(pokračuje Benda)

Dovoluji si vám přednést bod opravdu legislativně technických změn, které vzešly z jednání s naší legislativou, případně legislativou senátní, a o kterých bych vás pak poprosil, abychom hlasovali najednou, protože mi nepřipadají, že by bylo potřeba hlasovat zvlášť.

První změna se týká usnesení ústavně právního výboru, kde v části 2/1 § 24 odst. 2 vypadla poznámka pod čarou. Tam je potřeba, aby byly pod tím doplněny poznámky pod čarou, a to tyto poznámky:

Poznámka 17: Čl. 16 odst. 2 Ústavy a poznámka 18: § 78 zák. č. 247/1995 Sb. Následující poznámky budou samozřejmě přečíslovány.

V části 2/6 § 52/2 vypadla rovněž poznámka pod čarou, a to poznámka 24, která by měla znít: "§ 17 a 43 zák. 148/1998 Sb.".

Třetí změna, kterou navrhuji a která je podle mě také technického rázu, se týká § 90 bodu 7 usnesení ústavně právního výboru, které jsme v podstatě mechanicky, aby bylo ve shodě, opsali z § 52 odst. 2, a dochází tam k nejasnosti na původní text. Takže v § 90 by slova "musí mít jiné přítomné osoby" bylo rozumné zaměnit za slova "musí mít další přítomné osoby oprávnění seznamovat se…" atd. Slovo "jiné" zaměnit za slovo "další".

A poslední změna, kterou navrhuji: Aby změna, která je provedena v § 118 v odst. 4, kde místo "lhůta pro vystoupení se omezuje" jsme navrhli "lhůta pro vystoupení se stanoví", byla promítnuta do § 119 odst. 2, § 123 odst. 2 a § 132 odst. 3 tohoto návrhu zákona. Zase místo "se omezuje" se nahrazuje slovy "se stanoví".

To jsou všechny změny a prosil bych, aby se pak o nich hlasovalo jako o jednom návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Bendovi. Dávám slovo k faktické poznámce panu poslanci Matulkovi, poté řádně přihlášený pan poslanec Jičínský.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Mám faktickou trojpoznámku. To nejdůležitější na konec.

V prvé řadě, před volbami jsme měli dva senátory a pro tento počet by toto ustanovení bylo stejně diskriminační.

Za druhé, pokud jde o řešení výjimečných situací, je jiná právní úprava, o které pan poslanec Benda samozřejmě velmi dobře ví.

A třetí poznámka, kvůli které jsem se hlavně přihlásil: Upozornili mě na to kolegové, že při předkládání svých pozměňovacích návrhů jsem se snad přeřekl a někde jsem řekl místo "senátorů" "poslanci". Pak by to bylo asi nehlasovatelné. Doufám, že pan zpravodaj to správně přeloží.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Slovo má řádně přihlášený pan poslanec Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní předsedající, kolegové, kolegyně, nejdřív jednu poznámku k diskusi, která tu byla mezi poslancem Matulkou a poslancem Bendou. Ta diskuse je pokračováním rozpravy, která v této věci byla vedena na společné schůzi obou ústavně právních výborů. Osobně nemám stejné stanovisko jako poslanec Matulka, pokud jde o pojetí mandátu. Osobně si myslím, že koncepce, která je u nás v ústavě, že každý jednotlivý poslanec má právo podávat návrhy zákonů, není nesporná. Je řada zemí, kde takovéto právo se spojuje s právem skupiny, která je tak velká, jako je minimum pro založení poslaneckého klubu. Takže v tomto směru jeho argumentaci nesdílím.

Ale pokud bychom chtěli brát i jistá objektivní kritéria na počet senátorů, kteří mají právo založit senátorský klub, pak by asi mělo být stejné, jako je u Poslanecké sněmovny, byť jsem si vědom rozdílu ve volebním systému, a v tomto směru by čtyři senátoři stačili, protože Senát má méně, než je polovina Poslanecké sněmovny. Takže to k této věci.

Jinak jedním z vážných problémů, o kterých se diskutovalo na společné schůzi, byla otázka § 46, což jest oprávnění orgánů Senátu požadovat informace a vysvětlení. Byl tam podán i pozměňovací návrh v této věci. Nebyl jsem jeho původcem, ale sám jsem tento návrh podporoval, a protože ten, kdo tento návrh předkládal, oné schůzi tento návrh nepředložil, předkládám jej nyní. Je to problém, a myslím, že by bylo vhodné tomu věnovat jistou pozornost, protože jde o dost závažnou ústavně právní otázku.

Jednací řád Senátu počítá v § 12 s právem senátorů požadovat informace. To právo je obdobné jako u poslanců, a jestliže poslanci mají právo obracet se na vedoucí správních orgánů apod., potom samozřejmě toto právo musí mít i senátoři. Ale jinak ústava vymezuje vztahy nejvyšších ústavních orgánů specifickým způsobem. To znamená vztahy vlády k parlamentu jsou vztahy Poslanecké sněmovny a vlády. Pokud jde o vztahy Senátu a vlády, ty připadají v úvahu jenom ve specifických otázkách, když např. není Poslanecká sněmovna a fungoval by Senát jako parlament, potom návrh zákonného opatření předkládá vláda, rozhoduje o něm parlament. To jsou případně určité zvláštní situace podle ústavního zákona o bezpečnosti státu. Tyto situace jsou ústavně popsány a z tohoto hlediska mám skutečně za to, že § 46 - oprávnění orgánů Senátu požadovat informace a vysvětlení - který dává toto právo k členům vlády atd., je nad rámec ústavního vymezení role Senátu, a z tohoto hlediska navrhuji, aby § 46 byl vypuštěn.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Jičínskému. Ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Registruji přihlášku, udílím vám slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Vážená paní předsedající, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, pan poslanec Jičínský tady velmi pěkně vylíčil, že Senát je trochu něco jiného než Poslanecká sněmovna. Já s ním souhlasím, a proto doporučuji, aby byl přijat tento návrh:

V § 20 odst. 1 věta první: "K ustanovení senátorského klubu je třeba nejméně tří senátorů."

Zdůvodňuji to tím, co tady říkal poslanec Jičínský, že postavení Senátu je poněkud odlišné od postavení Poslanecké sněmovny, a proto i to kvorum by mělo být nižší pro ustavení senátorského klubu, než je tomu v Poslanecké sněmovně. Navrhuji, aby to byli tři senátoři. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se, zda se dále někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu. Ptám se pana navrhovatele a pana zpravodaje, zda si přejí přednést závěrečná slova. Není tomu tak, tedy jim neudílím slovo. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu senátoru Zemanovi za jeho účast při projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1994 Sb.,
o vyšších soudních úřednících, ve znění zákona č. 152/1995 Sb.
/sněmovní tisk 51/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní ministr spravedlnosti Otakar Motejl, kterého prosím, aby se ujal slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP