(pokračuje Rujbrová)

Zákon definuje neobvyklý obchod jako jednání, které svou povahou, obsahem nebo výjimečností zjevně vybočuje z běžného rozsahu nebo charakteru obchodu určitého druhu nebo určité osoby. Podobných obchodů uskutečnil Fond v uplynulých letech celou řadu. Přitom by mělo být samozřejmostí, že měl právě v těchto obchodech hájit zájmy státu na uhrazení částek, které představují kupní cenu privatizovaného majetku, a na tom, že uzavírané obchody nebudou třeba v rozporu se zákonem o politických stranách, jak se pravděpodobně stalo při privatizaci podniku TELECOM.

Zeptala jsem se, zda od účinnosti zákona č. 61/96, to je od 1. 7. 1996, plnil Fond svoji oznamovací povinnost vůči Ministerstvu financí ČR o tom, odkud pocházejí finanční prostředky nabyvatelů privatizovaného majetku, a pokud ano, v kolika a v kterých případech. Také jsem se dotazovala, zda a v kterých případech uplatnilo Ministerstvo financí svoji kontrolní a sankční pravomoc vůči Fondu národního majetku.

Přiznám se, že odpověď pana premiéra mě překvapila. Na fond se prý zákon o praní špinavých peněz nevztahuje. Stručná argumentace poukazuje na zákony upravující činnost Fondu národního majetku č. 171/91 a 92/91, které samozřejmě tuto problematiku neřeší. To by ovšem nevylučovalo nepřímou novelizaci později přijatým zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, tedy zákonem 61/96 Sb.

Dalším argumentem v odpovědi je znění odstavce 4 § 1 tohoto zákona, který z obchodů podléhajících zákonem stanovené kontrole vyjímá jednání, které spočívá v plnění povinnosti stanovené v zákoně nebo v rozhodnutí státního orgánu. Nevím ale, proč právě toto ustanovení by mělo fond z povinností stanovených zákonem o praní špinavých peněz vylučovat. Přece zákonné zmocnění provádět určitý typ obchodů nelze srovnávat s povinnostmi, které ze zákona vyplývají přímo a mohu zmínit např. povinnosti vyplývající z daňových zákonů. Potom bych se musela zeptat, na koho by se vůbec při podobném výkladu zákon o praní špinavých peněz vztahoval.

Přiznám se také, že na odpovědi pana premiéra mě mrzí její ladění v duchu splnění zákonné povinnosti reagovat na interpelaci poslance, která zřejmě stejně jako za minulé vlády je chápána jako obtěžování nebo kritika. Chtěla bych proto pana premiéra ujistit, že šlo o dobře míněný námět ke zvýšení možnosti vládní kontroly nad Fondem národního majetku, a tím i k realizaci slibované "akce čisté ruce". Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní poslankyni Rujbrové. Ptám se, kdo se dál hlásí do rozpravy. Do rozpravy se hlásí předseda vlády, který může přistoupit k řečništi a ujmout se slova.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych ujistit paní poslankyni Rujbrovou, že moje odpověď na její dotaz nebyla samozřejmě projevem nezájmu, ať už o akci čisté ruce, nebo o boj proti ekonomické kriminalitě obecně, ale projevem našeho rozdílného právního názoru na to, kde máme tento boj vést.

Chtěl vás upozornit, že Fond národního majetku pouze realizuje příslušná rozhodnutí státu o privatizaci ve smyslu ustanovení § 10 zákona 92/91 Sb. a těmito rozhodnutími je Fond vázán. Jinými slovy budeme-li v rámci akce čisté ruce někoho postihovat za jeho neadekvátní rozhodnutí, pak to bude spíše autor nebo autoři tohoto rozhodnutí než jeho pouhý úřednický vykonavatel.

Nechci se teď pouštět do právního sporu, k němuž jsem si vyžádal i stanovisko Ministerstva financí. V každém případě se domnívám, že podvody při privatizaci, resp. tunelování byly jenom zčásti spojeny s potenciálním praním špinavých peněz, protože i tehdy, jestliže nedochází k žádnému praní špinavých peněz, může docházet k nápadně nevýhodným obchodům z jiných důvodů. Nechci teď uvádět konkrétní případy, které zkoumá příslušná komise. Uvedl bych pouze pro ilustraci jeden z nich, to je privatizace Třineckých železáren, která je předmětem našeho zkoumání a kde mimo jiné došlo po uplynutí zákonem stanovené měsíční lhůty k podle našeho názoru neoprávněnému vrácení asi 500 milionů náhrady ekologických škod Třineckým železárnám na základě usnesení tehdejší vlády. Ale opakuji - z toho můžeme vinit vládu jako celek a těžko toho, kdo tyto převody realizoval.

Vážení kolegové, vážené kolegyně chtěl bych ujistit paní poslankyni Zuzku Rujbrovou i vás všechny, že jsem se již setkal s novým předsedou Fondu národního majetku panem Michalem Hrubým, že v blízké budoucnosti plánuji setkání s oběma zvolenými místopředsedy Fondu panem Stiessem a mým jmenovcem, nikoli příbuzným, panem Zemanem, a že je v těchto dvou případech - v prvním se tak již stalo - hodlám upozornit na vhodnost zákonem stanovené a vymezené spolupráce Fondu jak s Vládním výborem pro ochranu ekonomických zájmů, tak s dalšími institucemi při oznamování případů podezřelých obchodů. Ale znovu opakuji - zákon sám nedává Fondu možnost takové věci v podstatě vyšetřovacího typu realizovat ve své vnitřní struktuře. Na Ministerstvu financí je specializované pracoviště zabývající se praním špinavých peněz a já bych považoval za krajně neefektivní, kdyby si každá instituce zřizovala pracoviště obdobného zaměření, protože by tím došlo nikoli ke zvýšení, ale naopak rozptýlením odborníků ke snížení efektivity při odhalování této jistě trestuhodné činnosti.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji předsedovi vlády. Táži se, zda se někdo dál hlásí do rozpravy. Vidím zdviženou ruku paní poslankyně Rujbrové, a proto ji žádám, aby se ujala slova. Prosím, paní kolegyně, můžete hovořit.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji. Chtěla bych jen velmi stručně reagovat na to, co zde v této chvíli uvedl pan premiér, protože předmětem mé interpelace v žádném případě nebylo zpochybňovat konkrétní rozhodnutí o privatizaci, ale nabídnout možnost kontroly realizace této privatizace ze strany Fondu národního majetku, který v těchto obchodech vystupoval jako samostatný subjekt, byť s pověřením vlády, a měl také velmi širokou pravomoc způsob privatizace ovlivnit, měl a jsem přesvědčena i teď, po odpovědi pana premiéra, že má možnost zjistit obchody, které jsou v rozporu s běžnými obchody, obchody, při nichž může docházet k praní špinavých peněz. Jsem stále přesvědčena o tom, že měl tyto obchody, pokud je zjistil, oznámit Ministerstvu financí, které mohlo jiným způsobem zakročit. Tím jsem nechtěla říci, že by měly být vytvářeny další instituce, další orgány v rámci akce čisté ruce, ale že by mohlo a mělo být využito těch zákonů, které máme, abychom akci čisté ruce realizovali v praxi.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Dále se do rozpravy nikdo nehlásí, tudíž rozpravu uzavírám. Jenom se táži paní navrhovatelky, zda jsem správně rozuměl tomu, že nenavrhovala žádné usnesení v průběhu rozpravy. Nenavrhovala.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP