Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Jako třetí se přihlásil poslanec Radim Turek.

 

Poslanec Radim Turek: Pane předsedo, vládo, dámy a pánové, dovolte, abych navrhl stažení bodu č. 54 - "Rozpočet Fondu dětí a mládeže pro rok 1999". Jako zpravodaj výboru bych chtěl oznámit, že jsme projednali tento bod a usnesli jsme se, abychom vrátili tento bod ještě k dopracování a k určitým korekturám. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano.

Pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, vážená vládo, navrhuji vyřadit z pořadu této schůze bod č. 50 - Návrh na volbu člena Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání" a tento bod zařadit na příští schůzi.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji, ano.

Jako pátý pan poslanec Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl vyřazení z programu této schůze bodu č. 4 - "Návrh poslanců Josefa Luxe, Pavla Peška a dalších na vydání zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně a doplnění zákona ČNR č. 569/91 Sb., o pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 357/92 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 31.

Návrh odůvodňuji tím, že zemědělský výbor nedoprojednal tento návrh zákona. Potřebujeme některé věci ujasnit. Žádal bych vás o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, děkuji.

Prosím pana poslance Mlynáře.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedající, vážená vládo, chtěl bych navrhnout přeřazení bodu č. 3, to je senátní návrh zákona o svobodném přístupu k informacím, tak aby byl projednáván v pátek ráno. Důvod je prostý. Zpravodajka pro plénum paní poslankyně Horníková má chřipku a do pátku by se měla již uzdravit. Vzhledem k tomu, že jde o složitou materii, myslím, že změna zpravodaje by nebyla ku prospěchu věci. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Pane předsedo, pane premiére, vládo, dovolte mi, abych i já si dovolil navrhnout doplnění bodu programu dnešní zahájené 9. schůze, a to bod, který se bude zvát "Návrh na volbu členů dozorčí rady Fondu národního majetku ČR". Doporučoval bych, aby tento bod byl zařazen za stávající bod 51 - "Návrh na dovolbu členů prezidia", a to z toho důvodu, že ve smyslu zákona 171/92 Sb. tato sněmovna má právo nominovat členy dozorčí rady a také je volit. Proto bych požádal předsedu volební komise pana kolegu Vidíma, aby využil možnosti vyhlásit jakýsi time pro předložení návrhů a aby tato volba proběhla tedy příští týden.

Chtěl bych upozornit sněmovnu, že přestože i prezidium funguje v omezeném počtu šesti lidí, ze zákona nemůže již prezidium projednávat některé věci, protože zde potřebuje stanoviska a rozhodnutí dozorčí rady, a proto se velice přimlouvám, abychom tento bod zařadili do programu a zvolili dozorčí radu FNM. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. To byly všechny písemné přihlášky do diskuse. Hlásí se ještě někdo s pozměňovacím nebo doplňujícím návrhem k návrhu pořadu? Pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, chci navrhnout přeřazení bodu č. 16 jako poslední bod v rámci prvních čtení, to je za bod 24. Důvodem je služební cesta, to je řádná omluva předkladatele tohoto tisku pana poslance Payna. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě někdo s jiným návrhem? Pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, rád bych reagoval na námět kolegy poslance Brožíka. Je mi upřímně líto, ale bohužel zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny respektive jeho druhá příloha, tedy volební řád, neumožňuje tento postup, protože je nezbytné dodržet lhůtu 10 dní mezi odevzdáním kandidátů volební komisi a volbou. Čili i kdybych lhůtu vyhlásil na dnešek na 18.00 hodinu, například pro odevzdání návrhů kandidátů, pak by bylo možno provést volbu nejdříve v úterý 16. února. Já mám obavu, že toho dne již Poslanecká sněmovna nebude zasedat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já doufám, že si to páni poslanci mezi sebou kuloárně vyřeší. V každém případě se znovu táži, jestli ještě někdo jiný se hlásí k otázce pořadu programu schůze. Jestli ne, tak dám hlasovat o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém byly podány. Prosím, abyste se zaregistrovali všichni ti, kdo jste tak zatím neučinili.

Jako první byl návrh pana poslance Kühnla zařadit bod, který jsem si zestručněně zapsal jako "Informace ministra financí o dopadu revidované prognózy vývoje české ekonomiky na schválený státní rozpočet". Je to zhruba přesně. A navíc ještě pan poslanec navrhuje, aby se to stalo prvním bodem celého jednání. (Námitky poslance Kühnla z pléna.)

Dobře, to jsem neslyšel, ale beru to na vědomí - příští týden, příští úterý.

Doufám, že všichni i z tohoto ústního podání dobře vědí, o čem se hlasuje. Pánové, prosím vás, já tedy v tuto chvíli zahájím hlasování.

 

Kdo je pro návrh pana poslance Kühnla zařadit nový bod do programu, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 2 ze 188 přítomných 96 hlasovalo pro, 60 proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní se hlasuje o návrhu pana poslance Kováčika, také návrh na první bod příští úterý, návrh bodu "Zpráva vlády ČR o aktuální situaci vzniklé na trhu vepřového masa v souvislosti s obnovením dovozu této komodity a na trhu mléka v souvislosti s krizí odbytu prvovýrobců a o možnostech řešení této situace".

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 3 ze 190 přítomných 110 hlasovalo pro, 29 hlasovalo proti. Návrh byl přijat.

Odpustím si komentář, které hlasy přijaly tento návrh.

 

Třetí je návrh pana poslance Turka, což je návrh na stažení bodu č. 54, tedy bodu, který se týká rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 1999.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro stažení tohoto bodu z programu, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 4 z přítomných 190 poslanců 176 hlasovalo pro, 4 proti. Návrh byl též přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP