Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
14. ledna v 9.01 hodin

Přítomno: 193 poslanců

 

(Schůze zahájena 9.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážené kolegyně, vážení kolegové, zahajuji dnešní jednání a všechny, kteří zde jste, vás vítám a žádám, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo z vás žádá o vydání karty náhradní. Takou žádost zatím nemám, tak bych vás žádal, abyste  případně v průběhu jednání mi tuto skutečnost oznámili, pokud u někoho nastane.

Dnes po projednání odpovědí na interpelace budeme pokračovat v přerušeném projednávání bodů 9 a 10, ale nyní nám zákon ukládá, abychom projednávali bod číslo

 

21.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

 

Na pořad jednání 8. schůze sněmovny je předloženo 6 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nejsou spokojeni, a z tohoto důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny.

Kolegyně a kolegové, dříve než začneme projednávat tyto odpovědi vás podle § 112 odst. 3 zákona č. 90 z roku 1995 o jednacím řádu Poslanecké sněmovny musím seznámit se skutečností, nebo se sdělením pana poslance Karla Vymětala ze dne 11. prosince 1998, který neobdržel v zákonem stanovené lhůtě odpověď na svou interpelaci ze dne 19. října 1998 ve věci dostatečného řešení finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu Finančního úřadu v Karviné pro rok 1999 v oboru dotace na základní dopravní obslužnost, adresovanou ministru dopravy a spojů panu Antonínu Peltrámovi. Je mi líto, ale musím požádat předsedu vlády, aby na tuto skutečnost příslušného ministra upozornil, aby ministr odpověděl. Hlásí se předseda vlády. Hovořit bude předseda vlády, prosím, pane předsedo.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážená sněmovno, pan poslanec Vymětal mě na tuto skutečnost včera upozornil. Pana ministra Peltráma jsem se dotázal, o co jde. Tvrdil, že první interpelaci nedostal, na druhou odpověděl v termínu. Nechci teď spekulovat o tom, zda náhodou nedošlo k chybě pošty. V každém případě vina je vždy na straně příjemce této informace, nikdy ne na straně odesilatele. Proto se panu poslanci upřímně omlouvám a slibuji, že v případě této interpelace upozorním pány ministry na nutnost odpovídat včas.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji předsedovi vlády. Myslím, že v tuto chvíli se můžeme věnovat projednávání interpelací, nicméně ještě předtím, než otevřu rozpravu, hlásí se o slovo místopředseda sněmovny Ivan Langer. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, pane premiére, členové vlády, kolegyně a kolegové. Já jsem požádal, aby byla v bloku písemných interpelací zařazena také moje písemná interpelace na ministra vnitra Václava Grulicha ve věci tzv. koordinační a analytické skupiny, nicméně dnes jsem se telefonicky dotázal sekretariátu ministra vnitra, zda pan ministr bude přítomen projednávání této písemné interpelace. Bylo mi sděleno, že i nadále ze zdravotních důvodů setrvává v pracovní neschopnosti, a já si proto myslím, že by bylo nekorektní v jeho nepřítomnosti tuto interpelaci projednávat. Chtěl bych vás požádat o její přeřazení na příští blok písemných interpelací na příští plénum.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Rozumím tomu jako formální návrh na odročení projednávání odpovědi na interpelaci pana místopředsedy Langra na ministra vnitra Václava Grulicha do příští schůze Poslanecké sněmovny.

Kolegyně a kolegové, o tomto návrhu rozhodneme bez rozpravy. Já vás odhlašovat nemusím, protože jste postupně docházeli.

 

Poslanecká sněmovna je usnášeníschopná, čili o tomto návrhu pana poslance Langra rozhodneme hlasováním pořadové číslo 37, které jsem zahájil.

Kdo souhlasí s odročením, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Jaksi - obávám se, že tentokrát chyba není na mé straně, neb mačkám, jak to jde. Už je zapnuto. Je někdo proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 84 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo. Tímto jsme odročili projednávání odpovědi na písemnou interpelaci pana místopředsedy Langra na ministra vnitra Václava Grulicha.

 

Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli vás seznámím s omluvami, které jsou k dispozici pro tento jednací den. Omluven je pan ministr Eduard Zeman, které ho zde ale vidím. Omluva zní na dlouhodobě plánovanou pracovní cestu na Slovensko. Upřesníme to - jedná se o odpolední část našeho jednání. Dalším omluveným je ministr vnitra Václav Grulich, tak jak zde již zaznělo, z důvodu nemoci.

V tuto chvíli budeme projednávat odpovědi na písemné interpelace adresované na předsedu vlády Miloše Zemana. Předseda vlády Miloš Zeman odpověděl na interpelaci poslankyně Zuzky Rujbrové ve věci "akce čisté ruce". Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 97. V tuto chvíli, kolegyně a kolegové, otevírám rozpravu k této interpelaci a táži se, kdo se do ní hlásí. Jako první se hlásí do rozpravy paní poslankyně Zuzka Rujbrová a já ji žádám, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pane předsedající, pane předsedo vlády, dámy a pánové. Ve své interpelaci jsem se dotazovala pana premiéra Zemana, jakým způsobem jsou ze strany Fondu národního majetku plněny povinnosti, které vyplývají ze zákona č. 61 z roku 1996, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, tedy i zákona, který stručně nazýváme zákonem proti praní špinavých peněz, a zda Ministerstvo financí důsledně uplatňuje své kontrolní a sankční pravomoci, které mu právě tento zákon umožňuje. Argumentovala jsem tím, že sama skutečnost, že Fond národního majetku není výslovně jako povinný subjekt v zákoně o praní špinavých peněz jmenován, neznamená, že by se na něj právě tento zákon nevztahoval.

Fond je specifickou, zákonem určenou právnickou osobou, jejíž působnost je v zákoně vymezena pouze demonstrativně. Jako předmět jeho podnikání je v Obchodním rejstříku uvedena činnost určená jako pod písmenem g) uzavírání smlouvy o prodeji podniků, jejich organizačních složek a části jejich majetku, přitom využívá zejména veřejných soutěží a aukcí. Tato činnost potom - a je to zřejmé jak z tisku, tak i například z Obchodního věstníku - prokazatelně má charakter provádění dražeb. Ty také fond svým jménem vyhlašuje a zákon o praní špinavých peněz dopadá i na finanční situace, které jsou definovány mimo jiné též jako právnické nebo fyzické osoby, které provozují dražby mimo exekuci, obchody s nemovitostmi, finanční pronájem nebo finanční činnosti. Je tedy zřejmé, ať už byl původní zájem zákona o praní špinavých peněz jakýkoliv, na Fond národního majetku se vztahuje, protože jsou splněny podmínky tohoto zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP