" aby byl vypuštěn. Dále aby ve druhé větě § 22 odst. 2 byla vypuštěna slova "senátorských klubů" a dále aby v § 22 odst. 3 v obou větách byla za slova "senátorské kluby" doplněna slova "a nezařazení senátoři".

Tento trošičku obsáhlejší pozměňovací návrh se snaží zhojit onu diskriminaci, o které jsem mluvil v obecné rozpravě, to znamená, že těm senátorům, kteří nestačí na vytvoření senátorského klubu, není poskytován příspěvek z rozpočtu Senátu, resp. nemají zákonný nárok na tento příspěvek.

Čtvrtý můj pozměňovací návrh směřuje k § 49 odst. 4, kde navrhuji vypustit druhou větu. Já jsem se o tom zmínil v obecné rozpravě, ale možná nebylo srozumitelné, o co přesně jde. Já to zkusím přečíst a zdůvodnit. Ten odstavec 4 zní: "O svolání schůze Senátu musí být senátoři vyrozuměni nejméně 3 dny předem." A věta, kterou navrhuji vypustit, zní: "Nebyla-li tato lhůta dodržena, může senátor navrhnout odročení jednání; o takovém návrhu rozhodne Senát hlasováním bez rozpravy." Tato věta vlastně obrací v pravý opak tu větu prvou, která znamená povinnou lhůtu nejméně 3 dny předem, aby byli vyrozuměni senátoři o svolání schůze Senátu. Když se zamyslíte nad tou druhou větou, kterou navrhuji vypustit, ta vlastně znamená, že sejde-li se kdykoliv senátní většina a mají-li zrovna mezi sebou předsedu Senátu, tak ten svolá Senát třeba na dobu za půl hodiny. A není síla, která by zvrátila takovou schůzi, aby byla odročena. Prostě proto, že potřebná většina stačí na to, aby byla vyblokována jakákoliv menšina už vůbec z účasti na schůzi Senátu. Zkuste se zamyslet nad tím, jestli je to slučitelné s demokracií. Tím samozřejmě nechci říci, že v našem zákoně o jednacím řádu je to jinak, je to tam podobně hloupě.

A poslední můj pozměňovací návrh směřuje k § 127 odst. 1, kde doporučuji nahradit slova "skupina nejméně pěti senátorů" slovy "jeden nebo více senátorů". To opět reaguji na to, co jsem říkal už v obecné rozpravě, že skupina nejméně pěti senátorů může podat Senátu návrh na vydání senátního návrhu zákona. Domnívám se, že je to nepřípustné omezování práv jedněch senátorů, početnějších, vůči méně početným senátorům, že je to možná až na hraně ústavnosti, považujeme to za naprosto nepřijatelné.

Čili smyslem pozměňovacích návrhů je dosáhnout toho, aby jakýkoliv počet senátorů takový návrh mohl podat, byť by to byl i jeden senátor. Senátoři si musí být vzájemně rovni ve svých právech. Děkuji, dám panu zpravodaji pozměňovací návrhy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Slovo má pan poslanec Marek Benda, připraví se pan poslanec Zdeněk Jičínský.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já si neodpustím dvě poznámky ke kolegovi Matulkovi. První se týká jeho obecné rozpravy a námitky proti tomu, že ustavení politického klubu Senátu vázané na nejméně pět senátorů je diskriminační akcí vůči KSČM. Myslím, že by stálo za to se podívat na to, kdy návrh zákona byl schválen. Bylo to dávno před volbami, kdy KSČM žádné čtyři senátory v Senátu neměla. Takže měli bychom argumentovat korektně.

A moje druhá poznámka se týká jeho návrhu k § 49 odst. 4, abych to pak nemusel říkat v závěrečném slově, je to stejné ustanovení, které má zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a já si myslím, že přes námitky, které pan kolega Matulka vznáší, je toto ustanovení dobře. Prostě jsou výjimečné situace, kdy se parlament musí sejít neprodleně a nemůže obstrukce jednoho klubu zabránit vyhlášení výjimečného stavu nebo projednání nějaké výjimečné situace, která nastane. A prostě přesně tak, jak je to ustanovení uděláno, dlouho se i v našem jednacím řádu přemýšlelo, nepochybně i v jednacím řádu Senátu, a přesně se snaží reagovat na to, že ta schůze se nemá scházet, ale sankce jsou jenom politického charakteru, a mohou být situace, kdy se potřebuje sejít dříve.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP