Středa 3. prosince 1997

 

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych uvedl blok voleb, z nichž některé navrhuje volební komise uskutečnit jako veřejné a některé jako tajné. Nejprve bych chtěl vyhlásit lhůtu pro podávání návrhů -

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, prosím o klid. Prosím i funkcionáře sněmovny, aby zvážili v tomto okamžiku způsob svého vystupování ve sněmovně.

(V zasedacím sále přetrvává velký hluk.)

Žádá některý klub o přestávku na jednání klubu? Není tomu tak. Pan kolega Kolář má slovo. Za chvíli bude polední přestávka v trvání minimálně 90 minut.

 

10.
Návrh na volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

 

Poslanec Robert Kolář: Děkuji, pane předsedající. Nejdříve mi dovolte, abych vyhlásil lhůtu pro podávání návrhů na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, neboť tento bod jsme včera přerušili. Volební komise vyhlašuje lhůtu do úterý 9.12. do 18.00 hodin.

Nyní dovolte, abych uvedl další volbu, a to návrh na volbu členů Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání. Jedná se o první kolo první volby.

Zákonem č. 135/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 103/92 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, byl zvýšen počet členů Rady z 9 na 13 členů. Proto je třeba zvolit 4 členy této Rady.

Ve stanovené lhůtě byly volební komisi předloženy návrhy pro první kolo první volby. Jedná se o volbu 4 členů Rady na základě zákona č. 103/92 Sb. Poslaneckými kluby byli navrženi tito kandidáti: Stanislav Milota (ČSSD), Martin Mucha (ČSSD), Daniel Novák (KSČM), Milan Trojan (ČSSD), Jan Uhlíř (ČSSD) a Martin Zbela (SPR-RSČ).

Protože zvláštní zákon nestanoví způsob volby, navrhuje volební komise veřejnou volbu hlasovacím zařízením.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Měli bychom rozhodnout o způsobu volby.

Kdo je pro návrh tak jak byl předložen panem kolegou Kolářem? Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 149 pro, 15 proti (v hlasování číslo 54).

 

Poslanec Robert Kolář: Můžeme přistoupit k samotné volbě. Prvním navrženým kandidátem je pan Stanislav Milota.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro jeho zvolení, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko v hlasování pořadové číslo 55. Kdo je proti?

Kandidát byl zvolen poměrem hlasů 135 pro, 3 proti. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Robert Kolář: Dalším návrhem je návrh na pana Martina Muchu.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko v hlasování pořadové číslo 56. Kdo je proti?

Tento kandidát byl zvolen poměrem hlasů 136 pro, nikdo proti. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Robert Kolář: Dalším návrhem je návrh na pana Daniela Nováka.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko v hlasování pořadové číslo 57. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 87 pro, 37 proti.

 

Poslanec Robert Kolář: Dalším kandidátem je pan Milan Trojan.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro tohoto kandidáta, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 58. Kdo je proti?

Tento kandidát byl zvolen poměrem hlasů 135 pro, nikdo proti.

 

Poslanec Robert Kolář: Pane předsedající, já bych jenom pro stenozáznam opravil, že tito kandidáti, kteří získali zatím nadpoloviční většinu hlasů, nebyli v tuto chvíli ještě zvoleni, protože nemůžeme vyloučit, že jich nebude zvoleno třeba pět, takže konstataci o tom, kdo byl zvolen, necháme až nakonec.

Dalším kandidátem je pan Jan Uhlíř.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Souhlasíme s obvyklým mechanismem, že zvoleni jsou ti s největším počtem získaných hlasů, pokud není námitek. Není. Děkuji za upřesnění.

 

Dámy a pánové, hlasujeme o dalším kandidátovi. Kdo je pro jeho volbu, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko v hlasování pořadové číslo 59. Kdo je proti?

Tento kandidát byl zvolen poměrem hlasů 136 pro, nikdo proti. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Robert Kolář: Posledním návrhem je návrh na pana Martina Zbelu.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 60. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 85 pro, 43 proti.

 

Poslanec Robert Kolář: Pane předsedající, dovolte mi, abych vyhlásil výsledek volby. Za členy Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání byli v tomto kole zvoleni pánové Milota, Muchka, Trojan a Uhlíř. Protože jsme měli zvolit 4 členy, volba tímto kolem současně končí.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

 

Poslanec Robert Kolář: Nyní můžeme přistoupit k bodu

 

11.
Návrh na volbu člena dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky.

 

Jedná se první kolo druhé volby. Prvé i druhé kolo volby člena Dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky na 12. schůzi Poslanecké sněmovny bylo neúspěšné, a proto není jedno místo člena tohoto orgánu doposud obsazeno. Jedná se o volbu člena Dozorčí rady na základě zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky ve znění pozdějších předpisů.

Poslaneckými kluby byly předloženy ve stanovené lhůtě následující návrhy: klub ODS Robert Kolář, SPR-RSČ Jan Vik, klub ČSSD Miloslav Vlček.

Podle citovaného zákona se volba provádí tajným hlasováním. Tajná volba je připravena a protože nás čekají další tajné volby, tak bych si nyní dovolil požádat o přerušení tohoto bodu. Uvedl bych další tajné volby a potom bychom společně hlasovali.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano. Prosím o uvedení dalších voleb, není-li námitek proti tomu postupu.

 

Poslanec Robert Kolář: Dalším návrhem je

 

12.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky.

 

Jedná se o čtvrtou volbu první kolo. Na 10. schůzi Poslanecké sněmovny proběhla první volba dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky, na níž byli zvoleni čtyři členové. Na 12. a 15. schůzi Poslanecké sněmovny proběhlo neúspěšně první i druhé kolo druhé a třetí volby člena dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky, a proto není jedno místo člena tohoto orgánu doposud obsazeno.

Poslaneckými kluby byli ve stanovené lhůtě navrženi následující kandidáti: Milan Ekert (ČSSD), Milan Kynčl (ODA), Josef Mandík (KSČM) a Petr Zajíc (SPR-RSČ).

Protože o způsobu volby Poslanecká sněmovna rozhodla již u prvé volby, doporučuji, aby i dnes tato volba proběhla stejným způsobem, tzn. tajným hlasováním.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji. Pojďme k dalšímu bodu.

 

Poslanec Robert Kolář: Dalším bodem je

 

13.
Návrh na volbu členů prezidia Pozemkového fondu České republiky.

 

V tomto případě se jedná o první kolo třetí volby.

Ještě dříve, než vás seznámím s návrhy na volby členů prezidia Pozemkového fondu České republiky, dovolte mi, abych vás informoval, že dopisem ze dne 1. 12. 1997 adresovaným předsedovi Poslanecké sněmovny se vzdal funkce místopředsedy prezidia Pozemkového fondu České republiky pan Karel Burda.

V souladu s ustanovením paragrafu 12 zákona 569/97 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky je třeba, aby tuto rezignaci vzala Poslanecká sněmovna na vědomí. Proto prosím, abyste, pane předsedající, dal o této rezignaci hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Byl vám tedy předložen návrh na usnesení, ve kterém bereme na vědomí.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 61. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 142 pro, nikdo proti.

 

Poslanec Robert Kolář: První volba členů prezidia Pozemkového fondu České republiky proběhla na 10. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy byl zvolen místopředseda prezidia a jen 4 členové tohoto orgánu. Předsedou prezidia je ze zákona ministr zemědělství. Na 12. schůzi Poslanecké sněmovny ve druhé volbě byl zvolen pouze jeden člen tohoto orgánu. Proto je třeba dnes provést volbu dvou členů prezidia fondu České republiky. Vládou byli na tyto funkce navrženi paní Jana Fźrstová a pan František Střeleček. Protože zákon 569/1991 Sb., způsob volby neupravuje, rozhodla Poslanecká sněmovna na své 10. schůzi při prvé volbě o způsobu jako tajné volbě, a proto volební komise doporučuje také dnes provést tajnou volbu.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Prosím k dalšímu bodu.

 

Poslanec Robert Kolář: Posledním návrhem na tajné hlasování je

 

14.
Návrh na volbu člena prezidia Fondu národního majetku České republiky

 

Jedná se o první kolo první volby. Dne 14. prosince tohoto roku skončí pětileté volební období člena prezidia Fondu národního majetku pana Štěpánka. Proto je dnes třeba provést prvé kolo prvé volby člena prezidia Fondu národního majetku České republiky, jehož volební období začne dnem 15. prosince 1997. Vládou byla do této funkce navržena paní Michaela Erbenová. Podle zákona 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky ve znění pozdějších předpisů se volba provádí tajným hlasováním. Tajná volba je technicky připravena a může být kdykoli zahájena.

Tím jsme vyčerpali veškeré návrhy na tajné volby. Chtěl bych pouze sdělit, že jelikož volební komise připravovala volby na včerejší den a hlasovací lístky jsou podepsány ověřovateli, tak sděluji, že na hlasovacích lístcích je včerejší datum. Předpokládám, že to nebude na závadu regulérnosti hlasování, pokud je to tady takto sděleno.

Pokud nyní není žádných výhrad a návrhů, dovolil bych si uvést poslední volbu, která nás čeká. Touto volbou je

 

15.
Návrh na volbu náhradníků Správní rady Ústřední pojišťovny
Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

 

Jedná se o první kolo druhé volby. Při této volbě na 15. schůzi Poslanecké sněmovny byl náhradníkem Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky zvolen pouze Josef Valenta. K dnešnímu dni jsou dvě místa náhradníků Správní rady neobsazena. Volební komise obdržela ve stanovené lhůtě příslušné návrhy a poslaneckými kluby byli navrženi tito kandidáti: Stanislav Grospič (KSČM), Petr Ježek (ČSSD), Zdeněk Pernes (KSČM) a Monika Turnovská (KDU-ČSL).

Protože o způsobu volby Poslanecká sněmovna již rozhodla u prvé volby, proběhne volba stejným způsobem, a to veřejnou volbou hlasovacím zařízením.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Dámy a pánové, je nějakých námitek, abychom v tomto okamžiku provedli veřejnou volbu k poslednímu bodu v bloku voleb? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat, pravidla jsou obdobná jako v předchozím případě, tzn. volíme samozřejmě veřejně. Zvoleni jsou ti, kteří získají nadpoloviční většinu hlasů, a zvoleni jsou případně ti dva, kteří mají největší počet z těchto hlasů. To tedy pro upřesnění volebního řádu.

Prosím o předkládání návrhů.

 

Poslanec Robert Kolář: Prvním návrhem je návrh na volbu pana Stanislava Grospiče.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro tohoto kandidáta, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 62. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen a kandidát zvolen poměrem hlasů 129 pro, 7 proti.

Prosím další návrh.

 

Poslanec Robert Kolář: Dalším návrhem je návrh na pana Petra Ježka.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro tohoto kandidáta, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 63. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl schválen poměrem hlasů 78 pro, 28 proti.

Prosím další návrh.

 

Poslanec Robert Kolář: Dalším návrhem je návrh na pana Zdeňka Pernese.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 64. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl schválen poměrem hlasů 34 pro, 55 proti.

Prosím další návrh.

 

Poslanec Robert Kolář: Posledním návrhem je návrh na paní Moniku Turnovskou.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro tohoto kandidáta, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 65. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 105 pro, 12 proti.

Prosím o vyhlášení závěrů k tomuto bodu.

 

Poslanec Robert Kolář: Pane předsedající, tímto jsme ukončili volbu. Zvoleni byli paní Monika Turnovská a pan Stanislav Grospič. Tím tato volba končí, protože obě místa náhradníků jsou obsazena. Nyní můžeme zahájit tajnou volbu. Výdej hlasovacích lístků - 20 minut.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Dovolte mi, abych vás informoval, že poté, co nyní otevřu společnou rozpravu ke všem těm bodům, kterých se budou týkat další kroky, zeptám se vás, jestli se někdo hlásí? Nikdo se nehlásí. Rozpravu tedy uzavírám. Vydávat lístky se budou do 13.50 hod. Odpolední jednání zahájíme v 15.10 hodin.

(Schůze přerušena ve 13.32 hod.)

 

(Schůze znovu zahájena v 15.11 hodin.)

 

11.
Návrh na volbu člena dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, je 15 hodin, 11 minut, je to doba, kdy vás mohu znovu přivítat na odpolední části našeho jednání. Dopolední část byla ukončena volbami a mám informaci, že předseda volební komise poslanec Robert Kolář nás může seznámit s výsledky hlasování. Dámy a pánové, prosím vás o klid.

 

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s výsledkem tajného hlasování při volbě člena dozorčí rady Fondu národního majetku ČR.

K volbě bylo vydáno 174 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 174 platných i neplatných hlasovacích lístků a pro jednotlivé kandidáty byly odevzdány hlasy takto: pro poslance Roberta Koláře bylo odevzdáno 62 hlasů

pro poslance Jana Vika bylo odevzdáno 20 hlasů a

pro poslance Miloslava Vlčka bylo odevzdáno 69 hlasů.

V prvním kole nebyl zvolen nikdo, do druhého kola postupují kandidáti Vlček a Kolář.

 

12.
Návrh na volbu člena dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

 

Dále dovolte, abych vás seznámil s výsledkem tajné volby při volbě člena Dozorčí rady Pozemkového fondu ČR.

K volbě bylo vydáno 174 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 174 platných i neplatných hlasovacích lístků.

Pro pana Milana Ekerta bylo odevzdáno 64 hlasů

pro pana Milana Kynčla bylo odevzdáno 60 hlasů

pro pana Josefa Mandíka bylo odevzdáno 19 hlasů a

pro pana Petra Zajíce bylo odevzdáno 15 hlasů.

Při této volbě nebyl v prvním kole zvolen nikdo, do druhého kola postupují pánové Ekert a Kynčl.

 

13.
Návrh na volbu členů prezidia Pozemkového fondu České republiky.

 

Dále dovolte, abych vás seznámil s výsledkem tajného hlasování při volbě členů prezídia Pozemkového fondu.

K volbě bylo vydáno 174 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 174 platných i neplatných hlasovacích lístků.

Pro paní Janu Fźrstovou bylo odevzdáno 70 hlasů

pro pana Františka Střelečka bylo odevzdáno 103 hlasů.

V prvním kole byl zvolen František Střeleček, do druhého kola postupuje Jana Fźrstová.

 

14.

Návrh na volbu člena prezidia Fondu národního majetku České republiky.

 

A nakonec dovolte, abych vás seznámil s výsledkem tajného hlasování při volbě člena prezídia Fondu národního majetku České republiky.

K volbě bylo vydáno 174 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 174 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro jedinou kandidátku paní Michaelu Erbenovou bylo odevzdáno 83 hlasů.

Ani při této volbě nebyl v prvním kole nikdo zvolen a do druhého kola postupuje paní Michaela Erbenová.

Tím končí výsledek prvních kol a já si současně dovoluji navrhnout další postup. Pokud by s tím byl souhlas, tak bych navrhoval, aby druhé kolo těchto čtyř voleb proběhlo zítra na začátku polední přestávky.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kolářovi za jeho zprávu. Všem, kteří byli zvoleni, gratulujeme a o slovo se přihlásil předseda rozpočtového výboru pan poslanec Jozef Wagner.

 

Poslanec Jozef Wagner: Prosil bych sněmovnu, kdyby umožnila rozpočtovému výboru ještě jedno patnáctiminutové zasedání k uzavření věcí, které se ukázaly býti problémem poté, co Ministerstvo financí dostalo k dispozici návrhy našich usnesení. Domnívám se, že možná nebude potřeba ani těch 15 minut.

Prosil bych členy rozpočtového výboru, jestli s tím sněmovna bude souhlasit do místnosti č 55 pět minut po vyhlášení přestávky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane předsedo, v zájmu hladkého průběhu schůze vám umožním, abyste se sešli a vyhlašuji přestávku do 15.35 hodin. Všem, kteří jsou ve sněmovní síni oznamuji, že pokud jsou milovníky dramatických příběhů, mohou v přímém přenosu sledovat hlasování senátu o VÚSC.

(Schůze přerušena v 15.17 hodin.)

 

/Pokračování bodu "Volby" viz část 47./

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP