(pokračuje Klaus)

Nechtěl jsem rušit hlasování, ale prosím pana poslance Ouzkého a seskupení tam vpravo vzadu, aby respektovali, že se nacházíme při jednání Poslanecké sněmovny.

 

Čtvrtý návrh je návrh pana poslance Plevy vyřadit z programu bod číslo 50 - volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 5 ze 190 přítomných 129 hlasovalo pro, 51 proti. Návrh byl též přijat.

 

Nyní je návrh pana poslance Palase - vyřadit z programu bod číslo 4, což je tak dlouhý text, že ho nebudu číst. Opakuji - bod číslo 4.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro vyřazení bodu číslo 4, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 6 z přítomných 190 hlasovalo 135 pro, proti 46. I tento návrh byl přijat.

 

Nyní je návrh pana poslance Mlynáře - přeřadit bod číslo 3 na pátek 5. února ráno.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přeřazení tohoto bodu, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 7 z přítomných 190 poslanců 185 hlasovalo pro, 1 hlasoval proti. I tento návrh byl přijat.

 

Nyní si nejsem jist, jestli nedošlo k nějaké domluvě mezi panem poslancem Brožíkem a panem poslancem Vidímem. Respektuji, že předseda volební komise je v dané chvíli osoba zodpovědná.

 

Poslanec Jan Vidím: Skutečně musím konstatovat, že podle zákona o jednacím řádu je návrh nehlasovatelný, resp. pokud by Poslanecká sněmovna chtěla zasedat ještě 16. února, pak je možné o tomto návrhu hlasovat. Domnívám se však, že není zájmem Poslanecké sněmovny v tento den ještě zasedat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: I když se radím s místopředsedy, nabývám dojmu, že má pan poslanec Vidím pravdu. Proto o tom nedám hlasovat.

 

Poslední návrh je návrh pana poslance Tlustého přeřadit bod číslo 16 za bod 24 z důvodů služební cesty.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 8 z přítomných 190 poslanců 170 hlasovalo pro a 2 hlasovali proti. Čili i tento návrh byl schválen.

 

Nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Zahajuji hlasování o celém návrhu pořadu schůze. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 9 z přítomných 190 hlasovalo 187 pro, nikdo nebyl proti. Pořad schůze byl tedy schválen.

 

V tuto chvíli přistoupíme k prvému bodu tohoto schváleného pořadu, jímž je

 

1.
Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona,
kterým se mění a doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky
/sněmovní tisk 1/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím pana poslance Vojtěcha Filipa.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Vážená vládo, vážené paní a pánové, dovolte mi, abych byl na úvod druhého čtení poměrně stručný. Při projednávání prvého čtení tohoto návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, jsem slíbil Poslanecké sněmovně, že dodám dva materiály. Nebudu komentovat to, co řekne zpravodaj - že jsem nebyl úspěšný v ústavně právním výboru. Budu komentovat jinou věc, tj. můj příslib. Slíbil jsem komparativní porovnání, jakým způsobem se v jednotlivých státech v Evropě projednávají referenda, jakým způsobem jsou vyhlašována, jaký je postup v těchto státech.

Vzhledem k tomu, že jsem přecenil své síly a mezi prvním a druhým čtením se mi nepodařilo tuto komparativní práci dokončit a nemám materiál, který jsem chtěl předložit sněmovně, abych určitým způsobem mohl dokumentovat, že návrh, který jsem předložil, je vhodný k projednání, dávám v tuto chvíli návrh podle § 63 odstavec 1 písmeno a) zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny na odročení projednání tohoto bodu, a to nejméně do březnové schůze sněmovny.

Vážený pane předsedo, myslím, že o tomto návrhu je v souladu s § 72 odstavec 1 možné hlasovat bez rozpravy. Je na vás, jakým způsobem s mým návrhem naložíte. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, myslím, že je to procedurální návrh, o kterém můžeme hlasovat ihned. Já tento návrh akceptuji a jsem připraven dát o něm hlasovat. Nechám odhlásit pány poslance a poslankyně, protože myslím, že řada poslanců opustila sál. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

Jestliže jste přihlášeni, dávám hlasovat o návrhu pana poslance Filipa na odročení bodu 1 našeho programu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 10 z přítomných 179 poslanců 104 hlasovalo pro a 50 proti. Tento návrh byl tedy přijat. Děkuji.

 

Dalším bodem schváleného programu je

 

2.
Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání ústavního zákona
o lidovém hlasování (referendu)
/sněmovní tisk 18/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím zástupce navrhovatelů poslance Zdeňka Jičínského.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP