Čtvrtek 11. prosince 1997

 

(pokračuje Honajzer)

Oznamuji vám, že dalším bodem je

 

40.
Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb.,
o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 219/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu a prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně spravedlnosti paní Vlasta Parkanová a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Ivan Vrzal.

Pozměňovací návrhy přednesené v opakovaném druhém čtení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 219/5. Žádám pana poslance Vrzala, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou podle § 95 odst. 2 našeho jednacího řádu otevírám. Písemné přihlášky do rozpravy nemám. Táži se, zda se hlásí někdo z pléna. Nevidím nikoho. Omlouvám se panu poslanci Grégrovi, on mi už v průběhu předchozího zákona poslal písemnou přihlášku. Samozřejmě má právo v tomto okamžiku vystoupit.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, k tomuto zákonu jsem navrhl doprovodné usnesení. Ve třetím čtení v souladu s § 95 odst. 2 jednacího řádu navrhuji formální úpravu textu. Dovolte, abych přečetl původní usnesení a zdůraznil navrženou úpravu.

Původní doprovodné usnesení znělo: Poslanecká sněmovna považuje vládní návrh zákona tisk 219, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, za opatření, které řeší jen malou část problémů s uplatňováním konkursního práva u soudu. Navíc dosavadní konkursní zákon svým pojetím není v dostatečném souladu s konkursním právem zemí Evropské unie. Poslanecká sněmovna proto žádá vládu, aby urychleně předložila zcela rekodifikované znění tohoto zákona, které by bylo v souladu s obvyklou evropskou úpravou preferující mj. i v zájmu věřitele možnou revitalizaci podniku před pouhou likvidací.

Navrhuji zestručnění tohoto zákona. Bylo to projednáno i řadou členů hospodářského výboru, kteří tuto úpravu podporují. To znamená, aby zůstal pouze závěr: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby nejpozději do 31. 12. 1998 předložila rekodifikované znění tohoto zákona, které by bylo v souladu s obvyklou evropskou úpravou preferující mj. i v zájmu věřitele možnou revitalizaci podniku před pouhou likvidací. Jedná se o zestručnění a zkonkrétnění tohoto návrhu.

Prosím, abyste podpořili návrh, který považuji za velmi nutný v souvislosti s navazujícími zákony pro naše národní hospodářství.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Pokud jsem správně porozuměl panu poslanci Grégrovi, tak vlastně nenavrhoval nic do textu zákona, ale pouze modifikoval svůj původní návrh na doprovodné usnesení, o kterém budeme hlasovat v rámci projednávání tohoto bodu až poté, co schválíme, případně neschválíme tento zákon.

Pokud se nikdo další do rozpravy nehlásí, rozpravu končím a prosím zpravodaje Vrzala.

(Poslanec Grégr chce ještě něco říci.)

Rozpravu jsem již ukončil, pane poslanče. Budeme diskutovat ještě poté, co projednáme zákon o usnesení a pan zpravodaj Vrzal bude mít možnost vznést návrhy.

Má zájem paní předkladatelka přednést závěrečné slovo? Nemá. Pan zpravodaj má zájem přednést závěrečné slovo? Nemá.

Přistoupíme k další fázi. Za pár okamžiků poté, co nás pan poslanec Vrzal seznámí s návrhem postupu, který doporučuje, budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, byla přednesena řada pozměňovacích návrhů. Máte k dispozici materiál č. 219/5, podle kterého budeme hlasovat. Budeme hlasovat po jednotlivých písmenech s tím, že vás vždy upozorním na návrhy, které jsou případně konfliktní.

Ještě předtím bych rád uvedl k tomuto materiálu dvě poznámky. První poznámka - je tam dvakrát uveden návrh pana poslance Filipa. Budeme hlasovat pouze o jednom z nich, protože návrhy jsou totožné, pouze byly předneseny ve dvou čteních. Jsou to návrhy označené písmeny e) a h).

Pan poslanec Grégr souhlasí s tím, abychom hlasovali o stažení jeho návrhu. Vzhledem k tomu, že to nepřednesl v rozpravě, já vyjádřím záporné stanovisko a my bychom pak tento návrh nepodpořili.

Nyní přistoupíme k hlasování a budeme hlasovat o návrzích uvedených v písm. A s tím, že navrhuji, abychom zvláště hlasovali o návrzích A 1, A 4 a A 6 písm. c), protože tyto návrhy jsou v konfliktu s jinými návrhy a o ostatních můžeme rozhodnout v hlasování najednou, pokud nikdo nebude mít námitky.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pane předsedající, jménem klubu KSČM bych ráda požádala o 20 min. přestávku před hlasováním o jednotlivých návrzích.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Dobře, vyhlašuji přestávku do 11.23 h.

 

(Schůze byla přerušena v 11.04 hod.)

 

(Schůze opět zahájena v 11.26 hod.)

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Dámy a pánové, budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, případně o návrhu zákona, případně o doprovodném usnesení k tomuto návrhu zákona, jak nás za pár okamžiků bude informovat zpravodaj pan poslanec Vrzal.

Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Vás, dámy a pánové, prosím o klid, budeme hlasovat o návrhu zákona a bylo by dobré, abychom věděli, o čem hlasujeme a nedostávali se do situací, jak se nám stalo před chvílí, než vystoupil pan poslanec Kužílek.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, budeme postupovat, jak jsem uvedl před vyhlášením přestávky. Ještě před tím bych vám rád sdělil, že stanoviska zpravodaje i předkladatele jsou shodná, takže stanoviska, která budu prezentovat, jsou zároveň stanoviskem jak předkladatele, tak zpravodaje.

Budeme teď hlasovat o návrzích, které jsem uvedl, jako že o nich budeme hlasovat zvlášť, z hospodářského výboru. Nyní budeme hlasovat o návrhu A1. Stanovisko je záporné, protože tento návrh koliduje s návrhem C1 pana poslance Krampery a znění, které přednesl pan poslanec Krampera, se nám zdá lepší. Takže nedoporučuji přijmout tento pozměňovací návrh.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji. Ještě než dám hlasovat, řeknu, že s navrhovaným postupem souhlasím a nevidím nikoho, kdo by proti němu vznášel námitku.

 

Tudíž zahajuji hlasování pořadové číslo 159. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování skončilo tak, že pro hlasovalo 73 poslanců a proti 110. Tento návrh nebyl schválen.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Dále budeme hlasovat o návrhu A4 a upozorňuji, že tento návrh je v rozporu s návrhem C5 pana poslance Krampery. V tomto případě doporučuji přijmout návrh hospodářského výboru.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji a zahajuji hlasování pořadové číslo 160. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Oznamuji, že pro hlasovalo 169 poslanců, proti 16. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Posledním konfliktním návrhem je A6 písm. c), který se týká doby účinnosti tohoto zákona a koliduje s návrhem pana poslance Lukáše B2. Doporučuji přijmout návrh pana poslance Lukáše, čili hlasovat v tomto případě proti.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Takže hlasujeme o bodu A6 písm. c) a stanovisko navrhovatele i zpravodaje je záporné.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 161. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování skončilo tak, že pro hlasovalo 53 poslanců, proti 101. Tento návrh nebyl schválen.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Nyní můžeme hlasovat o zbývajících návrzích uvedených pod písmenem A. Stanovisko je kladné.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahajuji hlasování č. 162 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Pro hlasovalo 172 poslanců, nikdo proti. Návrh byl schválen.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Dále budeme hlasovat o návrzích pod písmenem B pana poslance Lukáše. Návrh číslo 1: stanovisko je kladné.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahajuji hlasování č. 163 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Oznamuji vám, že pro hlasovalo 173 poslanců, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ivan Vrzal: B2. Stanovisko: doporučuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahajuji hlasování č. 164. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Pro hlasovalo 171 poslanců, proti nikdo. Návrh byl schválen.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Dále budeme hlasovat o návrzích pana poslance Krampery uvedených pod písmenem C. Návrh C1 - doporučuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 165. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že pro hlasovalo 115 poslanců, proti 25. Tento návrh byl schválen.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Návrh C2 - nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 166. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Pro hlasovalo 17 poslanců, 121 proti. Návrh nebyl schválen.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Návrh C3 - nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 167. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování skončilo tak, že pro hlasovalo 20 poslanců, 99 proti. Návrh nebyl schválen.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Návrh C4 - nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 168. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Pro hlasovalo 18 poslanců, 156 proti. Návrh nebyl schválen.

 

Poslanec Ivan Vrzal: O návrhu C5 nemůžeme hlasovat, protože jsme přijali návrh hospodářského výboru A4.

Takže budeme hlasovat o návrhu označeném C6. Nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 169. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Oznamuji vám, že pro hlasovalo 19 poslanců, 121 proti. Návrh nebyl schválen.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Tím jsme vyčerpali návrhy pana poslance Krampery a přecházíme k návrhům pana poslance Gongola, uvedeným pod písmeny D.

Návrh D1 - nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 170. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování skončilo tak, že pro hlasovalo 24 poslanců, 137 proti. Návrh nebyl schválen.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Návrh D2 - nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 171. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Pro hlasovalo 76 poslanců, proti 91. Návrh nebyl schválen.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Návrh D3 - nedoporučuji a upozorňuji na to, že pokud nebude přijat, nebudeme moci hlasovat o návrhu D4.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 172. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Pro hlasovalo 76, proti 96 poslanců. Návrh nebyl schválen.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Návrh D5 - nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 173. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Pro hlasovalo 24 poslanců, proti 120. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Přicjházíme k návrhu pana poslance Filipa, který je uveden pod písmenem E, s tím, že potom výsledek je zároveň i hlasováním o písmenu H, protože návrh je totožný. Nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 174. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování skončilo tak, že pro hlasovalo 76 poslanců, proti 96. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Dále budeme hlasovat o návrzích pana poslance Zajíčka. Budou to návrhy uvedené pod písmenem G, protože návrh označený písmenem F pan poslanec Zajíček v rozpravě stáhl. Budeme hlasovat odděleně o těchto návrzích.

Budeme hlasovat o návrhu G1 - doporučuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 175. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování skončilo tak, že pro hlasovalo 101 poslanců, proti 12 poslanců. Návrh byl schválen.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Návrh G2 - doporučuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 176. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Pro hlasovalo 171 poslanců, proti jeden. Návrh byl schválen.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Posledním návrhem je návrh pana poslance Grégra, uvedený pod písmenem I. Po dohodě s panem poslancem Grégrem tedy konstatuji, že souhlasí s hlasováním proti tomuto návrhu, protože nestihl návrh na stažení přednést v rozpravě. Takže nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 177. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování skončilo tak, že pro hlasovali tři poslanci, proti 104. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Nyní je třeba hlasovat o celém návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Také se domnívám, že tomu tak je. Jenom připomínám, že pak ještě budeme hlasovat o usnesení - pokud bude samozřejmě přijat.

 

Přednesu tedy návrh usnesení, ve kterém Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 219, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahájil jsem hlasování č. 178 a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že pro hlasovalo 166 poslanců, proti 22. S návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Žádám ještě pana zpravodaje, aby přednesl návrh na doprovodné usnesení, jak jej modifikoval ve svém vystoupení pan poslanec Grégr.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Požádal bych o to pana poslance Grégra, protože to nebylo součástí sněmovního tisku a pan poslanec Grégr mi to nedal písemně. Pokud s tím tedy souhlasíte, sdělil by to pan poslanec Grégr.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Nevidím žádnou námitku, a proto prosím pana poslance Grégra, aby nám svůj modifikovaný návrh na usnesení přednesl.

 

Poslanec Miroslav Grégr: Já bych to zopakoval: "Poslanecká sněmovna žádá vládu aby nejpozději do 31. 12. 1998 předložila rekodifikované znění tohoto zákona, které by bylo v souladu s obvyklou evropskou úpravou, preferující mj. i v zájmu věřitele možnou revitalizaci podniku před pouhou likvidací." To je znění celého návrhu.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji vám, pane poslanče. Pan zpravodaj má právo se vyslovit.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Já bych jenom sdělil k tomuto usnesení, že paní ministryně nechává toto rozhodnutí na vůli sněmovně a já jako zpravodaj doporučuji přijetí tohoto usnesení.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji vám. Zahájil jsem hlasování č. 179 a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Oznamuji vám, že pro hlasovalo 150 poslanců, proti 4. Text doprovodného usnesení byl schválen.

 

Oznamuji vám, že jsme skončili projednávání tohoto bodu a chtěl bych poděkovat panu zpravodaji Vrzalovi za to, že nás provedl úskalími této složité normy, jako zpravodaj, velice dobře.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP