(pokračuje Kavan)

V tomto usnesení, kterého se všichni držíme včetně mě, o vyhodnocování obsahu, natož o nějakém zasahování do obsahu není ani slovo. To za prvé.

Poslední poznámku k tomu: Samozřejmě jako Ministerstvo zahraničních věcí monitorujeme, studujeme anglické překlady, detailní překlady vysílání v jazyce farsí, abychom věděli, co se vysílá, ne abychom do tohoto vysílání jakýmkoli způsobem zasahovali. Na to ani ministerstvo, ani vláda právo nemá. Ale abych mohl vládu informovat, že vysílání Rádia Svobodná Evropa v Íránu se svým obsahem nijak neliší od vysílání 24 dalších zahraničních stanic, že je objektivní a vyvážené, a abych třeba mohl položit otázku, proč tato stanice je interpretována jinak, tak musím to vysílání znát a musím analyzovat obsah toho vysílání. To je něco jiného než jakákoli snaha o zasahování. Držíme se přesně usnesení vlády. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji ministru Kavanovi. Udílím slovo panu poslanci Exnerovi.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, z tisku 102 se dovídáme, že podepsaná smlouva o pětiletém pronájmu budovy bývalého Federálního shromáždění byla uzavřena v prosinci 1994, je tedy dosti pravděpodobné, že celý problém by mohl skončit s tím, že pronájem budovy v letošním roce skončí a my bychom všechny tyto starosti asi přestali mít. Vzhledem k tomu, že nic nenasvědčuje tomu, že by se Rádio Svobodná Evropa - Rádio Svoboda chystalo na změnu a opuštění této budovy, chtěl bych v té souvislosti upozornit na to, že by bylo možné sdělit, jestli se chystá prodloužení té nájemní smlouvy týkající se budovy Federálního shromáždění a jestli to má být za stejných podmínek, za jakých dosud tento podle mého názoru ostudný pronájem probíhá.

Pan ministr Kočárník, bývalý místopředseda vlády a ministr financí, mi v odpovědi na interpelaci v této věci v době, kdy byl ve funkci, sdělil, že podmínky té nájemní smlouvy a nízký nájem jsou reakcí na to, že Česká republika má vyjádřit dík Rádiu Svobodná Evropa - Rádiu Svoboda za přínos k nastolení demokracie a lidských práv v Československu, resp. v České republice.

Chtěl bych vědět v té souvislosti, jestli je možné při projednávání této věci zde říci, zdali tou pětiletou lhůtou budou tyto okolnosti již vyčerpány, nebo jestli se vláda chystá pokračovat v té smlouvě, případně co je přímo v té vlastní nájemní smlouvě uvedeno o pokračování možného pronájmu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji poslanci Exnerovi. Táži se, zda se dále někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Rozpravu končím. Pan poslanec Payne, prosím, aby mě sledoval, navrhl usnesení, že Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Miloše Zemana na interpelaci poslance Jiřího Payna ve věci zasahování vlády do činnosti nestátních právnických osob. Je to tak, pane poslanče? (Souhlas.) Aby kolegové, kteří dobíhají do Poslanecké sněmovny, neutrpěli úraz, budeme hlasovat v 10.36 minut.

V tuto chvíli vás na žádost z pléna odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Hlasováním rozhodneme o návrhu pana poslance Payna, bude to v hlasování pořadové číslo 40, které zahajuji a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 40 se z přítomných 149 vyslovilo pro 81, proti bylo 65. Tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali interpelace na předsedu vlády. Další písemnou interpelací je interpelace pana poslance Václava Exnera na ministra zahraničních věcí Jana Kavana ve věci hlasování České republiky proti rezoluci Za svět bez jaderných zbraní: Potřeba nové agendy na 53. Valném shromáždění OSN. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 98. Udílím slovo panu poslanci Exnerovi, čímž současně otevírám rozpravu.

 

Poslanec Václav Exner: Dámy a pánové, Valné shromáždění OSN v letošním roce projednávalo nebo projednává několik rezolucí týkajících se problematiky jaderných zbraní. Mezi nimi také rezoluci skupiny států, kterou vede Irská republika a Švédsko, s názvem Nová agenda: Svět bez jaderných zbraní. Česká republika byla mezi poměrně malým počtem zemí, které se vyjádřily proti této rezoluci. Pro mnoho našich občanů to bylo překvapivé vyjádření postoje České republiky. Proto jsem se zeptal ministra zahraničních věcí na hlasování v této záležitosti a na některé věci, které s tím celkově souvisejí.

V odpovědi mně pan ministr zahraničních věcí Jan Kavan naznačuje určitý rozdíl u něj osobně, mezi jeho osobním přístupem k problematice a oficiálním přístupem České republiky. Naznačuje mi, že pokud jde o něj - a vyjádřil to i v některých svých projevech - je jednoznačně pro svět bez jaderných zbraní. Pokud jde o oficiální přístup, vysvětluje určité aspekty toho, proč Česká republika volí takový postoj, jaký volí.

Na druhé straně také v odpovědi a v mnohých dalších vyjádřeních jeho i některých dalších představitelů ministerstva se vyjadřuje rozdíl mezi přístupem České republiky k problematice jaderných zbraní teď a po vstupu do Severoatlantické aliance. Požádal jsem pana ministra, aby mi vysvětlil, jakým směrem lze očekávat změnu přístupu o přijetí České republiky do Severoatlantické aliance.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP