Čtvrtek 11. prosince 1997

 

(pokračuje Honajzer)

Dalším bodem jednání je

 

39.
Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Josefa Mandíka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje
zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)
/sněmovní tisk 167/ - třetí čtení

Zahajuji 3. čtení tohoto návrhu a prosím, aby místo u stolu zpravodajů zaujal zástupce navrhovatelů poslanec Josef Mandík a zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost pan poslanec Jan Vidím. Pozměňovací návrhy přednesené v opakovaném druhém čtení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 167/3. Žádám zpravodaje poslance Jana Vidíma, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou podle § 95, odst. 2 našeho jednacího řádu otevírám. Do rozpravy nemám žádných přihlášek, ani písemných, zdá se, že se nehlásí ani nikdo z pléna. Proto rozpravu končím a ptám se pana navrhovatele a zpravodaje, zda chtějí pronést závěrečné slovo. Pane navrhovateli, máte právo na závěrečné slovo. Pane poslanče Mandíku, prosím,

 

Poslanec Josef Mandík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si za navrhovatele říci. že všechny pozměňovací návrhy, které byly předneseny ve druhém čtení, navrhovatel podporuje, až na bod č. 8 a 9 návrhu poslance Vidíma. Jejich zdůvodnění zde přednesl můj kolega poslanec Filip. Jenom připomenu, že je to především z důvodu, že tyto pozměňovací návrhy jsou úplně mimo záměr navrhovatele k novele zákona o zbraních a střelivu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji. Poprosím pana zpravodaje o závěrečné slovo. Myslím, že dostane příležitost jako zpravodaj vyjadřovat se k hlasování o pozměňovacích návrzích za vás oba dva, to je za předkladatele i zpravodaje. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám pocit, že k návrhu pánů poslanců Filipa a Mandíka bylo řečeno mnohé, čili se domnívám, že je možné přistoupit, bude-li rozprava ukončena, k hlasování o návrzích.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Rozprava byla ukončena, toto bylo vystoupení v rámci možného závěrečného slova. O slovo se hlásí pan poslanec Filip, předseda klubu KSČM.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Nerad zneužívám možnosti, že mohu vystoupit kdykoliv. Jediným důvodem, pro který nepodporujeme jako navrhovatelé bod 7 a 8, je to, že pro tyto dva body chybí podklad v zákoně o obraně. Myslím si, že není možné o tom jednat dříve, než bude zákon jako vládní záměr předložen.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Pan předseda Filip využil svého práva, aby "zasuploval" svého kolegu předkladatele, který měl možnost toto říci ve svém závěrečném slově. Nyní volám k řečnickému pultu zpravodaje, aby nám oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Připomínám sněmovně ještě jednou, že budeme hlasovat o návrzích, které jsou v tisku 167/3. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budeme projednávat tisk 167/3 s tím, že ve druhém čtení sněmovna již rozhodla, že návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Josefa Mandíka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon 288/1995 Sb., budeme projednávat ve znění usnesení č. 79 výboru pro obranu a bezpečnost. Tento návrh je obsažen pod písmenem A v uvedeném tisku. Jsem informován, že někteří kolegové si přejí hlasovat po bodech, resp. přejí si hlasovat samostatně o bodu 8 pod písmenem A. Nevím, zda je nezbytné rozhodnout o tom, že budeme hlasovat samostatně o bodu A 8, hlasováním, nebo zda je to možné přijmout jako konsensuální stanovisko sněmovny. Budeme tedy nejprve hlasovat o bodu A 8.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Chtěl bych konstatovat, že proti postupu, který navrhujete, nemám námitek. Pokud neprotestuje nikdo ve sněmovně, myslím si, že bude lepší, abychom akceptovali návrh, který jste tady před chvílí přednesli. Námitku nikdo nemá. Prosím, pane zpravodaji, staňte se tím průvodčím. Ještě jednou zopakujte, o čem budeme hlasovat.

 

Poslanec Jan Vidím: V tomto okamžiku budeme hlasovat o bodu A 8 z tisku 167/3. Stanovisko zpravodaje je doporučující, stanovisko navrhovatele také doporučující.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji vám. Zahájil jsem hlasování poř. č. 153 a ptám se: Kdo je pro ? Kdo je proti ?

Konstatuji, že pro bylo 145 poslanců, proti 35. Tento návrh byl schválen.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Nyní se domnívám, že je možné hlasovat o písmenu A jako o celku. Stanovisko zpravodaje je doporučující, stanovisko navrhovatele také doporučující.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji vám. Zahájil jsem hlasování poř. č. 154 a ptám se: Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování skončilo tak, že pro hlasovalo 168 poslanců, proti 2. Tento návrh byl rovněž schválen.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o písm. b) z tisku 167/3 a protože zde zazněl návrh předkladatelů, aby body B 8 a B 9 byly hlasovány samostatně, neboť nemají souhlasné stanovisko navrhovatele, čili v tomto okamžiku bych doporučoval hlasovat o bodu B 8 a B 9.

Stanovisko zpravodaje je souhlasné, stanovisko navrhovatele je nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Ještě se zeptám, B 8 a B 9 najednou.

 

Poslanec Jan Vidím: Ano. To je nezbytné hlasovat současně.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Dobře. Děkuji vám. Stanoviska byla přednesena.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 155 a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Oznamuji, že pro hlasovalo 94 poslanců, proti rovněž 94 poslanců. Tento návrh nebyl schválen.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní je možno hlasovat o písm. b) 1 - b) 7 z tisku 167/3.

Stanovisko zpravodaje je souhlasné, stanovisko navrhovatele je také souhlasné.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji vám. Zahajuji hlasování pořadové číslo 156 a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Pro hlasovalo 166 poslanců, proti 3. Tento návrh byl schválen.

 

Poslanec Jan Vidím: V tomto okamžiku, pane předsedající, byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy. Je možné hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Děkuji vám. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu vám návrh usnesení.

Teď vidím dvě ruce. Pan poslanec Kužílek, pan poslanec Prokop případně, pokud ještě bude mít zájem.

Prosím, pane poslanče.

Odhlásil jsem vás mezitím.

 

Poslanec Oldřich Kužílek: Pane předsedající, nesmírně se omlouvám. Já jsem se snažil udržet svoji snahu připomenout, že jednáme v rozporu s jednacím řádem dost dlouho, ale teď nepochybně došlo k tomu, že k téže věci jsou přijata dvě usnesení. Teď jsme i odsouhlasili platnost bodu podle A 8 a k téže věci podle bodu B 3. Obávám se, že dochází k naprosté, jak říkali staří Řekové, "hybris" a chci upozornit, dámy a pánové, že pokus, který se teď tady realizoval, je v naprostém rozporu s § 69 odst. 5, kde se říká, že sněmovna rozhoduje o každém návrhu hlasováním.

Dovolte, abych využil této chvíle k upozornění, že ve druhém čtení všechny metody tzv. hlasování , že něco budeme považovat za nějaký podklad a předlohu, jsou v rozporu s jednacím řádem. Nechtěl jsem to předtím tady zpochybňovat, protože mně to bylo žinantní, ale když to dospělo už do tohoto přímého střetu, tak už mně nezbývá, než na to upozornit. Jedná se tady už delší dobu podle úzu, který je v přímém rozporu s jednacím řádem a rozpornost není jen formální, ale vede k tomu, že teď jsme se třeba dostali do tohoto nesmyslu. Dostáváme se běžně do situací - nechci nikoho podceňovat, budu hovořit o sobě - kdy ani nevím, o čem se vlastně hlasuje, jaká je kombinace návrhů. To všechno při tvorbě jednacího řádu bylo promýšleno a bylo tomu zabraňováno ustanoveními, která jsou teď porušována.

Protože nechci něco komplikovat a prosazovat třeba svůj názor odlišný od názorů většiny nějakou formální procedurou, aspoň se vypořádejme teď nějakým způsobem, překonejme problém pozitivně tím, že se vyjádříme k tomu, jak jsme mysleli jednotlivá hlasování a já se uspokojím s tím, že napříště se dostatečně ponaučíme tímto našim již nějakou dobu trvajícím omylem a budeme se, i když to bude trvat trošku déle, vždy řídit jednoznačně § 69 odst. 5, kdy je nutno o každém návrhu, ať je to návrh výboru předložený ve druhém čtení nebo návrh jednotlivého poslance, vždy je to pouze souřadný návrh vůči ostatním návrhům a je nutno o něm hlasovat zvlášť a jakékoliv takovéto hromadné slučování není možné, neboť především přináší zmatek.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Já děkuji panu poslanci Kužílkovi. Chtěl bych jenom konstatovat, že mne mrzí, že jsem ani já ani nikdo jiný nevznesli námitku v okamžiku, kdy bylo jasné, že je možné, že se dostaneme do takovéto situace. Je to chyba i moje, je to možná chyba i nás dalších, kteří přicházíme na to, až po hlasování, ale já teď nechci situaci také komplikovat, a proto si myslím, že by bylo lepší, než se teď přetlačovat přes mikrofon, vyhlásit 5minutovou přestávku na to, aby se zpravodaj, navrhovatel a případně pan poslanec Kužílek a event. další poradili o tom, jakou dále navrhnout proceduru, abychom se z panem poslancem Kužílkem označeného lapsu dostali.

Do 10,50 hodin odkládám hlasování o závěrečném návrhu zákona nebo o případných revokacích.

 

(Jednání přerušeno v 10,47 hodin.)

 

(Schůze opět zahájena v 10.52 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Dámy a pánové, je možné pokračovat dále. Předkladatel námitky pan poslanec Kužílek a zpravodaj spolu s dalšími se dohodli na možném postupu, který vám za pár okamžiků předloží zpravodaj pan poslanec Vidím.

Ještě jednou opakuji, že jsem vás před vyhlášením přestávky odhlásil. Prosím vás o novou registraci.

Chci se zeptat pana poslance Macha, který mi o přestávce oznámil, že hlasoval jinak, než bylo uvedeno ve sjetině. Nemá zájem s tím vystoupit? Nemá, dobře. Na celkovém výsledku by se asi nic nezměnilo.

Nyní tedy prosím pana zpravodaje Vidíma. Vás ostatní prosím, abyste opravdu bedlivě poslouchali. Pan zpravodaj nám navrhne další postup.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, po krátké konzultaci s kolegy vám předkládám následující návrh. Co se týče věcné stránky věci, tam problém nenastal. Problém nastal v oblasti formálního zajištění téhož. Zde si dovolím upozornit na skutečnost, na kterou jsem vás neupozornil, a beru to jako své pochybení.

V průběhu projednávání tisku 167/3 - body A 8 a B 3 jsou totožné kromě slov "pokud tento zákon nestanoví jinak", která jsou uvedena v bodě B 3, ne však již v bodě A 8.

Dovolím si tedy v tomto okamžiku požádat sněmovnu, aby hlasováním rozhodla o tom, zda text bude tedy znít: "Dolní věková hranice pro vydání zbrojního průkazu skupin A, B a C je 18 let, pokud tento zákon nestanoví jinak."

Stanovisko zpravodaje je souhlasné, stanovisko navrhovatele je také souhlasné.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Ještě jednou bych připomenul, že jsem vás odhlásil, nevidím počet přihlášených takový, jak se mi zdá opticky přítomnost v jednacím sále.

Opakuji, že budeme hlasovat o bodu B 3 a stanoviska byla vyslovena souhlasná.

 

Zahájil jsem hlasování č. 157. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Oznamuji vám, že hlasování skončilo tak, že pro hlasovalo 146 poslanců, proti 13. Tento návrh byl schválen.

 

Poslanec Jan Vidím: V tomto okamžiku jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Ještě jednou se omlouvám sněmovně za toto mé formální pochybení.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Dovolte, abych vám přednesl návrh na usnesení, ve kterém Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Vojtěcha Filipa a Josefa Mandíka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu, zákon o střelných zbraních, podle sněmovního tisku 167, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahájil jsem hlasování č. 158. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování skončilo tak, že pro bylo 120 poslanců, proti 34. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu navrhovateli a zpravodaji.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP